Aplikované podnikateľské financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní tohto predmetu by doktorandi mali veľmi dobre zvládnuť koncepty, nástroje a techniky, ktoré sa používajú v podnikateľskej praxi. Štúdium nadväzuje na kvantitatívne znalosti z predchádzajúceho štúdia absolventov a je doplnené novými zložitejšími konceptami, ktoré sú zamerané na praktické využitie a na riešenie otázok, s ktorými sa manažéri stretávajú v každodennej praxi v oblasti podnikateľských financií. Cieľom predmetu je pripraviť doktorandov nielen po stránke znalostí a ich praktického využitia, ale najmä aby boli pripravení na riadenie podnikateľských financií vo väzbe na strategické finančné rozhodnutia.

I. Vedomosti a porozumenie
Po ukončení štúdia tohto predmetu by doktorandi mali byť pripravení:
• do hĺbky chápať koncepty a nástroje krátkodobého a dlhodobého financovania, jeho charakter, špecifické vlastnosti a ich aplikácie v podnikovej praxi.
• analyzovať finančné výkazy spoločnosti vo väzbe na finančné plánovanie a rozpočtovanie podnikateľských subjektov,
• prijímať efektívne finančné rozhodnutia na základe dôkladného posúdenia finančnej situácie, možností financovania, nákladov kapitálu v krátkodobom, ale aj v dlhodobom horizonte,
• navrhnúť, naplánovať a implementovať efektívnu finančnú stratégiu podniku a navrhnúť ďalšie vhodné politiky, ktoré vedú k jej naplneniu.
II. Zručnosti, vlastnosti a atribúty
Po absolvovaní predmetu si doktorandi rozšíria znalosti najmä z týchto oblastí:
• analyzovať a implementovať finančnú a investičnú stratégiu spoločnosti
• navrhnúť politiky podniku v oblasti stratégie, riadenia rizika osobitne finančných rizík, financovania a investícií
• riešiť prípadové štúdie z oblasti manažovania podnikateľských financií

Stručná osnova predmetu

• Finančné výkazy a ich analýza. Správa akcionárom. Finančné a trhové indikátory (prípadové štúdie).
• Finančné plánovanie. Rozpočtovanie hotovostných prostriedkov (prípadové štúdie).
• Praktické prístupy k meraniu kreditného, trhového, operačného rizika. Praktické východiská modelov merania finančných rizík.
• Techniky plánovanie kapitálu a rozhodovací proces o kapitálovej štruktúre a majetkovo-finančnej stabilite podnikateľských subjektov (prípadové štúdie).
• Náklady kapitálu v dlhodobom horizonte. Investičné rozhodovanie a dlhodobé plánovanie. Marginálne náklady prioritných akcií, bežných akcií a dlhových cenných papierov.
• Kapitálová štruktúra podnikateľského subjektu a teória a prax dividendovej politiky (prípadové štúdie). Krátkodobé finančné rozhodovanie. Krátkodobé úvery. Hybridné financovanie. Finančné deriváty, ich štruktúra a využitie.
• Spájanie spoločností a joint-venture. Leverage buyout, reorganizácia, reštrukturalizácia, likvidácia a bankrot (prípadové štúdie).

Odporúčaná literatúra

• Gitman L.J, a kol., 2014, Principles of Managerial Finance, Pearson. 14th edition
• Farkaš, R.: 2020. Účtovná závierka obchodných spoločností. Wolters Kluwer. 2020. ISBN 978-80-571-0247-2.
• Čaplánová, A., Hloušková J., Sivák R., Tsigaris, P., 2017, A Behavioral portfolio approach to multiple job holdings, Review of Economics of the Household, Vol.15 (2), pp. 669-689.
• Hloušková J., Mikócziová, J., Sivák R., 2014, Capital Income Taxation and Risk-Taking under Prospect Theory: The Continuous Distribution Case, Czech journal of economics and finance, Vol.64 (5) pp. 374-391.
• ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIVÁK, Rudolf - HUDSON, John. Vplyv priamych zahraničných investícií na inovačnú činnosť firiem. [The impact of foreign direct investment on firms' innovation activities]. In Politická ekonomie, ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 6, s. 764-779.
• BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”: Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001.

Podmienky na absolvovanie predmetu

100% záverečná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

1 kredit = 26 hodín záťaže študenta, t. j. celková záťaž študenta = 8 kreditov x 26 h
Pracovné zaťaženie študenta: 208 hodín
účasť na konzultáciách 30 hodín, štúdium a príprava 100 hodín, príprava záverečná skúška 78 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovensky, anglicky

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022