Proces HR-náboru zamestnancov: prípadové štúdie Philip Morris Slovakia s.r.o.

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na výberový proces ako taký. Životný cyklus HR výberu zamestnancov, príprava na osobné pohovory. Presne zadefinovanie ako sa správať a čo robiť, nerobiť čomu sa vyhýbať na osobnom pohovore. Ako si správne napísať životopis a uspieť na pohovore. Hlavným cieľom tohto predmetu je ukázať študentom a pripraviť ich do reálneho života po škole a ako si nájsť správnu prácu ktorá ich bude baviť, napĺňať a v ktorej budú úspešní. Zlepšenie vedomosti Well-beingu vo firmách a taktiež poukázanie na rodovú rovnosť a rovnováhu žien a mužov na pracovisku.
Kompetentnosť:
• efektívne využívať podstatné informácie o HR v budúcej firme, jej základných znakoch, cieľoch, formách a formách v praxi,
• kriticky zhodnotiť priebeh výberového procesu v iných inštitúciách a zamyslieť sa ako sa to dá robiť lepšie
• charakterizovať podstatu a zhodnotiť využitie HR procesov s dopadom na to, ako sa to dá robiť efektívnejšie
• navrhnúť riešenia a priniesť nové nápady ako a čo zlepšiť pri výbere zamestnancov všeobecne vo firmách
Zručnosť:
• analyzovať fázy celého procesu od úplného začiatku až po koniec v danej firme
• vykonať základné analýzy v oblasti ľudských zdrojov
• analyzovať vyváženie mužov a žien všeobecne vo firmách - nediskriminácia
• analyzovať duševnú pohodu vo firme, ako sa cítia zamestnanci vo firme v rámci duševného zdravia

Stručná osnova predmetu

1. Proces HR náboru zamestnancov-základné informácie
2. Proces HR náboru zamestnancov- prieskum kandidátov
3. Proces HR náboru zamestnancov- používanie systémov
4. Selekcia životopisov
5. Ako si správne napísať životopis
6. Ako sa správať na pohovore
7. Well-being
8. Duševné zdravie zamestnancov
9. Duševné zdravie na pracovisku
10. Equal salary
11. Rodová rovnosť na pracovisku a vo firmách, Diskriminácia žien na pracovisku, pracovná ponuka
12. Prezentácia prác študentov
13. Prezentácia prác študentov

Odporúčaná literatúra

1. Interné materiály spoločnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % aktívna účasť na hodinách a participácia riešených úlohách, 70 % písomná záverečná seminárna práca a prezentácia v skupinách

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na priebežné hodnotenie a prípadové štúdie 39 h, spracovanie záverečnej práce 39 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022