Riadenie hodnototvorných procesov podniku (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Výskum v oblasti zmien fundamentálnych parametrov manažérskeho riadenia a posúdenie ich vplyvu prostredníctvom komplexných väzieb na inovácie a tvorbu budúcej hodnoty podniku.
Kompetentnosť:
• využitím analytických postupov identifikovať hodnototvorné podnikové procesy,
• spôsobilosť identifikovať, kvantifikovať a prezentovať výsledky výskumu o vplyve a dopade zmien hodnototvorných procesov na súčasnú a budúcu hodnotu podniku a to individuálne a komplexne,
• schopnosť predikovať a kreovať scenáre budúceho trvania podniku na báze historicky dosiahnutých ekonomických výsledkov, zmien v hodnototvorných parametroch, pri zohľadnení predpokladaných zmien v makro a odvetvovom prostredí,
• aktívne prispievať k rozšíreniu poznatkovej bázy o hodnototvorných podnikových procesoch v kontexte vedecko-technického pokroku a inovácii.
Zručnosť:
• formulovať nové stratégie a kriticky posúdiť dosiahnuteľnosť jednotlivých scenárov v tvorbe hodnoty podniku na podklade zmien fundamentálnych hodnototvorných parametrov,
• kriticky analyzovať aktuálne koncepty, teórie a trendy vývoja v kvantifikácii hodnototvorných parametrov podniku,
• identifikovať miesta zlyhania v tvorbe súčasnej a budúcej hodnoty podniku,
• aplikovať výsledky vlastnej vedeckej činnosti pri kvantifikácii hodnototvorných procesov podniku využitím rôznych metód a prístupov,
• schopnosť navrhovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy pre identifikáciu a kvantifikáciu významu a vplyvu ľudského kapitálu na tvorbu súčasnej a budúcej hodnoty podniku,
• kvantifikovať ekonomický dopad a vplyv podnikových synergií na tvorbu hodnoty.

Stručná osnova predmetu

1. Identifikácia hodnototvorných podnikových procesov.
2. Analýza kľúčových parametrov tvorby hodnoty podniku.
3. Kvantifikácia tvorby hodnoty podniku vybranými metódami ohodnotenia.
4. Posúdenie možnosti podnikových synergií a ich vplyvu na budúci rast hodnoty podniku.
5. Identifikácia a kvantifikácia nehmotných nositeľov rastu hodnoty podniku.

