Študijný plán - ekonomika a manažment podniku

Študijný program: dEMea_15 – ekonomika a manažment podniku
Fakulta: Fakulta podnikového manažmentu
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Jazyky štúdia: EN
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety

Blok - Creative activities in the field of science*

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
Dekanát FPM/D15301/16   ADC - Publication in a CCC scientific journal - domestic Credits
Dekanát FPM/D15302/16   ADN - Publication in a scientific journal indexed in Web of Knowledge Credits
Dekanát FPM/D15303/16   ADC - Publication in a CCC scientific journal - foreign Credits
Dekanát FPM/D15304/16   ADM - Publication in a scientific journal indexed in Web of Knowledge (in foreign language) Credits
Dekanát FPM/D15305/16   Article in a scientific journal - no CCC, domestic Credits
Dekanát FPM/D15306/16   Publication in a scientific journal - no CCC, abroad (in foreign language) Credits
Dekanát FPM/D15307/16   AAB - Scientific monograph published in domestic publishing house Credits
Dekanát FPM/D15308/16   Scientific monograph published in foreign publishing Credits
Dekanát FPM/D15310/16   Presentation at a scientific event abroad published in proceedings (reviewed) in a foreign language Credits
Dekanát FPM/D15312/16   AFD - Presentation at the scientific event of MVP and doctoral students EDAMBA, or faculty pod. for doctoral students publ. in proceedings (review.) Credits
Dekanát FPM/D15314/16   BCI - Authorship/co-authorship of teaching texts - less than 1 AH Credits
Dekanát FPM/D15315/16   BCI - Authorship/co-authorship of teaching texts - more than 1 AH Credits
Dekanát FPM/D15318/16   Member of the research team within Slovak research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15319/16   Member of the research team within foreign research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15320/16   Member of the research team in the framework of the grant for young teachers, researchers and doctoral students in the full-time form of study Credits
Dekanát FPM/D15321/16   Co-ordinator of a research project within Slovak research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15322/16   Co-ordinator of a research project within foreign research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15323/16   Preparation of a research project within Slovak research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15324/16   Preparation of a research project within foreign research grant agencies Credits
Dekanát FPM/D15328/16   Member of the org. committee of the conference, professional interpretation during the conf., preparation of the proceedings of the scientific conf. Credits
Dekanát FPM/D15331/20   AEC - Scientific papers in foreign peer-reviewed scientific journals, monographs Credits
Dekanát FPM/D15332/20   AFD - Published papers at domestic scientific conferences Credits

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - State examination

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPF FPM/MME21502/22   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška (v anglickom jazyku) 20 Predmet štátnej skúšky 2
KPF FPM/MME21503/22   Dizertačná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 40 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet