Informačné systémy v manažmente (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na strategické riadenie informačných systémov, ich zosúladenie s podnikateľskými aktivitami v kontexte zmien vyvolaných digitalizáciou. Doktorandi dokážu jasne identifikovať, analyzovať, hľadať súvislosti a komprimovať prístupy v oblasti riadenia a využívania informačných systémov v manažmente, prispievať k analýze vedeckých perspektív digitálneho riadenia a digitálnej transformácie, aplikovať odborné a metodologické vedomosti, ako základ pre inovácie a originalitu vo výskume a v podnikovej praxi.
Kompetentnosť:
• identifikovať a interpretovať dôležité teórie, modely a postupy v oblasti strategického riadenia informačných systémov, ako aj kľúčové determinanty ovplyvňujúce celkovú efektívnosť riadenia informačných systémov,
• schopnosť koncipovať integrovaný a komplexný prístup k zosúladeniu, plánovaniu, realizácii a riadeniu informačných systémov a ich zdrojov,
• schopnosť prispievať k analýze vedeckých perspektív digitálneho riadenia a digitálnej transformácie podnikov,
• schopnosť prezentovať výsledky výskumu vo vedeckej diskusii pred odbornou a vedeckou komunitou.
Zručnosť:
• kombinovať manažérske a podnikateľské zručnosti s pochopením informačných systémov, ich možností a výhod, ktoré prinášajú pre manažment podniku,
• pochopiť a aplikovať nové rámce a modely, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu strategickému riadeniu informačných systémov a užšiemu zosúladeniu informačných systémov s podnikateľskými aktivitami,
• reagovať na meniace sa potreby a zároveň udržiavať optimálnu a efektívnu infraštruktúru informačných technológií,
• vyhodnotiť účinky aplikovaných politík a koncepčných rámcov na podnik ako celok,
• vyhodnotiť teórie, koncepty a inovácie v predmetnej vednej oblasti,
• navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné postupy, interpretovať získané poznatky,
• aplikovať vlastné zistenia a závery vlastného vedeckého bádania v praxi, reflektujúc podmienky výskumu, bariéry a limity výskumu.

Stručná osnova predmetu

1. Informačné systémy v súčasnom globálnom podnikaní a kontexte najnovšieho podnikateľského a digitálneho pokroku.
2. Infraštruktúra informačných technológií - IT infraštruktúra a nové technológie; zabezpečenie informačných systémov.
3. Pochopenie, výber, implementácia a riadenie informačných systémov; informačné systémy a riadenie projektov.
4. Komplexné pokrytie postupov riadenia oblasti informačných systémov reflektujúce digitálne riadenie a digitálnu transformáciu.
5. Integrovaný a komplexný prístup k zosúladeniu, plánovaniu, realizácii a riadeniu informačných systémov podniku.
6. Strategické rámce riadenia IS/IT, strategické plánovanie, riadenie portfólia investícií, rozhodovacia právomoc.
7. IT Governance – štandardy IT Governance; hodnotenie IT Governance.
8. Úroveň vyspelosti riadenia informačných systémov, mechanizmy riadenia a ich vplyv na celkovú efektívnosť riadenia informačných systémov.