Odporúčaná literatúra

1. ADSERA, Xavier – VIÑOLAS, Pere. FEVA: A Financial and Economic Approach to Valuation, In: Financial Analysts Journal, 2003, vol. 59, no. 2, pp. 80-87. ISSN 0015198X
2. AMIN, Keval – KRISHNAN, Jagan – YANG, Joon Sun. Going Concern Opinion and Cost of Equity. In: AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY, 2014, vol. 33, no. 4, pp. 1-39. ISSN 0278-0380
3. ALEXANDER, Jack. Financial planning & analysis and performance management. 1st Edition. New York City : Wiley & Sons, 2018. 640 s. ISBN 978-1119-49-148-4.
4. ALTUVE GODOY, Jose German. Cost of capital of the long term. Entailment with the structure of capital, individual and weighed cost. In: ACTUALIDAD CONTABLE FACES, 2007, vol. 10, no. 14, pp. 5-12. ISSN 1316-8533
5. BALLWIESER, Wolfgang – Hachmeister, Dirk. Unternehmensbewertung – Prozess, Methoden und Probleme. 5. Auflage. Stuttgart : Schäffer Peschel, 2016. 254 s. ISBN 978-3-7910-3554-3.
6. BARTH, Mary E. – KONCHITCHKI, Yaniv – LANDSMAN, Wayne R. Cost of capital and earnings transparency. In: JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS, 2013, vol. 55, no. 2-3, pp. 206-224. ISSN 0165-4101
7. BERTOMEU, Jeremy – BEYER, Anne – DYE, Ronald A. Capital Structure, Cost of Capital, and Voluntary Disclosures. In: ACCOUNTING REVIEW 2011, vol. 86, no. 3, pp. 857-886. ISSN 0001-4826
8. BLANCO, Belen – GARCIA LARA, Juan M. – TRIBO , Josep A. Segment Disclosure and Cost of Capital. In: JOURNAL OF BUSINESS FINANCE & ACCOUNTING, vol. 42, no. 3-4, pp. 367-411. ISSN 0306-686X
9. BODIE, Zvi - KANE, Alex - MARCUS, Alan. Essentials of Investments. 10th Edition. New York City: McGraw-Hill Education, 2018. 784 s. ISBN 978-00-778-3542-2.
10. BRYL, Lukasz – FIJALKOWSKA, Justyna – PRYSINSKI, Lukasz. Intellectual Capital Disclosure and Cost of Capital: A Systematic Literature Review. In: 10th European Conference on Intangibles and Intellectual Capital (ECIIC), Univ Chieti Pescara, Chieti, ITALY, MAY 23-24, 2019, pp. 32-41. ISBN 978-1-912764-19-8
11. FRANK, Murray Z. – SHEN, Tao. Investment and the weighted average cost of capital. In: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS, 2016, vol. 119, no. 2, pp. 300-315. ISSN 0304-405X
12. GAVLAKOVA, Petra. Main Aspects of the Cost of Capital. In: AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 2013, vol. 3, no. 2, pp. 20-22. ISSN 1804-7890
13. IVSC. International Valuation Standards. London : International Valuation Standards Council, 2019. ISBN 978-0-9931513-3-3-0.3
14. JAGANNATHAN, Ravi – LIBERTI , Jose – LIU, Binying – MEIER, Iwan. A Firm's Cost of Capital. In: Annual Review of Financial Economics 2017, vol. 9, pp. 259-282. ISSN 1941-1367
15. KANG, Yongbo – WANG, Susheng – PENG, Ke – YU, Yongrui – WANG, Junbo. The Impact of Corporate Venture Capital (CVC) Information Disclosure on Corporate Value. In: Proceedings of the 2016 2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET 2016). 2nd International Conference on Economics, Management Engineering and Education Technology (ICEMEET), Sanya, PEOPLES R CHINA, NOV 12-13, 2016, vol. 87, pp. 818-822. ISBN 978-94-6252-288-6
16. LAROCQUE, Stephannie – LAWRENCE, Alastair – VEENSTRA, Kevin. Managers' Cost of Equity Capital Estimates: Empirical Evidence. In: JOURNAL OF ACCOUNTING AUDITING AND FINANCE, 2018, vol. 33, no.3, pp. 382-401. ISSN 0148-558X
17. LAWRENCE C., Karlson. Corporate Value Creation: An Operations Framework for Nonfinancial Managers. New York City : Wiley & Sons, 2015. 656 s. ISBN 978-11-1899-752-9.
18. MCKINSEY & COMPANY - KOLLER, Tim - GOEDHART, Marc - WESSELS, David. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. 7th edition. New York City : Wiley & Sons, 2020. 896 s. ISBN 978-11-1961-088-5.
19. MCKINSEY & COMPANY - KOLLER, Tim - GOEDHART, Marc - WESSELS, David - CICHELLO, Michael. Valuation: workbook step – by-step excercises and tests to help you master valuation. 6th edition. New York City : Wiley & Sons, 2015. 256 s. ISBN 978-11-1887-387-8.
20. MCKINSEY & COMPANY - KOLLER, Tim - DOBBS, Richards - HUYETT, Bill. Value: The four cornerstones of corporate finance. 1th edition. New York City : Wiley & Sons, 2010. 272 s. ISBN 978-04-7042-460-5.
21. MICIUŁA, Ireneusz – KADŁUBEK Marta – STEPIEN Paweł. Modern Methods of Business Valuation—Case Study and New Concepts. In: Sustainability 2020, vol. 12, no. 2699, pp. 1-22, doi:10.3390/su12072699
22. MOHAMMADI, Ali and TAHERKHANI, Parastoo. Organizational capital, intellectual capital and cost stickiness evidence from Iran. In: JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL, 2017, vol. 18, no. 3. ISSN 1469-1930
23. MONKS A.G., Robert – LAJOUX R., Alexandra. Corporate Valuation for Portfolio Investment. New York City: Wiley & Sons, 2015. 556 s. ISBN 978-0-470-88074-6.
24. ROSS, Stephen - WESTERFIELD, Randolph - JAFFE, Jeffrey - JORDAN, Bradford. Corporate Finance. 12th edition. New York City : McGraw-Hill Education, 2018. 1040 s. ISBN 978-125-991-894-0.
25. SALVI, Antonio – VITOLLA, Filippo – RAIMO, Nicola – RUBINO , Michele – PETRUZZELLA, Felice. Does intellectual capital disclosure affect the cost of equity capital? An empirical analysis in the integrated reporting context. In: JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL, 2020, vol. 21, no.6, pp. 985-1007. ISSN 1469-1930
26. SWANSON, Zane – THEIS, John. Study of Going-Concern Opinions. In: JOURNAL OF ACCOUNTING AUDITING AND FINANCE, 2019, vol. 34, no. 3, pp. 347-360. ISSN 0148-558X
27. TORREZ, Jimmy – AL-JAFARI, Mohammad – JUMA´H H., Ahmad. Corporate valuation: a literature review. In: Inter Metro Business Journal 2006, vol. 2, no.2, pp. 39-58,
28. ULLAS, Rao. Corporate valuation: theoretical postulates and empirical evidence from SENSEX firms in India. In: Investment Management and Financial Innovations, 2016, vol. 13, no. 3, pp. 47-61, doi: 10.21511/imfi.13(3).2016.04
29. VO, Minh T. Capital structure and cost of capital when prices affect real investments. In: JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, 2021, vol. 113. ISSN 0148-6195
30. YEH, Ching-Chiang – CHI , Der-Jang – LIN, Yi-Rong. Going-concern prediction using hybrid random forests and rough set approach. In: INFORMATION SCIENCES, 2014, vol. 254, pp. 98-110. ISSN 0020-0255
31. http://pages.stern.nyu.edu/
32. http://nbs.en/
33. http://statistics.en/
34. http://oecd.org/
35. http://ec.europe.eu/

