Medzinárodné ekonomické právo (v a.j.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu budú študenti zorientovaní v medzinárodnoprávnych súvislostiach medzinárodného obchodu na makroúrovni, fungovaní Svetovej obchodnej organizácie a právnej regulácie medzinárodných investičných tokov.
Vedomosti:
Hlboké poznanie charakteristík, princípov a pravidiel fungovania jednotlivých odvetví medzinárodného ekonomického práva, pochopenie vzťahu medzi medzinárodným právom, medzinárodným ekonomickým právom a vnútroštátnym právom, schopnosť kriticky analyzovať aktuálnu právnu úpravu jednotlivých odvetví MEP vrátane jej pozitív a nedokonalostí.
Kompetencie:
pochopenie právnych aspektov medzinárodných ekonomických vzťahov.
Zručnosti:
schopnosť pracovať s rôznymi prameňmi medzinárodného ekonomického práva vrátane rozhodnutí príslušných sporových orgánov a aplikovať získané vedomosti pri analýze aktuálnych problémov v medzinárodných ekonomických vzťahoch.

Stručná osnova predmetu

Medzinárodné ekonomické právo. Právo multilaterálneho obchodného systému. Hlavné princípy a pravidlá multilaterálneho obchodného systému. Reforma WTO. Právna úprava medzinárodných investícií. Systém riešenia sporov z medzinárodných investícií. Medzinárodné rozvojové právo. Právne aspekty medzinárodnej ekonomickej integrácie.

Odporúčaná literatúra

LOWENFELD, A. 2008. International Economic Law. Oxford: Oxford University Press. 2. vydanie. 2008. ISBN 978-80-7400-752-1.
BOSSCHE, P. v.d. – ZDOUC, Ch. 2021. The Law and Policy of the World Trade Organization:Text, Cases, and Materials. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2021. ISBN 978-11-0874-710-3.
DOLZER, R. - KRIEBAUM, U. - SCHREUER, Ch. 2022. Principles of International Investment Law. Oxford: Oxford University Press. 3rd ed. 2012. ISBN 978-01-9285-781-1.
ANDHOV, Alexandra - BROCKOVÁ, Katarína - ŠIMALOVÁ, Katarína. Slovakia. In Investment Arbitration in Central and Eastern Europe : Law and Practise. - Cheltenham; Northampton : Edward Elgar Publishing, 2019. ISBN 978-1-78811-516-2; 978-1-78811-517-9
KARAS, Martin - BROCKOVÁ, Katarína. Investment Treaties and National
Sovereignty: Latest Developments. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Journal of International Trade Law and Policy. - Bingley : Emerland Publishing. ISSN 2045-4376, 2021, vol. 20, no. 2, pp. 127-141 online.
BROCKOVÁ, Katarína. Conflicting decisions in international investment arbitration: monograph. 1.ed. Uzhorod: LIRA, 2016.

Sylabus predmetu

1. Medzinárodné ekonomické právo – pramene, subjekty, pododvetvia, princípy MEP, vzťah MEP k MPV a Právu EÚ, ekonomická suverenita štátu. 2. Právo multilaterálneho obchodného systému – skladba zmluvného systému WTO. 3. Hlavné princípy a pravidlá multilaterálneho obchodného systému – hlavné princípy MOS, pravidlá prístupu na trh, pravidlá MOS pre nekalé obchodné praktiky – pravidlá pre dumping, pravidlá pre dotácie, výnimky z pravidiel MOS - všeobecné výnimky, bezpečnostné výnimky, výnimky pre prípad ekonomickej integrácie. 4. Reforma WTO – obsah reformy, pozície kľúčových skupín v rámci WTO 5. Právna úprava medzinárodných investícií - ekonomický a právny rozmer medzinárodných investícií; pojem investor, hostiteľský štát; pramene medzinárodného investičného práva; právny režim ochrany medzinárodných investícií, historický prehľad a aktuálny vývoj v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany investícií. 6. Systém riešenia sporov z medzinárodných investícií – právna úprava a aktuálne trendy v oblasti riešenia sporov medzi investormi a hostiteľskými štátmi. 7. Medzinárodné rozvojové právo – pojem, predmet, pramene, základný medzinárodnoprávny rámec, ľudsko-právna rovina MRP, inštitucionálne prepojenia, ciele udržateľného rozvoja. 8. Právne aspekty medzinárodnej ekonomickej integrácie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10% semestrálna práca
10% semestrálna práca
20% semestrálna práca
60 % záverečná práca

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta ( hodinách): 260 hodín (10 ETCSx26 hodín)
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie zadania: 108 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 108 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022