Riadenie ľudských zdrojov

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Komplexný pohľad na systém riadenia ľudských zdrojov podniku prostredníctvom jeho cieľov, subjektov a základných funkcií. Porozumenie úlohe ľudského faktora v zabezpečovaní konkurencieschopnosti podniku s ohľadom na efektívnosť vynakladaných prostriedkov.
Kompetentnosť:
• charakterizovať podstatu jednotlivých fáz životného cyklu zamestnanca v podniku,
• kriticky zhodnotiť úroveň využívania nástrojov riadenia ľudských zdrojov s dosahom na plnenie podnikových cieľov,
• navrhnúť riešenia v oblasti personálnej politiky vrátane postupu ich implementácie
• formulovať odporúčania na zvýšenie efektívnosti personálnych činností.
Zručnosť:
• formulovať ciele riadenia ľudských zdrojov, vypracovať personálne plány a formulovať personálne programy,
• využívať nástroje riadenia ľudských zdrojov s ohľadom na špecifiká podniku,
• analyzovať a vyhodnocovať účinnosť personálnych opatrení,
• vykonať základné analýzy súladu riadenia ľudských zdrojov s platnými legislatívnymi úpravami v tejto oblasti.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A JEHO MIESTO V MANAŽMENTE PODNIKU
2. ANALÝZA PRACOVNÉHO MIESTA
3. PROJEKTOVANIE PRACOVNÝCH MIEST
4. PERSONÁLNE PLÁNOVANIE
5. NÁBOR ZAMESTNANCOV
6. VÝBER ZAMESTNANCOV
7. ADAPTÁCIA ZAMESTNANCOV
8. VZDELÁVNAIE ZAMESTNANCOV
9. ROZVOJ ZAMESTNANCOV A RIADENIE TALENTOV V PODNIKU
10. RIADENIE A HODNOTENIE VÝKONU
11. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV
12. PRACOVNÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ VZŤAHY
13. UVOĽŇOVANIE ZAMESTNANCOV.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod do problematiky riadenia ľudských zdrojov.
2. Analýza pracovného miesta.
3. Projektovanie pracovných miest.
4. Personálne plánovanie.
5. Nábor zamestnancov.
6. Výber zamestnancov.
7. Výber zamestnancov.
8. Adaptačný proces nového zamestnanca.
9. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.
10. Hodnotenie výkonu.
11. Odmeňovanie zamestnancov.
12. Starostlivosť o zamestnancov a kvalitu pracovného života.
13. Uvoľňovanie zamestnancov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. JONIAKOVÁ, Zuzana - GÁLIK, Rudolf - BLŠTÁKOVÁ, Jana - TARIŠKOVÁ, Natália. Riadenie ľudských zdrojov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 455 s. ISBN 978-80-8168-532-3.
2. ARMSTRONG, Michael – TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2015. 928 s. ISBN 9788024752587.
3. NACHTMANNOVÁ, Oľga - JONIAKOVÁ, Zuzana - GÁLIK, Rudolf - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Riadenie ľudských zdrojov: praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 147 s. ISBN 978-80-225-3230-3.
4. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, 2012. 592 s. ISBN 9788074003479.
5. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Brno : Management Press, 2015. 400 s. ISBN 9788072612888.
6. BRATTON, John - GOLD, Jeffrey. 2012. Human Resource Management: Theory and Practice. New York: Palgrave Macmillan, 2012. 672 s. ISBN 978-0-230-58056-5.
7. BEARDWELL, Julie. Human Resource Management. Pearson Education Limited, 2017. 688 s. ISBN 9781292119564.
8. ULRICH, Dave – YOUNGER, Jon– BROCKBANK, Wayne – ULRICH, Mike. HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources. McGraw-Hill Education, 2012. 323 s. ISBN 9780071802673.
9. ADAMS, Lucy. HR Disrupted: It’s time for something different (2nd Edition). Practical Inspiration Publishing, 2021. 222 s. ISBN 9781788602105.
10. BEAVEN, Karen. Strategic Human Resource Management: An HR Professional's Toolkit 1st Edition, Kogan Page, 2019. 272 s. ISBN 978-0749484040.
11. Zákonník práce 311/2001 Z. z.
Doplnková literatúra:
1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - GÁLIK, Rudolf - JONIAKOVÁ, Zuzana - TARIŠKOVÁ, Natália. Zmeny v riadení ľudských zdrojov, riadenie ľudských zdrojov v zmenách. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 234 s. ISBN 978-80-225-4065-0.
2. DESSLER, Garry. Human Resources Managemet. 16th Edition. New York : Pearson Higher Education, 2019. 728 s. ISBN 9781292309125.
