Environmentálna ekonomika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické poznatky z environmentálnej ekonómie, environmentálnej politiky Slovenska a Európskej únie a ich ekonomických nástrojov. Taktiež
poskytnúť študentom bohaté znalosti o výhodách a výzvach prechodu na cirkulárnu ekonomiku.
Znalosti:
Environmentálna ekonomika je zameraná na výchovu študentov, ktorí sú schopní riešiť ekonomické a manažérske problémy s ohľadom na ochranu životného prostredia. Absolventi dokážu analyzovať problémy a možnosti rozvoja ekonomiky, ktorý zabezpečí nielen optimálne využitie zdrojov súčasných generácií, ale neohrozí možnosti využitia zdrojov pre generácie budúce. V rovine teoretických vedomostí absolventi pochopia podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie riadenia a ekonomiky životného prostredia.
Kompetencie:
Schopnosť kriticky zhodnotiť globálne environmentálne problémy.
Schopnosť klasifikovať slabú a silnú trvalú udržateľnosť
Schopnosť výberu primeraného ekonomického nástroja pre environmentálnu politiku
Zručnosť:
Ekonomicky zdôvodniť potrebu opatrení pre environmentálnu ochranu v organizácii.
Vybrať optimálne varianty navrhovaných riešení.
Aplikovať systém riadenia environmentálnych nákladov.
Vedieť orientovať sa v ekonomických nástrojoch slovenskej a európskej environmentálnej politiky.

Stručná osnova predmetu

• Prírodné zdroje, spoločnosť založená na materiálnych základoch
• Proces ekonomickej reprodukcie
• Oceňovanie prírodných a environmentálnych zdrojov
• Hospodársky rast a životné prostredie
• Hodnotenie efektívnosti environmentálnych projektov
• Uplatňovanie ekonomických nástrojov
• Sociálno-ekonomické príčiny zhoršovania životného prostredia
• Hospodárske škody v dôsledku znečistenia životného prostredia
• Analýza nákladov a prínosov

Odporúčaná literatúra

1. ZELEŇÁKOVÁ, M., LABANT, S., ZVIJÁKOVÁ, L., WEISS, E., ČEPELOVÁ, H., WEISS, R., MINĎAŠ, J. (2020). Methodology for environmental assessment of proposed activity using risk analysis. Environmental Impact Assessment review, 80, 106333. ISSN 0195-9255.
2. MADDEN, John R.; SHIBUSAWA, Hiroyuki; HIGANO, Yoshiro. Environmental Economics and Computable General Equilibrium Analysis. Springer Singapore, 2020. ISBN 978-981-15-3970-1.
3. LEWIS, Lynne; TIETENBERG, Tom. Environmental economics and policy. Routledge, 2019. ISBN 9781292026800.
4. KEREKES, Sándor; MARJAINÉ SZERÉNYI, Zsuzsanna; KOCSIS, Tamás. Sustainability, environmental economics, welfare. Corvinus University of Budapest, 2018. ISBN 978-963-503-711-7.
5. LEISEROWITZ, Anthony A., et al. Climate change in the American mind. University of Washington, 2018.
6. AIDY, Joseph E. The political economy of carbon pricing policy design. Harvard Project on Climate Agreements, 2017.
7. BUSHNELL, James; PETERMAN, Carla; WOLFRAM, Catherine. Local solutions to global problems: Climate change policies and regulatory jurisdiction. Review of Environmental Economics and Policy, 2008, 2.2: 175-193.

Sylabus predmetu

• Obnoviteľné prírodné zdroje, reprodukcia • Neobnoviteľné prírodne zdroje, efektívna alokácia • Základné metódy oceňovania trhových statkov a služieb prírody • Prírodné zdroje a cirkulárna ekonomika • Hranice rastu • Teóriaudržateľného rozvoja • Životné prostredie ako systém, zložky, interakcia • Formy a nástroje environmentálnej politiky • Analýza nákladovej efektívnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % - aktívna účasť na kolokviách, prezentácia vybranej témy
30 % - výskumná štúdia
40 % - záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 260 hodín
Účasť na kolokviách: 16 hodín
Príprava na kolokviá: 44 hodín
Spracovanie výskumnej štúdie: 100 hodín
Príprava na záverečnú skúšku: 100 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk / anglický jazyk

Dátum schválenia: 11.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.01.2022

Dátum schválenia: 11.05.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.01.2022