Študijný plán - aplikovaná ekonómia

Študijný program: iAE_21 – aplikovaná ekonómia
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21201/21 Analýza efektívnosti a produktivity 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21005/21 Pokročilá makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KET NHF/NNE21007/21   Teória verejnej voľby 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21202/21 Aplikovaná ekonometria: hodnotenie politík 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21208/21   Urbánna ekonómia a plánovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21008/21   Pokročilá mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNE21009/21   Behaviorálna ekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21205/21   Verejná politika 2 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOVE FHI/NIB21020/21   Ekonometrické modelovanie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KHP NHF/NND21203/21   Industriálna ekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21207/21   Seminár k záverečnej práci DP1 2 2C Zápočet 2 zimný
KHP NHF/NND21208/21   Seminár k záverečnej práci DP2 2 2C Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KSRaP NHF/NNF21211/21   Ekonómia a politika zdravotníctva 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21209/21   Ekonómia životného prostredia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21023/21   Heterodoxná ekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KVSaRR NHF/NNG21206/21   Aplikovaná priestorová analýza 3 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21210/21   Aplikovaná dátová analýza 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21204/21 Hodnotenie verejných politík 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NND21212/21   Prognózovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21214/21   Štrukturálne súvislosti v ekonomike 6 4C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21215/21   Pokročilé témy z aplikovanej ekonómie 3 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21213/21   Ekonómia trhu práce 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21024AE/23   Medzinárodná ekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KHP NHF/NND21216/21   Politika hospodárskej súťaže 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21202/21   Etika, korupcia, transparentnosť 3 2C Skúška zimný
KET NHF/NNE21010/21   Aplikovaná mikroekonómia 3 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21011/21   Aplikovaná makroekonómia 3 2C Skúška 2 letný
KHP NHF/NND21205/21 Štúdie z makroekonomických politík 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21211/21   Odborná prax a výskumná činnosť 3 2C Zápočet 1, 2

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KVSaRR NHF/NNG21201/21   Tvorba rozvojových programov 6 4C Skúška 1 zimný
KHP NHF/NND21211/21   Ekonomický rozvoj 6 4C Skúška 1 zimný
KSRaP NHF/NNF21214/21   Kvalita života 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21212FD/21   Finančné nástroje EÚ 3 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG21213/21   Hospodárska geografia sveta 6 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Zápis

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát NHF/NNY005/18   Zápis 2. ročník (2. stupeň) 0 Skúška zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KHP NHF/NND21218/21   Záverečná práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KHP NHF/NND21219/21   Štátna skúška 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet