Študijný plán - data science v ekonómii

Študijný program: iDSE_22 – data science v ekonómii
Fakulta: Fakulta hospodárskej informatiky
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Jazyky štúdia: SK
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21231/22 Optimálne programovanie I 6 2P + 2C Skúška 1, 2 zimný
KOVE FHI/IIB21330/22   Data Science v jazyku R 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOVE FHI/IIB21350/22 Ekonometrické modelovanie 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KŠ FHI/IID22100/21   Machine learning 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22130/21 Regresná a korelačná analýza 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KOVE FHI/IIB21320/22   Aplikovaná mikroekonometria 6 2P + 2C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21220/22 Finančne modelovanie 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21991/22   Seminár k diplomovej práci I 2 0P + 2C + 2S Zápočet 2 zimný
KŠ FHI/IID22340/21   Data mining 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21992/22   Seminár k diplomovej práci II 2 0P + 2C + 2S Zápočet 2 letný

Povinne voliteľné predmety

Blok - Štatistické metódy v ekonómii

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KŠ FHI/IID22200/21   Analýza časových radov 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22240/21   Štatistická indukcia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22260/21   Viacrozmerné štatistické metódy 6 2P + 2C Skúška letný
KŠ FHI/IID22220/21   Hospodárska štatistika I 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22360/21   Hospodárska štatistika II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22320/21   Demografická štatistika 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22300/21   Analýza kategoriálnych údajov 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Operačný výskum

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21232/22   Optimálne programovanie II 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21270/22   Viackriteriálne rozhodovanie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21240/22   Sieťová analýza 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21360/22   Finančná ekonometria 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21260/22   Teória hier 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21550/22   Simulačné modely 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21210/22   Environmentálne modely 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Blok - Ekonometria

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21340/22   Ekonometria časových radov 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21360/22   Finančná ekonometria 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21371/22   Kvantitatívna ekonómia I 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21372/22   Kvantitatívna ekonómia II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21390/22   Prognostické modely 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21380/22   Priestorová ekonometria 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21310/22   Aplikovaná makroekonometria 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Blok - Blok VP

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21390/22   Prognostické modely 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22200/21   Analýza časových radov 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22220/21   Hospodárska štatistika I 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22240/21   Štatistická indukcia 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22260/21   Viacrozmerné štatistické metódy 6 2P + 2C Skúška letný
KŠ FHI/IID22400/23   Data Science for Digital Marketing 2P + 2C Examination 2 summer
KOVE FHI/IIB21232/22   Optimálne programovanie II 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21270/22   Viackriteriálne rozhodovanie 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21340/22   Ekonometria časových radov 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21360/22   Finančná ekonometria 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21570/22   Environmentálne modely 4 2P + 2C Skúška 2 letný
KŠ FHI/IID22300/21   Analýza kategoriálnych údajov 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22320/21   Demografická štatistika 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KŠ FHI/IID22360/21   Hospodárska štatistika II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21210/22   Environmentálne modely 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21240/22   Sieťová analýza 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21250/22   Simulačné modely 5 2P + 2C Skúška letný
KOVE FHI/IIB21260/22   Teória hier 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21310/22   Aplikovaná makroekonometria 5 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21371/22   Kvantitatívna ekonómia I 6 2P + 2C Skúška 2 letný
KOVE FHI/IIB21372/22   Kvantitatívna ekonómia II 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KOVE FHI/IIB21380/22   Priestorová ekonometria 5 2P + 2C Skúška 2 zimný

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KOVE FHI/IIB21900/22   Diplomová práca a jej obhajoba 10 Štátna skúška - obhajoba
KOVE FHI/IIB21910/22   Modely a metódy operačného výskumu, štatistiky a ekonometrie 10 Predmet štátnej skúšky

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet