Aplikovaná priestorová analýza

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti – Absolvent získa vedomosti o dátových a štatistických metódach empirickej analýzy priestorových údajov.
Zručnosti - Absolvent predmetu získa pokročilé zručnosti v získavaní, úprave a analýze priestorových socioekonomických a environmentálnych údajov prostredníctvom špecializovaných softvérov QGIS a GeoDa.
Kompetencie – Absolvent bude vedieť na základe zadaného spoločenského problému identifikovať potrebné údaje, navrhnúť vhodné metódy a realizovať analýzu založenú na priestorových údajoch.

Stručná osnova predmetu

1. Vstupný prehľad štatistických metód aplikovanej empirickej priestorovej analýzy.
2. Základné princípy manažmentu a vizualizácie bodových, líniových a plošných priestorových údajov
3. Transformácia priestorových údajov.
4. Exploratívna analýza bodových údajov (napr. analýza kvadrantov, metóda najbližšieho suseda)
5. Priestorové váhy založené na susedstve a na vzdialenosti.
6. Aplikácia priestorových váh. Exploratívna analýza plošných údajov (analýza susedstva, priestorová autokorelácia).
7. Globálne merania priestorovej koncentrácie jednej a viacerých premenných (Moranovo I, correlogram).
8. Lokálne merania priestorovej asociácie (LISA).
9. Klastrová analýza (K-means, hierarchické klastrovanie, priestorové klastrovanie)
10. Priestorové ekonometrické modely (spatial lag a spatial error model).
11. Prezentácia záverečného projektu.
12. Prezentácia záverečného projektu.

Odporúčaná literatúra

1. Burt, J., E., Barber, G., M., Rigby, D., L., 2009. Elementary statistics for geographers. Third Edition. The Guilford Press, New York
2. Anselin, L. et al. (2020). GeoDa Workbook. University of Chicago. Dostupná on line https://geodacenter.github.io/documentation.html
3. Fischer, M., Getis, A., ed. 2010. Handbook of Applied Spatial Analysis. Springer, Berlin.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % kvalita spracovania priebežných zadaní
60 % kvalita záverečného projektu

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta 78 hodín (účasť na cvičeniach 26 h, spracovanie priebežných zadaní 13 h, spracovanie záverečného projektu 39 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk. anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2021