3. CASCIO, Wayne F. - BOURDEAU, John W. – FINK, Alexis A. Investing in people. Financial Impact of Human Resource Initiatives. 3rd Edition. Alexandria VA : Society for Human Resource Managemet, 2019. 428 s. ISBN 9781586446093.
4. HOLTBRÜGGE Dirk. Personalmanagement. 7. Auflage. Nürnberg : Springer Gabler, 2017. 352 s. ISBN 978-3-662-55641-2.
5. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - NACHTMANNOVÁ, Oľga - JONIAKOVÁ, Zuzana. Riadenie ľudských zdrojov : personálna práca a úspešnosť podniku. Bratislava : Sprint vfra, 2007. 207 s. ISBN 978-80-89085-87-5.
6. BLŠTÁKOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela - JONIAKOVÁ, Zuzana. Využitie podnikovej kultúry v personálnom riadení. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 245 s. ISBN 978-80-225-3829-9.
7. ŠIKÝŘ Miloš. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2014. 200 s. ISBN 9788024752129.
8. ULRICH Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha : Grada Publishing, 2009. 266 s. ISBN 978-80-247-3058-5.
9. BAUER, Talya – ERDOGAN, Berrin – CAUGLIN, David – TRUXILLO, Donald. Human Resource Management: People, Data, and Analytics 1st Edition. SAGE Publishing, 2019. 728 s. ISBN ‎ 978-1506363127.
10. TYSON, Shaun. Essentials of Human Resource Management. Routledge, 2014. 440 s. ISBN 9780415655842.
11. SMITH, Shawn – MAZIN, Rebecca. The HR Answer Book: An Indispensable Guide for Managers and Human Resources Professionals. Thomas Nelson, 2011. 432 s. ISBN 9780814417195.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A JEHO MIESTO V MANAŽMENTE PODNIKU Úloha a ciele riadenia ľudských zdrojov pri riadení podnikov. Subjekty riadenia ľudských zdrojov, úloha líniových manažérov v riadení ľudí. Vonkajšie a vnútorné prostredie riadenia ľudských zdrojov, vplyv trhu práce, sociálneho a demografického prostredia na formovanie personálnej politiky podniku. Pracovná legislatíva. Obsahová náplň riadenia ľudských zdrojov, personálne funkcie a životný cyklus zamestnanca. Vývoja a ďalšie smerovanie riadenia ľudských zdrojov v kontexte Industry 4.0. 2. ANALÝZA PRACOVNÉHO MIESTA Definovanie pracovného miesta a jeho vnútorná štruktúra. Vzťah medzi pracovným miestom a pracovnou rolou. Proces analýzy pracovného miesta. Identifikácia potreby analýzy pracovného miesta. Metódy zberu údajpv. Zdroje informáií pre analýzu pracovného miesta. Metódy a postup analýzy pracovného miesta. Výstupy analýzy práce – opis pracovného miesta, špecifikácia požiadaviek na zamestnanca, ich forma a obsah. Vzťah analýzy pracovného miesta k ostatným funkciám riadenia ľudských zdrojov. 3. PROJEKTOVANIE PRACOVNÝCH MIEST Dôvody pre projektovanie pracovných miest. Porovnanie rístupov k navrhovaniu práce a projektovaniu pracovných miest (mechanický, motivačný, ergonomický, percepčný) a ich prínosov. Program návrhu pracovného miesta. Charakteristiky motivujúceho pracovného miesta, Hackmanov a Oldhamov model. Metódy projektovania pracovných miest. Striedanie pracovných úloh. Združovanie pracovných úloh. Spájanie profesií, funkcií a špecializácií. Práca v autonómnych pracovných tímoch. Dôsledky s nespokojnosťou s pracovným miestom. 4. PERSONÁLNE PLÁNOVANIE Cieľ plánovania ľudských zdrojov. Vymedzenie personálneho plánovania v jeho užšom a širšom poňatí. Proces personálneho plánovania. Oblasti personálnehoplánovania – plánovanie potreby zamestnancov, plánovanie pokrytia personálnych potrieb, plánovanie personálneho rozvoja. Intuitívne a kvantitatívne metódy stanovovania personálnych potrieb. Hodnotenie pohybu zamestnancov. Bilančná a kaskádová metóda. Plánovanie personálnych činností. Vecná, časová a miestna dimenzia personálneho plánovania. Legislatívny rámec plánovania ľudských zdrojov. Aktuálne trendy v personálnom plánovaní. 