Medzinárodné hospodárske vzťahy (v a.j.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným výsledkom vzdelávania predmetu „Medzinárodné hospodárske vzťahy“ na treťom stupni štúdia je precizovanie a analýza znalostí so zabezpečením rozsiahlych prierezových vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré PhD. študentovi budú slúžiť ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických a právnych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov v rámci medzinárodných ekonomických vzťahov.

Vedomosti a porozumenie:
• získať poznatky o ekonomických, právnych a politických súvislostiach formovania rozvoja vývojových trendov medzinárodných ekonomických vzťahov,
• pochopenie príčin konkrétnych vývojových tendencií,
• pochopenie a kritické zhodnotenie podielu jednotlivých faktorov ovplyvňujúcich vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov .
Kompetencie:
• schopnosť vyhľadávať a analyzovať informácie z rôznych vedeckých a iných odborných a špecializovaných zdrojov,
• schopnosť realizovať výskum na primeranej úrovni kvalifikačnej práce,
• schopnosť navrhnúť a realizovať konkrétny výskumný projekt.
Zručnosti:.
• koncipovať návrhy a zdôvodnenia analýz a dát a výskumných metód pre konkrétne projekty,
• formulácia vedeckých záverov založených na chápaní a predikovaní širších súvislostí.

Stručná osnova predmetu

Podstata formovania medzinárodných hospodárskych vzťahov. Teórie medzinárodných ekonomických vzťahov. Základné formy a subjekty medzinárodných hospodárskych vzťahov. Svetový obchod. WTO. Medzinárodný pohyb kapitálu. Medzinárodný pohyb pracovných síl. Globálne ekologické problémy.

Odporúčaná literatúra

CARBAUGH, Robert, J.: International Economics. South Western College.450 pages. 2022. ISBN 9780357598915.
DOLZER, Rudolf – KRIEBAUM,Ursula – SCHREUER, Christoph: Principales of International Law. Oxford University Press. 2022. ISBN 9780192857811
KRUGMAN, Paul,R.- OBSTFIELD, Maurice - METITZ, Marc,J.: International Economics: Theory and Policy. Pearson Education Limited. 2017. 808 pages. ISBN 9781292214870.
REINERT, Kenneth A.: Introduction to International Economics. Cambridge University Press. 2020. 276 pages. ISBN 1108455166.
SCHENK, Catherine, R.: International Economic Relations since 1945. Routledge 2021. 190 pages. ISBN 9780815395607.
SALVATORE, Dominick: International Economics. EMEA Edition. 2019. 720 pages. ISBN 9781119667520.

Sylabus predmetu

1. Podstata formovania medzinárodných hospodárskych vzťahov - história a súčasnosť 2. Teórie medzinárodných ekonomických vzťahov – analýza a komparácia 3. Základné formy a subjekty medzinárodných hospodárskych vzťahov – podstata, teoretické vymedzenie, vzájomná komparácia 4. Svetový obchod – faktory ovplyvňujúce súčasný rozvoj komoditnej a teritoriálnej štruktúry svetového obchodu, modelovanie vývoja 5. WTO a analýza dopadov jej významu pre liberalizáciu svetového obchodu v súčasnosti 6. Medzinárodný pohyb kapitálu - podstata, súčasné vývojové trendy, faktory ovplyvňujúce odvetvová a teritoriálna štruktúra medzinárodného pohybu kapitálu, právne aspekty 7. Medzinárodný pohyb pracovných síl – podstata, ekonomické, politické a environmentálne faktory ovplyvňujúce geografické toky medzinárodnej migrácie Globálne ekologické problémy - ich podstata, možnosti riešenia, medzinárodná úprava riešenia globálnych ekologických problémov

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečné hodnotenie je založené na vypracovaní projektového zámeru (40%) a záverečnej práce (60 %).

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta ( hodinách): 260 hodín (10 ETCSx26 hodín)
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie zadania: 108 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 108 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022