CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých I. (12)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
- nadobudnutie teoretických vedomostí o charakteristike a základných znakoch anglického odborného jazyka,
- študent vie charakterizovať a identifikovať základné znaky odborného jazyka v texte a ovláda zásady tvorby odborných ekonomických textov v teoretickej a praktickej rovine.
Kompetentnosti:
- poznať základné princípy fungovania odborného jazyka,
- študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti,
- rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje,
- v písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité odborné ekonomické témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie,
- využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na profesijné účely.
Zručnosti:
- nadobudnuté zručnosti využiť pri práci s odborným textom, napr. seminárna práca, záverečné práca, prípadová štúdia,
- aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu odborných textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku,
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov v odbornej ekonomickej komunikácii (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

• ako premýšľajú priekopníci, prvý dojem, networking (získavanie kontaktov)
• výroba a spotreba, ktorá zahŕňa zdieľanie, prenájom, opätovné použitie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov tak dlho, ako je to možné, životný cyklus výrobkov, efektívne pracovné stretnutia, rozhodovanie, riešenie problémov
• finančné investície, rokovania, marketing, vzťah so zákazníkom
• komunikačné zručnosti, trendy v oblasti zamestnanosti, riešenie konfliktov
• rušivé faktory v podnikaní, obchodná etika a spoločenská zodpovednosť podnikov
• brainstorming, riadenie pracovných stretnutí
• riešenie prípadovej štúdie, podnikateľský workshop

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Dubicka, I., Rosenberg, M., O´Keeffe, M., Dignen, B., Hogan, M. (2020) Business Partner C1.
Your Employability Trainer. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-24862-2
2. Dubicka, I.O´Keeffe, M. Market Leader Advanced. Pearson Education Limited. 3rd edition.
ISBN-13: 978-1408237038
3. Trappe, T., Tullis, G. (2016) Intelligent Business Advanced. Pearson Education Limited. 2016 ISBN 978-1-4082-5597-1
4. MacKenzie, I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74341-9 Doplňujúca literatúra:
1. Allison, J., Appleby, R., Chazal de, E. (2009) The Business Advanced. Oxford: Macmillan.
ISBN 978-0-230-02151-8
2. Baade, K., Holloway, Ch., Hughes, J., Scrivener, J., Turner, R. (2018) Business Results.
Advanced. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition. ISBN 978-0-19-473906-1.
3. noviny: Financial Times,
4. časopis: The Economist

Sylabus predmetu

1. týždeň: Charakteristické črty dobrého komunikátora; rozhodujúce faktory v komunikácii; druhy a formy komunikácie. 2. týždeň: Klady a zápory e-mailovej komunikácie; telefonovanie s obchodnými partnermi . 3. týždeň: Trendy vo vývoji súčasnej ekonomiky; hospodársky cyklus v ekonomike. 4. týždeň: Medzinárodný marketing; marketingová stratégia firmy. 5. týždeň: Svetové značky a výrobky. 6. týždeň: Brainstorming a jeho význam pre úspešné napredovanie organizácie. 7.týždeň: Firma. Vytváranie dobrých vzťahov v organizácii. 8.týždeň: Špecifiká obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi (napr. Čína) . 9. týždeň: Vytváranie kontaktov. 10. týždeň: Indikátory úspechu firmy v podnikaní; inovácia ako jeden z dôležitých podmienok úspešného podnikania. 11. týždeň: Profil úspešného podnikateľa; jazyk a základné stratégie rokovaní; funkčná gramatika (prehľad a použitie časov). 12. týždeň: Prípadová štúdia (výber podľa prebratého učiva ). 13. týždeň: Opakovanie a záverečný test.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 20 %
Výsledok záverečného písomného testu -60 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h:
26 h účasť na cvičeniach
26 h príprava na cvičenia
26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022