CJ 1 - Odborný anglický jazyk pre pokročilých II. (13)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania: Vedomosti:
- nadobudnutie teoretických vedomostí o charakteristike a základných znakoch anglického odborného jazyka,
- študent vie charakterizovať a identifikovať základné znaky odborného jazyka v texte a ovláda zásady tvorby odborných ekonomických textov v teoretickej a praktickej rovine.
Kompetentnosti:
- poznať základné princípy fungovania odborného jazyka,
- študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti,
- rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje,
- v písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité odborné ekonomické témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie,
- využívať pružne a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na profesijné účely.
Zručnosti:
- nadobudnuté zručnosti využiť pri práci s odborným textom, napr. seminárna práca, záverečné práca, prípadová štúdia,
- aplikovať primerané jazykové stratégie viažuce sa na tvorbu odborných textov (používanie vhodných lexikálnych, štylistických, morfosyntaktických prostriedkov) v cieľovom jazyku,
- získanie schopnosti vedome odlíšiť vhodné od nevhodných jazykových prostriedkov v odbornej ekonomickej komunikácii (hovorové výrazy, syntakticky neúplné vety, nepresné, ambivalentné vyjadrenia a pod.).

Stručná osnova predmetu

• marketingové stratégie, prezentovanie dát, budovanie vzťahov, reklama
• prezentovanie, networking, komunikačné zručnosti
• vplyv cestovného ruchu na ekonomiku, prevádzkové poradenstvo, stratégia, ciele a hodnoty
• konflikty na pracovisku, riešenie konfliktov
• podnikatelia, online podnikanie, začínajúce podniky (start-ups)
• hodnotenie výkonu, sebahodnotenie

Odporúčaná literatúra

1. Dubicka, I., Rosenberg, M., O´Keeffe, M., Dignen, B., Hogan, M. (2020) Business Partner C1.
Your Employability Trainer. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1-292-24862-2
2. Dubicka, I.O´Keeffe, M. Market Leader Advanced. Pearson Education Limited. 3rd edition.
ISBN-13: 978-1408237038
3. Trappe, T., Tullis, G. (2016) Intelligent Business Advanced. Pearson Education Limited. 2016 ISBN 978-1-4082-5597-1
4. MacKenzie, I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0-521-74341-9 Doplňujúca literatúra:
1. Allison, J., Appleby, R., Chazal de, E. (2009) The Business Advanced. Oxford: Macmillan.
ISBN 978-0-230-02151-8
2. Baade, K., Holloway, Ch., Hughes, J., Scrivener, J., Turner, R. (2018) Business Results.
Advanced. Oxford: Oxford University Press. 2nd edition. ISBN 978-0-19-473906-1.
3. Financial Times,
4. The Economist

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky - 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na skúšku 26 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.05.2022