Sylabus predmetu

1. Identifikácia hodnototvorných podnikových procesov a ich vplyvu na výsledok hospodárenia podniku, v prepojení na tvorbu hodnoty podniku. 2. Analýza kľúčových parametrov tvorby hodnoty podniku, kvantifikácia ich individuálneho a komplexného vplyvu na tvorbu hodnoty. Tvorba scenárov vývoja hodnoty podniku pri zmene jedného alebo viacerých parametrov. Posúdenie významu zmien, rizika a vzájomného synergického efektu. 3. Kvantifikácia tvorby hodnoty podniku vybranými metódami ohodnotenia v závislosti od identifikovanej fázy životného cyklu, odboru podnikania a legislatívnych špecifík spojených s podnikovou činnosťou (napr. transformačný zákon). 4. Posúdenie možnosti podnikových synergií a ich vplyvu na budúci rast hodnoty podniku vrátane jej kvantifikácie, pri diferencovaných predpokladoch ich dĺžky trvania. 5. Identifikácia a kvantifikácia nehmotných nositeľov rastu hodnoty podniku, nehmotné aktíva vykazované v účtovných výkazoch a ďalšie zdroje rastu doposiaľ nezachytené v účtovných výkazoch (ľudský kapitál). Metódy, postupy, stratégie ohodnotenia vrátane reálnych opcií.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

260 h - účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022