Tvorba rozvojových programov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent absolvovaním predmetu získa:
- Vedomosti riadení tvorby rozvojových programov
- Čiastočné vedomosti o riadení implementácie a hodnotenia rozvojových programov
- Zručnosti v práci v tíme a prezentovaní výsledkov práce v tíme
- Kompetencie vyhodnocovať alternatívy priorít pri tvorbe programov
- Kompetencie navrhovať konkrétne riešenia problémov v danej oblasti verejnej politiky
- Kompetencie vytvoriť návrh rozvojového programu

Stručná osnova predmetu

Študenti sa oboznámia s celým postupom tvorby rozvojového programu. Prvá časť bude zameraná na analytické spracovanie vybranej oblasti, ktorá je predmetom podpory. Ďalšou témou bude stanovovanie prioritami, väzby medzi prioritami a analytickou časťou, väzba medzi prioritami a opatreniami. Tretím blokom bude financovanie a inštitucionálne zabezpečenie daného programu (otázka rozpočtu, spolufinancovania či oprávnených výdavkov). Štvrtý blok bude venovaný časovému rámcu, procesných implementačných otázkam pri tvorbe programu. Posledný blok bude venovaný prepájaniu programov a projektov formou konkrétnych výziev.
Dôraz bude v predmete kladený na schopnosť participovať na vytváraní rozvojového programu, časť predmetu však bude venovaná aj základným aspektom implementácie a hodnotenia programov, ktoré majú vplyv sa samotnú tvorbu programov. Študenti sa tiež oboznámia s aktuálnymi programami realizovanými vo vybraných verejných politikách.
Témy predmetu:
- Čo sú rozvojové programy, rozdiely medzi programom a projektom, rozdiely medzi programami a inými formami podpory
- Programový cyklus politiky a programov – tvorba, implementácia, hodnotenie, tvorba
- Analýza problémovej oblasti – základné východisko tvorby programu
- Metódy a techniky analytickej časti programov
- Identifikácia priorít pre program, hierarchia cieľov, priorít a opatrení programov
- Definovanie základných parametrov programov – cieľová skupina, cieľové územie, oprávnení žiadatelia
- Finančné aspekty tvorby programov – rozpočet, spolufinancovanie, oprávnené náklady
- Analýza rizík programov
- Manažment implementácie programov
- Manažment kontroly a monitorovania programov
- Hodnotenie programov
- Príklady programov, fungovanie podporných programov v SR

Odporúčaná literatúra

1. ŠIPIKAL, Miroslav. Tvorba projektov a programov : (tvorba a implementácia neinvestičných projektov Európskej únie) : učebné texty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010
2. Howlett, M. (2019). Designing public policies: Principles and instruments. Routledge.
3. www.partnerskadohoda.gov.sk- informácie o samotných programoch a metodické pokyny k tvorbe programov

Podmienky na absolvovanie predmetu

100% hodnotenia odovzdanie semestrálneho projektu – vytvorenie vlastného rozvojového programu, pričom 40% z tohto hodnotenia študent získa počas semestra priebežným odovzdávaním a prezentovaním čiastkových výstupov projektu

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu 156 h, účasť na seminároch 52 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie priebežných výstupov semestrálneho projektu 39 h, príprava finálneho semestrálneho projektu 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2021