Optimálne programovanie II

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné vedomosti:
- o formulácii nelineárnych optimalizačných modelov
- o problémoch spojených s riešením nelineárnych úloh
- o algoritmoch na riešenie úloh nelineárneho programovania.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- modelovať rozhodovacie úlohy na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni na báze nelineárnych optimalizačných modelov.
- analyzovať nelineárne úlohy, riešenie prostredníctvom programového systému Python.

Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- praktické zručnosti a kompetencie s aplikáciou optimalizačných metód s nelineárnymi väzbami, ich analýzy a riešenia pomocou vhodného softvéru (jazyk Python)

Stručná osnova predmetu

1. Nelineárne optimalizačné modely v ekonomickom rozhodovaní, aplikácie nelineárnych modelov
2. Všeobecná formulácia úloh nelineárneho programovania, klasifikácia algoritmov na riešenie úloh, zložitosť algoritmov
3. Programové systémy na riešenie úloh nelineárneho programovania (jazyk Python a Gams)
4. Konvexná analýza.
5. Podmienky optimálnosti v úlohách nelineárneho programovania, podmienky optimálnosti Kuhna-Tuckera
6. Lagrangeova funkcia a teória duality
7. Metódy na riešenie úloh na voľný extrém, minimalizácia funkcie jednej premennej, minimalizácia funkcie viacerých premenných, programový systém Python
8. Metódy na riešenie úloh na viazaný extrém (Langrangeova metóda, penalizačné a bariérové funkcie)
9. Separovateľné programovanie a zlomkové programovanie
10. Kvadratické programovanie.
11. Metódy na riešenie úloh na viazaný extrém, programový systém Python
12, Evolučné algoritmy, riešenie úloh na voľný extrém
13. Evolučné algoritmy, riešenie úloh na viazaný extrém

Odporúčaná literatúra

Fendek, M.: Nelineárne optimalizačné modely a metódy, Ekonóm, Bratislava 1998
Alt, W.: Nichtlineare Optimierung. Eine Einführung in Theorie, Verfahren und Anwendungen. Vieweg Verlag. Berlin 2002.
Avriel, M.: Nonlinear Programming. Analysis and Methods. Doverr Publications. New York 2003
Bazaraa, M. - C. M. Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms. Wiley-Interscience. New York 2006
Bonnans, J. F. - Gilbert, J. C. – Lemarechal, C.: Numerical Optimization. Springer Verlag, Berlin 2003.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % projekt a priebežné testy
60 % záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové: pracovná záťaž 6 kreditov x 26 h = 156 h.
Samostatne zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti:
Účasť na prednáškach:26 hodín
Účasť na seminároch:26 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 52 hodín
Príprava na skúšku a na priebežné testy: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022