Študijný plán - medzinárodné ekonomické vzťahy (a.j.)

Študijný program: dMEVae_19 – medzinárodné ekonomické vzťahy (a.j.)
Fakulta: Fakulta medzinárodných vzťahov
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: jednoodborové štúdium
Forma štúdia: externá
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KAJ FAJ/VJA22301e/22   Odborný anglický jazyk pre doktorandov 5 8sC Skúška 2 zimný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky 3. stupeň

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
D FMV/VVD22031/22   Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška (v a.j.) 20 Predmet štátnej skúšky
D FMV/VVD22032/22   Dizertačná práca a jej obhajoba (v anglickom jazyku) 40 Štátna skúška - obhajoba

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet