Pokročilé témy z aplikovanej ekonómie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti
Získajú vedomosti o špecifických oblastiach z aplikovanej ekonómie podľa vybraných článkov.
Získajú vedomosti o pokročilých ekonometrických metódach a estimátoroch.
Zručnosti
Získajú zručnosti pre pokročilú analýzu panelových údajov a využitie inštrumentálnych premenných.
Schopnosti
Budú schopní zreplikovať pokročilé empirické analýzy z impaktovaných časopisov a aplikovať zručnosti na vlastným výskum v nových kontextoch.
Budú schopní pripraviť pútavú prezentáciu na profesionálnej úrovni založenú na vlastnej empirickej analýze, vysvetliť použité metódy a sumarizovať výsledky netechnickým spôsobom.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
1. – 4. Semiparametrické estimátory. Zovšeobecnená metóda momentov. Inštrumentálne premenné. Arellano-Bond estimátor.
5. – 12. Aplikácie na základe údajov k článkom publikovaných v impaktovaných časopisoch na vybrané témy, ako napr. demokracia a ekonomický rast; redistribúcia, nerovnosti a rast; medzinárodný obchod a príjem na obyvateľa; automatizácia, zamestnanosť a produktivita; dlh a ekonomický rast a pod.

Odporúčaná literatúra

Wooldridge, J.M., 2010. Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press.
Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. and Robinson, J.A., 2019. Democracy does cause growth. Journal of Political Economy, 127(1), pp.47-100.
Arcand, J.L., Berkes, E. and Panizza, U., 2015. Too much finance?. Journal of Economic Growth, 20(2), pp.105-148.
Berg, A., Ostry, J.D., Tsangarides, C.G. and Yakhshilikov, Y., 2018. Redistribution, inequality, and growth: new evidence. Journal of Economic Growth, 23(3), pp.259-305.
Feyrer, J., 2019. Trade and income—exploiting time series in geography. American Economic Journal: Applied Economics, 11(4), pp.1-35.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - aktivita na seminároch, priebežné testy
20 % - zadania a semestrálna práca
60 % - záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študent: 78 h
účasť na seminároch 26 h,
spracovanie zadaní a semestrálnej práce 26 h,
príprava na skúšku 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022