Environmentálne modely

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- základné vedomosti z oblasti ochrany životného prostredia a z oblasti ekonomických procesoch, ktoré rešpektujú environmentálne požiadavky,
- vedomosti ohľadom modelovania v distribučnej a výrobnej logistike, v zásobovacom procese a rozmiestňovaniach modeloch,
- základné vedomosti o aplikácii optimalizačných modelov v rozličných ekonomických a environmentálnych oblastiach.

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť využívať základne modelové prístupy, tak v ekonomických, ako aj ekonomicko-environmentálnych procesoch,
- na základe stanovených podmienok vhodne formulovať problém v ekonomických procesoch a doplniť ho o environmentálny aspekt a následne navrhnúť vhodné riešenie

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a znalosti spojené s manažmentom ekonomických procesov s ohľadom na environmentálny aspekt.
- znalosti v prostredí optimalizácie s aplikáciou metód a algoritmov pri modelovaní výrobných procesov, logistických procesov, pri analýze dát

Stručná osnova predmetu

Environmentálne aspekty v ekonomických procesoch. Optimalizácia hospodárskych procesov. Stanovovanie cieľov a ich prioritizácia.
2. Obehové hospodárstvo a kruhová ekonomika. Všeobecné zásady a špecifické nástroje matematického modelovania ekonomických a ekologických systémov.
3. Eko-eko prístup. Agregácia cieľových kritérií. Viackriteriálne rozhodovanie. Optimalizačne procesy a ich modifikácia. Hodnotenie eko-efektívnosti modelov.
4. Obehové hospodárstvo a cirkulárna ekonomika. Životný cyklus výrobku a odpadové hospodárstvo. Dizajn výrobku.
5. Reverzná logistika. Green logistika.
6. Environmentálne modelovanie v distribučnej logistike. Modely prepravy.
7. Environmentálne modelovanie v obstarávaní a zásobovacom procese.
8. Environmentálne modelovanie v výrobnej logistike.
9. Rozmiestňovanie modely v environmentálnom modelovaní. Modelovanie spotreby obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov.
10. Modelovanie v odpadovom hospodárstve a úlohy rozvozu a zvozu.
11. Agro-ekologia a priemyselná ekológia. Modely znečisťovania ovzdušia a znečisťovania vody.
12. Ekonomické a legislatívne motivačné nástroje na podporu cieľov politiky životného prostredia, a ochrany klímy.
13. Modely človeka a životného prostredia, globálne trendy a ich modelovanie. Globálne environmentálne a demografické trendy.

Odporúčaná literatúra

1. Metódy logistiky prepravy, rozmiestňovania a rozvrhovania, (Aplikácie matematických modelov v jazyku Python), Ivan Brezina – Juraj Pekár – Pavel Gežík, Bratislava : Letra Edu, 2020
2. Teória grafov pre ekonómov, Ivan Brezina – Pavel Gežík, Bratislava : Letra Edu, 2018
3. Modelovanie reverznej logistiky - optimalizácia procesov recyklácie a likvidácie odpadu. Ivan Brezina a kol., Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009.
4. Quantitative models for reverse logistics. Moritz Fleischmann, Rotterdam : Selbstverl 2000.
5. Reverse Logistics, Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains, Rommert Dekker a kol., Berlin : Springer-Verlag, 2004

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % semestrálny seminárny projekt,
10 % priebežná aktivita na seminároch,
60 % písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 5 kreditov x 26 h = 104 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti
26 hodín prednášok,
26 hodín cvičení,
26 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku,
26 hodín spracovanie semestrálneho projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.05.2022