Seminár k záverečnej práci DP1

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní seminára k záverečnej práci DP1 bude študent schopný:

• zhromaždiť, spracovať a interpretovať odbornú a vedeckú literatúru
• formulovať výskumné problémy
• tvorivo navrhovať postupy riešenia komplexnejších výskumných problémov

Stručná osnova predmetu

- spracovanie odbornej a vedeckej literatúry k danej téme záverečnej práce, jej interpretovanie,
- vypracovanie štruktúry hlavných kapitol a podkapitol záverečnej práce
- formulovanie výskumných problémov a hypotéz,
- zvolenie metód spracovania záverečnej práce,
- určenie časového rozvrhu prác na jednotlivých častiach záverečnej práce

Odporúčaná literatúra

podľa zadanej témy záverečnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

Spolu: 52 h, z toho:
Účasť na seminároch: 26 h
Spracovanie úloh zadaných vedúcim záverečnej práce: 26 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2022