Odporúčaná literatúra

1. LAUDON, Kenneth – LAUDON, Jane. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17th Edition. Harlow : Pearson, 2021. 656 s. ISBN: 978-1-2924-0328-1.
2. PEARLSON, Keri E. – SAUNDERS, Carol S. – GALLETTA, Dennis. F. Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach. 7th Edition. New York : John Wiley & Sons, 2019. 368 s. ISBN: 978-1-1195-6056-2.
3. TURBAN, Efraim – POLLARD, Carol – WOOD, Gregory. Information Technology for Management: On-demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability. New York : John Wiley & Sons, 2018. 480 s. ISBN: 978-1-1188-9079-0.
4. BALTZAN, Paige, et al. Business driven information systems. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 560 s. ISBN: 978-1-2605-7085-4.
5. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and Factors Affecting its Application : In Companies in the Slovak Republic. 1. Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 143 s. ISBN 978-80-7598-223-0.
6. ROMANOVÁ, Anita. IT Governance and the Maturity Level of Strategic Alignment with IT. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 80 s. ISBN 978-80-7598-662-7.
7. SELIG, Gad J. Implementing effective IT governance and IT management. Van Haren Publishing, 2015. p. ISBN: 978-9401800082.
8. BOCIJ, Paul – GREASLEY, Andrew – HICKEY, Simon. Business Information Systems: Technology, Development and Management for the Modern Business. 6th edition. 2019. Harlow : Pearson Publisher; 631 s. ISBN 978-1-292-22097-0.
9. STAIR, Ralph. – REYNOLDS, George. Principles of information systems. Boston : Cengage, 2020. 758 s. ISBN 978-0-3571-1241-0.
10. KOKLES, Mojmír – ROMANOVÁ, Anita – HAMRANOVÁ, Anna. Information Systems in the post-transition period in enterprises in Slovakia. In Journal of Global Information Technology Management. - Philadelphia, 2015, vol. 18, no. 2, pp. 110-126.
11. BOLEK, Vladimír – ROMANOVÁ, Anita – ZELINA, Michal – JANUŠKA, Martin. Factors Determining the Achievement of IS/IT Benefits: an Empirical Study in the Slovak Republic. In European Journal of International Management. - Geneve : Inderscience Enterprises Limited. ISSN 1751-6765, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 27-45 online.
Web of Science:
1. Adaptability Revised: Process-Aware Information System in Modern Organization Management - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000661489807045
2. Enterprise Information Systems in the Cloud: Implications for Risk Management - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612199700013
3. Some Aspects of Information Security in Digital Organizational Management Systems - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000609313500012
4. The Benefits of Information Systems in The Management of Industrial Enterprises - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000708285400004
5. The Determinants of Management Information Systems Effectiveness in Small- and Medium-Sized Enterprises - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000558696900055
6. The Role of The Information Flow Management System in Creating Organizational Knowledge - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000661127402039
7. TUDY ON INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL CRISIS - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000630165800121
8. Role of enterprise information system management in enhancing firms competitive performance towards achieving SDGs during and after COVID-19 pandemic - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000705303900001
9. IMPLEMENTATION EFFECTS OF THE INTEGRATED INFORMATION SYSTEM ON MANAGEMENT ACCOUNTING: COMPARISION OF THE INSURANCE SECTOR IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000599768500007
10. The Role of The Information Flow Management System in Creating Organizational Knowledge https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000661127402039
11. Impact of Information Technology (IT) Governance on Business-IT Alignment - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000654209200007
12. How IT Governance can assist IoT project implementation - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000582463300003
13. An IT governance framework for IS portfolio management - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000563585000001
14. The influence of IT investment and IT governance on corporate performance of multibusiness firms - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000569152500013
15. Governance and Management of Green IT: A Multi-Case Study - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000583428200005
16. THE EFFECTS OF BUSINESS IT STRATEGIC ALIGNMENT AND IT GOVERNANCE ON FIRM PERFORMANCE: A MODERATED POLYNOMIAL REGRESSION ANALYSIS - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000596039600007
17. IT architecture flexibility and IT governance decentralisation as drivers of IT-enabled dynamic capabilities and competitive performance: The moderating effect of the external environment - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000563349300001
18. IT Governance Mechanisms Influence on Digital Transformation: A Systematic Literature Review Completed Research - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000672599801071
19. Records and document management in the IT Governance frameworks: best practices and standardization (COBIT framework) - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000574419100006

Sylabus predmetu

1. Informačné systémy v súčasnom globálnom podnikaní a kontexte najnovšieho podnikateľského a digitálneho pokroku; etické a sociálne otázky v informačných systémoch. Informačné systémy a digitálna transformácia. 2. Infraštruktúra informačných technológií - IT infraštruktúra a nové technológie; zabezpečenie informačných systémov. Kľúčové systémové aplikácie charakteristické pre digitálny vek; elektronický obchod: digitálne trhy; digitálne produkty; riadenie znalostí a umelá inteligencia. 3. Pochopenie, výber, implementácia a riadenie informačných systémov; informačné systémy a riadenie projektov; riadenie globálnych systémov. Podnikateľské iniciatívy a ich podpora informačnými systémami. 4. Komplexné pokrytie postupov riadenia oblasti informačných systémov reflektujúce digitálne riadenie a digitálnu transformáciu – základné koncepty, princípy, teórie, metodológie, architektúry, rámce hodnotenia a budúce smerovanie. 5. Integrovaný a komplexný prístup k zosúladeniu, plánovaniu, realizácii a riadeniu informačných systémov podniku. 6. Strategické rámce riadenia IS/IT, strategické plánovanie, riadenie portfólia investícií, rozhodovacia právomoc, efektívne strategické riadenie informačných systémov, účinky aplikovaných politík na podnik ako celok. 7. IT Governance – štandardy IT Governance; hodnotenie IT Governance, koncepčné rámce správy informačných systémov; IT Service Management – riadenie služieb IT, ITIL. 8. Úroveň vyspelosti riadenia informačných systémov, mechanizmy riadenia a ich vplyv na celkovú efektívnosť riadenia informačných systémov, riadenie výkonnosti, rizík a nepredvídaných udalostí.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné plnenie zadaných úloh, 30 % priebežná písomná práca (vedecká stať), 60 % ústna skúška

Pracovné zaťaženie študenta

260 h – účasť na konzultáciách 16 h, príprava na konzultácie 32 h, spracovanie priebežne zadávaných úloh 16 h, spracovanie vedeckej state 90 h, príprava na skúšku 106 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022