Študijný plán - účtovníctvo

Študijný program: dUC_22 – účtovníctvo
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KMr OF/IOA22394/22   Zásady a metódy vedeckej práce 10 16sP Skúška 1 zimný
KMO OF/IOB22190/22   Kvantitatívne metódy v empirickom výskume 10 16sP Skúška 1 zimný
KPF FPM/IME21044/21   Finančná stratégia a finančné rozhodovanie 8 16sP Skúška 1 letný
KMO OF/IOB22189/22   Aplikované výskumné metódy 10 16sP Skúška 1 letný
KF NHF/INB21305/21   Behaviorálne prístupy vo financiách (v anglickom jazyku) 8 30sP Skúška 1 letný
KF NHF/INB21304/21   Aplikované podnikateľské financie 8 30sP Zápočet a skúška 1 letný

Výberové predmety

Blok - Tvorivá činnosť

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE22841/22   Tvorivá činnosť v oblasti vedy 60 Absolvovanie

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Dizertačná práca a jej obhajoba

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KÚA FHI/IIE22842/22   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 Predmet štátnej skúšky 2
KÚA FHI/IIE22840/22   Dizertačná práca a jej obhajoba 40 Štátna skúška - obhajoba 3

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet