Teória hier

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- základné vedomosti o konfliktných rozhodovacích situáciách, o typoch konfliktov, o rozhodovaní a o možnosti zaujatia rovnovážnej stratégie v konfliktnej rozhodovacej situácii v prípade antagonistických aj neantagonistických konfliktov
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- analyzovať konfliktné rozhodovacie situácie,
- riešiť konfliktné rozhodovacie situácie,
- použiť adekvátnu softvérovú podporu riešenia rozhodovacích situácií (v jazyku Python)

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou optimalizačných metód v oblasti konfliktných rozhodovacích situácií, ich analýzy a riešenia pomocou vhodného softvéru (jazyk Python)

Stručná osnova predmetu

1, Teória rozhodovania, teória užitočnosti a súvisiace paradoxy
2, Hry proti prírode
3, Základné pojmy modelovania konfliktných situácií, hry dvoch hráčov, definícia hry, klasifikácia hier, problémy rovnovážneho rozhodovania v hrách
4, Bimaticové hry, rovnovážne riešenie hry, riešenie hry v čistých stratégiách, riešenie hry v zmiešaných stratégiách (špeciálne typy hier).
5, Bimaticové hry, riešenie hry v zmiešaných stratégiách (špeciálne typy hier), podmienky optimálnosti Kuhna-Tuckera, riešenie hry v zmiešaných stratégiách, kooperatívne riešenie bimaticovej hry.
6, Maticové hry, rovnovážne stratégie hráčov, ich existencia a vlastnosti, riešenie hry v čistých stratégiách, riešenie hry v zmiešaných stratégiách (špeciálne typy hier)
7, Maticové hry, riešenie hry v zmiešaných stratégiách, vzťahy medzi maticovými hrami a úlohami lineárneho programovania
8, Hry viacerých hráčov, nekooperatívne riešenie hier
9, Hry viacerých hráčov, kooperatívne riešenie hier
10, Hry viacerých hráčov, hlasovacie hry
11, Opakované hry
12, Hry v rozvinutom tvare
13, Aplikácia teórie hier v rôznych oblastiach (ukážky rôznych praktických aplikácií)

Odporúčaná literatúra

Chobot M. – Turnovec F. – Ulašín V.: Teória hier a rozhodovania. Alfa, Bratislava 1991
Goga M.: Teória hier. Iura Edition, 2012
Dlouhý M. – Fiala, P.: Teorie ekonomických a politických her. Oeconomica, 2015
Čičková a kol.: Vybrané aplikácie teórie hier. Letra Edu, 2019
Gibbons R. Game theory for applied economics. Princenton University Press, Princenton 1992.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % projekt a priebežné testy
60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
Účasť na prednáškach:26 hodín
Účasť na seminároch:26 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 52 hodín
Príprava na skúšku a na priebežné testy: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022