Heterodoxná ekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti a porozumenie:
- študenti nadobudnú vedomosti z oblasti najdôležitejších ekonomických teórií, patriacich do heterodoxnej ekonómie.

Praktické zručnosti:
- získané vedomosti budú zároveň aplikované na aktuálne ekonomické problémy súčasnosti. V rámci seminárov si študenti zdokonalia tiež svoje prezentačné zručnosti.

Kompetencie:
-úspešné absolvovanie predmetu umožní študentom orientovať sa v širokej spleti existujúcich ekonomických teórií.

Stručná osnova predmetu

Teoretické prúdy stojace mimo hlavný prúd ekonomického myslenia: historická škola, marxizmus, sociálna náuka katolíckej cirkvi, francúzsky ekonomický štrukturalizmus, inštitucionálna ekonómia, sociologicko-historické teórie rastu, radikálna politická ekonómia, neoinštitucionálna ekonómia, kontraktačné teórie, teórie sociálno-ekonomického vývoja spoločnosti a globálne problémy, teória regulovania, nová inštitucionálna ekonómia, morálne aspekty v ekonomických teóriách a socioekonómia.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Přívarová, M. a kol.: Heterodoxná ekonómia. Bratislava: Ekonóm, 2014. ISBN 978-80-225-4024-7.
2. Čaplánová, A. : Implikácie novej inštitucionálnej ekonómie a teórie verejnej voľby pre fungovanie verejného sektora. Bratislava: Ekonóm, 2012.
3. Přívarová, M.: Michel Aglietta a jeho poňatie peňažnej tórie. In: Biatec 9/2005.
4. Přívarová, M.: François Perroux a jeho prínos k rozvoju ekonomickej teórie. In: Nová ekonomika 2/2010.
5. Přívarová, M.: Prínos francúzskej školy k ekonómii rozvojových krajín. In: Nová ekonomika 2-3/2011.
Doplňujúca literatúra:
1. Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-080-9.
2. Drucker, P.: Postkapitalistická spoločnosť. Praha: Management Press, 1993
3. Etzioni, A.: Morální dimenze ekonomiky. Praha: Victoria Publishing, 1995.
4. Liška, V., Sluková, K., Volejníková, J. 2011. Institucionální ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2011.
5. Marx, K.: Teórie o nadhodnote, I. Bratislava: Pravda 1987.
6. Marx, K.: Teórie o nadhodnote II. Bratislava:Pravda 1089.
7. Ray: Club of Rome up to Date. In: Ekonomický časopis, 10-11/1991. ISSN 013-3035.
8. Sen, A. Etika a ekonomie. Praha: Vyšehrad, 2002.
9. Sirůček, P. a kol.: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (vývoj – současnost – výhledy). Slaný: Melandrium, 2007.
10. Sojka, M. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010.
11. Toffler, A., Tofflerová, H. Utváranie novej civilizácie. Politika trtej vlny. Bratislava: Open Windows, 1996.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca
písomná skúška
Aktivita na seminároch 10 %
Seminárna práca a jej prezentácia 30 %
Výsledok záverečnej písomnej skúšky 60 %

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2021

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.04.2021