Vykazovanie nefinančných informácií

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Tento predmet je orientovaný na aktuálne trendy vývoja vykazovania v kontexte udržateľnosti. Kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval rozširujúce a konceptuálne pohľady na súčasnosť a budúcnosť vykazovania účtovných jednotiek s dôrazom kladeným na synergické efekty vyplývajúce zo znalosti východísk v teórii účtovníctva a tiež potrieb zainteresovaných strán. V kontexte vykazovania je dôležitá znalosť nefinančných informácií, ktoré spolu s finančnými tvoria integrálny obraz účtovnej jednotky, relevantný na prijímanie rozhodnutí zainteresovanými stranami. Rozšírenie finančných informácií o nefinančné je vysoko aktuálnou a dynamickou oblasťou smerovania rozvoja účtovníctva a výkazníctva s dôrazom na udržateľné financie a spoločenskú zodpovednosť podnikania v environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektoch. Komunikácia vykazovaných informácií smeruje k digitalizácii. Tieto aspekty musia byť zohľadnené už v manažérskych, administratívnych a účtovných postupoch v priebehu procesov počas cele existencie účtovnej jednotky.
Po absolvovaní predmetu študenti:
- nadobudnú vedomosti v oblasti aktuálnych trendov vykazovania predovšetkým v oblasti nefinančných informácií v kontexte prepojenia s finančnými informáciami a rozhodnutiami manažmentu v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti orientovanými na udržateľnosť;
- získajú kompetencie vo vyhodnocovaní zverejňovaných nefinančných informácií účtovných jednotiek a potreby jednotlivých zainteresovaných strán vo vzťahu k stanovenému cieľu vykazovania;
- rozvinú kritické myslenie v analýze procesov prípravy, zberu dát, spracovania a vyhodnotenia vykazovania nefinančných informácií a postavenia manažmentu a účtovníctva v týchto procesoch;
- rozvinú svoju schopnosť porozumieť princípom udržateľných financií v podnikovom, národnom, európskom rozmere, argumentom a úvahám v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja s vplyvom na vykazovanie;
- zdokonalia svoje zručnosti práce v tímoch, analytické, písomné a prezentačné schopnosti.

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na pochopenie významu komplexnosti informácií pre tvorbu integrálneho obrazu podniku, ktorých súčasťou sú aj nefinančné informácie. Nadväzuje Má za cieľ pripraviť študentov na flexibilnú adaptáciu v oblasti účtovníctva, najmä vykazovania v kontexte udržateľnosti a digitalizácie, so schopnosťou prispievať k rozvoju teórie vykazovania a potenciálom ich využívania v praxi aj vo výskume.
Stručná osnova predmetu:
• Obraz podniku a možnosti jeho zisťovania, posudzovanie kvality informácií.
• Udržateľné financie na nadnárodnej, národnej a podnikovej úrovni v kontexte cieľov SDG
• Vykazovanie a zverejňovanie nefinančných informácií v SR
• Vykazovanie a zverejňovanie udržateľnosti v nadnárodnom meradle – rámce a štandardy
• Spoločenská zodpovednosť podnikov a jej environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty
• Potreby nefinančných informácií jednotlivých skupín zainteresovaných strán a väzba na rozhodnutia
• Podniková stratégia a obchodné modely v kontexte nefinančných informácií a udržateľnosti
• Trvalo udržateľný rozvoj podniku, jeho prvky, nástroje a postupy.
• Prepojenie finančných a nefinančných informácií
• Komentár manažmentu, správa o hospodárení, výročná správa, samostatná správa udržateľnosti
• Procesné aspekty vykazovania v účtovnej jednotke
• Rôzne formáty vykazovania v kontexte digitalizácie a umelej inteligencie
• Dostupnosť nefinančných informácií pre rozhodovanie zainteresovaných strán a tiež pre vedeckú činnosť na úrovni SR aj medzinárodnej úrovni

Odporúčaná literatúra

1. Smernica EP a Rady 2014/95/EÚ, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami
2. Smernica EP a Rady 2017/1132, týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností, napr. vo vzťahu k zverejňovaniu nefinančných informácií v oblasti prístupu k informáciám a cezhraničného toku údajov
3. Usmernenia k zverejňovaniu nefinančných informácií (metodika zverejňovania nefinančných informácií) (2017/C 215/01)
4. Usmernenia k zverejňovaniu nefinančných informácií: doplnok týkajúci sa podávania správ súvisiacich s klímou (2019/C 209/01).
5. EU Taxonómia pre udržateľné aktivity (Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) a následné implementujúce a delegované akty
6. European Financial Reporting Advisory Group. Aktivity prípravy smernice CSRD a štandardov ESRS. Dostupné na:
7. https://www.efrag.org/Activities/2105191406363055/Sustainability-reporting-standards-interim-draft
8. Štandardy a rámce vykazovania udržateľnosti (najmä GRI, ISSB),
9. Zákon o účtovníctve, obchodný zákonník a ďalšie národné a nadnárodné predpisy
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Sylabus predmetu

1. Obraz podniku a možnosti jeho zisťovania, posudzovanie kvality informácií. 2. Udržateľné financie na nadnárodnej, národnej a podnikovej úrovni v kontexte cieľov SDG 3. Vykazovanie a zverejňovanie nefinančných informácií v SR 4. Vykazovanie a zverejňovanie udržateľnosti v nadnárodnom meradle – rámce a štandardy 5. Spoločenská zodpovednosť podnikov a jej environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty, CSR 6. Potreby nefinančných informácií jednotlivých skupín zainteresovaných strán a väzba na rozhodnutia 7. Podniková stratégia a obchodné modely v kontexte nefinančných informácií a udržateľnosti 8. Trvalo udržateľný rozvoj podniku, jeho prvky, nástroje a postupy. 9. Prepojenie finančných a nefinančných informácií 10. Komentár manažmentu, správa o hospodárení, výročná správa, samostatná správa udržateľnosti 11. Procesné aspekty vykazovania v účtovnej jednotke 12. Rôzne formáty vykazovania v kontexte digitalizácie a umelej inteligencie 13. Dostupnosť nefinančných informácií pre rozhodovanie zainteresovaných strán a tiež pre vedeckú činnosť na úrovni SR aj medzinárodnej úrovni

Podmienky na absolvovanie predmetu

účasť na seminároch 52 h,
príprava na semináre 52 h,
spracovanie seminárnej práce na stanovenú tému 26
spracovanie tímového projektu 50 h,
účasť na kolokviu 8 h
príprava na záverečnú skúšku 20 h

Pracovné zaťaženie študenta

Dosiahnutie aspoň 51 % bodov z maximálneho počtu bodov pridelených na tímový projekt, seminárnu prácu a záverečnú skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 08.01.2022