Metodika vedecko-výskumnej práce (v a.j.)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Hlavným výsledkom vzdelávania predmetu „Metodika vedecko – výskumnej práce“ na treťom stupni štúdia je precizovanie a analýza znalostí so zabezpečením rozsiahlych prierezových vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré PhD. študentovi budú slúžiť ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja, formulovanie riešení ekonomických, politických a právnych problémov a generovanie nových vedeckých poznatkov v rámci medzinárodných ekonomických vzťahov. Po absolvovaní predmetu budú PhD. študenti schopní vypracovať projekt a spracovať text vlastnej vedeckej práce, osvoja si techniku postupu prípravnej, realizačnej a záverečnej práce spracovania vedeckej práce, identifikujú fázy vedeckého výskumu a zdroje vzniku vedeckého problému.
Vedomosti a pochopenie:
• získanie poznatkov o spôsobe prípravy a procese spracovania vedeckej práce (článku, téz dizertačnej práce, samotnej dizertačnej práce) z oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov,
• osvojenie si techniky prípravnej fázy vypracovania práce a postup zbierania a spracovania informácii - prehľad literatúry, štatistických dát a ich spracovanie,
• nadobudnutie poznatkov o databázach vedeckých informácií a o vyhľadávaní vo vedeckej literatúre a ďalších informačných zdrojoch,
• pochopenie identifikácie vedeckých otázok a hypotéz a vzniku vedeckého problému,
• osvojenie si metodiky a štruktúry diskusie a argumentačných techník vedeckej práce,
• poznanie použitia metód štatistickej analýzy a možností postupov pri tvorbe matematických modelov,
• osvojenie si techniky formulácie vedeckých záverov vedeckej práce.
Kompetencie:
• schopnosť vyhľadávať a analyzovať informácie z rôznych vedeckých a iných odborných a špecializovaných zdrojov,
• schopnosť realizovať výskum na primeranej úrovni kvalifikačnej práce,
• navrhnúť a realizovať konkrétny výskumný projekt.
Zručnosti:.
• koncipovať návrhy a zdôvodnenia analýz a dát a výskumných metód pre konkrétne projekty,
• formulácia vedeckých záverov založených na chápaní a predikovaní širších súvislostí.

Stručná osnova predmetu

Úvod do metodológie vedeckej činnosti. Prehľad literatúry k vedeckej práci. Funkcia hypotézy a výskumnej otázky vo vedeckom výskume. Metodologická a metodická príprava na napísanie vedeckej práce. Príprava dát. Stanovenie limitov práce. Záver - prínos vedeckej práce. Príprava študenta na obhajobu.

Odporúčaná literatúra

CRESWELL, J. W., AND CRESWELL, J. D. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edition). Los Angeles: SAGE, 2018.
SHARP, J. A. – PETERS J. – HOWARD, K., The Management of a Student Research Project, Third Edition, Gower, 2002.
YIN, R. K., Case Study Research: design and methods (fourth edition). Sage,Thousand Oaks, CA., 2009.
ETHRIDGE, R. Research Methodology in Applied Economics: Organizing, Planning, and Conducting Economic Research, Blackwell Publishing Professional, New York.

Sylabus predmetu

1. Úvod do metodológie vedeckej činnosti, etické zásady písania vedeckej práce 2. Prehľad literatúry k vedeckej práci, spôsoby citovania, databázy vedeckých informácií a vyhľadávanie vo vedeckej literatúre a ďalšie informačné zdroje 3. Funkcia hypotézy a výskumnej otázky vo vedeckom výskume, identifikácia vzniku vedeckého problému, principiálne znaky vedeckej hypotézy/ podmienky pre prijatie hypotézy, premenné a ich klasifikácia 4. Metodologická a metodická príprava na napísanie vedeckej práce (dizertačnej práce) – základné princípy metodológie výskumu, identifikácia fáz vedeckého výskumu, plán výskumu (kvantitatívny a kvalitatívny) 5. Príprava dát (vecné dôkazy a argumentácia, príčinné súvislosti, kvantita a kvalita údajov a informácií, predbežné výroky a výsledky, význam kategórií a vzťahov), identifikácia použitia metód štatistickej analýzy, možnosti postupov pri tvorbe matematických modelov 6. Stanovenie limitov práce (alternatívy, stanovenie limitov) 7. Záver - prínos vedeckej práce, jej význam a zdôvodnenie, overenie záverov, akt zverejnenia výsledkov vedeckej práce a jeho význam 8. Príprava študenta na obhajobu a komplexné zhodnotenie záverečnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Konečné hodnotenie je založené na vypracovaní projektového zámeru (40%) a záverečnej práce (60 %).

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta ( hodinách): 260 hodín (10 ETCSx26 hodín)
Účasť na konzultáciách: 16 hodín
Príprava na konzultácie: 26 hodín
Spracovanie zadania: 108 hodín
Spracovanie záverečnej štúdie: 108 hodín
Konzultácie k záverečnej štúdii: 2 hodiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 20.01.2022