5. NÁBOR ZAMESTNANCOV Nábor zamestnancov ako súčasť staffingu. Cieľ a podmienky náboru zamestnancov. Stratégia a proces náboru zamestnancov. Požiadavky obsadenia voľného pracovné miesta. Zdroje náboru zamestnancov – interné a externé. Metódy náboru zamestnancov. Úloha personálnych agentúr v procese náboru zamestnancov. Štandardizácia normatívnych dokumentov od uchádzačov. Selekcia uchádzačov. Hodnotenie procesu náboru zamestnancov. Predzmluvné vzťahy, zákaz diskriminácie v procese náboru. Legislatívny rámec náboru zamestnancov. Súčasné trendy náboru zamestnancov. Budovanie značky zamestnávateľa. 6. VÝBER ZAMESTNANCOV Cieľ výberu zamestnancov. Proces výberu zamestnancov, charakteristika jeho jednotlivých etáp. Kritériá výberu zamestnancov – celopodnikové, útvarové a kritériá pracovného miesta. Proces výberu zamestnancov. Metódy výberu zamestnancov. Výberový rozhovor. Typy výberových rozhovorov. Chyby pri vadení výberových rozhovorov. Metódy overovania pracovnej spôsobilosti. Assessment centre. Psychologický kontrakt, jeho úloha a obsah. Legislatívny rámec výberu zamestnancov. 7. ADAPTÁCIA ZAMESTNANCOV Vymedzenie a úloha adaptácie zamestnancov v riadení ľudských zdrojov. Prijímanie zamestnancov. Pracovná zmluva. Proces adaptácie zamestnancov a jeho fázy. Orientácia zamestnanca a prvý kontakt s podnikom. Zložky adaptačného procesu. Pracovná adaptácia. Sociálna adaptácia. Adaptácia na podnikovú kultúru. Formy adaptácie. Dokumenty v procese adaptácie zamestnancov. Individuálny program adaptácie. Celopodniková adaptácia. Útvarová adaptácia. Adaptácia na pracovné miesto. Nástrahy adaptačného procesu. Vzdelávanie v procese adaptácie zamestnanca. 8. VZDELÁVNAIE ZAMESTNANCOV Úloha vzdelávania zamestnancov a jeho ciele. Vymedzenie obsahu pojmov znalosti, spôsobilosti, kompetencie. Prístupy podnikov ku vzdelávaniu zamestnancov. Odborné vzdelávanie – zaškolenie, doškolenie a preškolenie. Proces vzdelávania zamestnancov. Cyklus vzdelávania a jeho aktivity. Identifikácia potrieb vzdelávania. Plánovanie vzdelávania. Metódy vzdelávania zamestnancov – vzdelávanie pri výkone práce a mimo výkonu práce. Action Learning. Spätná väzba vo vzdelávaní zamestnancov, vyhodnocovanie účinnosti vzdelávania. Súčasné trendy vo vzdelávaní zamestnancov. 9. ROZVOJ ZAMESTNANCOV A RIADENIE TALENTOV V PODNIKU Ciele rozvoja zamestnancov. Rozdiel medzi vzdelávaním a rozvojom zamestnancov. Proces rozvoja zamestnancov. Metódy rozvoja zamestnancov. Učiaca sa organizácia. Súčasné trendy v rozvoji zamestnancov. Talent manažment. Definícia pojmu talent v riadení ľudských zdrojov. Výkon a potenciál zamestnancov. Proces talent manažmentu. Nástroje riadenia talentov. Identifikácia talentov v podniku. Mriežka talent / potenciál. Rozvíjanie talentov a ich stabilizácia v podniku. 10. RIADENIE A HODNOTENIE VÝKONU Význam riadenia výkonu. Definícia pracovného výkonu a systému riadenia výkonu v podniku. Pracovný výkon, jeho zložky a ukazovatele merania. Dohoda o výkone. Opatrenia na zvýšenie produktivity a kvality. Proces hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov. Funkcie hodnotenia výkonu. Kritériá a subjekty hodnotenia výkonu. Metódy hodnotenia orientované na minulosť a budúcnosť. Priebeh hodnotiaceho rozhovoru a jeho závery. Formy hodnotenia výkonu. Chyby manažérov v procese hodnotenia pracovného výkonu. 11. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV Systém odmeňovania. Princíp celkovej odmeny a jej štruktúra. Mzda a jej úloha v systéme odmeňovania. Štruktúra individuálnej mzdy. Fixná a variabilná zložka mzdy. Hodnotenie práce. Diskriminácia v odmeňovaní. Prieskumy odmeňovania. Tarifné stupnice a stanovovanie tarifných miezd. Mzdové príplatky a zvýhodnenia. Mzdové formy. Výkonové odmeňovanie. Nepeňažné odmeňovanie. Úloha benefitov v systéme odmeňovania. Sociálny fond. Hodnotenie účinnosti systému odmeňovania. Legislatívna úprava odmeňovania. Rozdiel v odmeňovaní v podnikateľskej sfére a verejnej a štátnej sfére. 12. PRACOVNÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ VZŤAHY Organizácia práce a pracovné podmienky. Vývoj organizácie práce. Pracovný systém. Východiská tvorby pracovného systému. Novodobé pracovné systémy. Starostlivosť o zamestnancov a kvalita pracovného života. Časové podmienka práce, pracovný čas a jeho rozvrhnutie. Neštandardné pracovné režimy. Koncept flexecurity. Pracovné prostredie – fyzikálne a psychosociálne podmienky práce. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Pracovné vzťahy. Kolektívne vyjednávanie. 13. UVOĽŇOVANIE ZAMESTNANCOV Situácie ukončenia pracovného pomeru. Spôsoby ukončenia pracovného pomeru – právna udalosť, právny úkon. Výpoveď a dôvody výpovede. Zákaz výpovede, ochranná doba. Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ukončenie pracovného pomeru dohodou. Výpovedná doba. Uvoľňovací rozhovor. Hromadné prepúšťanie zamestnancov. Legislatívny rámec ukončenia pracovného pomeru. Vnútropodniková mobilita. Penzionovanie zamestnancov. Riadenie výstupu zamestnancov, programy outplacementu. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod do problematiky riadenia ľudských zdrojov. Vývoj riadenia ľudských zdrojov v kontexte vývoja manažmentu. Systémový prístup k riadeniu ľudských zdrojov. Roly personálnych útvarov a personálnych manažérov. Podmienky pre udelenie zápočtu, zadanie záverečných projektov. 2. Analýza pracovného miesta. Zostavovanie opisu vybraného pracovného miesta. Získavanie údajov o pracovnom mieste. Práca s dotazníkmi na analýzu pracovného miesta. Zostavenie opisu pracovného miesta a špecifikácie požiadaviek na zamestnanca. Prezentácia výstupov procesu analýzy práce. 3. Projektovanie pracovných miest. Hodnotenie navrhnutého opisu pracovného miesta prostredníctvom modelu Hackmana a Oldhama. Aplikácia metód projektovania pracovného miesta. Návrh redizajnu pracovného miesta. Prezentácia a diskusia o výsledkoch práce. 4. Personálne plánovanie. Metódy personálneho plánovania, výpočty na konkrétnych príkladoch a zadaniach. Zostavovanie bilancie ľudských zdrojov a personálneho plánu. Riešenie prípadovej štúdie – vnútropodniková mobilita. 5. Nábor zamestnancov. Diskusia o zdrojoch a metódach náboru, ich výhodách a nevýhodách. Inzercia ako metóda náboru zamestnancov. Hodnotenie uverejnených inzerátov v tlači a na sociálnych sieťach. Formulovanie ponuka pracovného miesta. Agentúry v procese náboru zamestnancov. Personálny lízing a podmienky jeho uplatnenia. Prípadová štúdia. 6. Výber zamestnancov. Assessment centrum. Metódy overovania pracovných spôsobilostí. Riešenie prípadových štúdií. Príprava na simuláciu výberového rozhovoru. 7. Výber zamestnancov. Rolová hra – simulácia výberového rozhovoru na pozíciu finančného riaditeľa podniku. Príprava na pohovor, vedenie pohovoru s vybranými kandidátmi a vyhodnotenie výsledkov. Oznámenie výsledkov uchádzačom, spätná väzba účastníkom rolovej hry. 8. Adaptačný proces nového zamestnanca. Tvorba individuálneho programu adaptácie. Rozdiely v adaptačnom procese zamestnanca z interných a externých zdrojov. Prezentácia adaptačných programov a diskusia o nich. Úloha personálneho útvaru a priameho nadriadeného v procese pracovnej adaptácie. 9. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Riešenie prípadovej štúdie – Dospelí v školských laviciach. Identifikácia nedostatkov v podnikovom vzdelávaní a návrh riešení – skupinovou formou. Metódy vzdelávania a ich aplikácia na vybrané témy, diskusia o výhodách a nevýhodách jednotlivých metód. Koučing, nácvik kladenia otázok. 10. Hodnotenie výkonu. Simulácia hodnotiaceho rozhovoru. Príprava na rozhovor, štruktúra rozhovoru, pravidlá dávania spätnej väzby. Návrh programu hodnotenia výkonu pre vybranú spoločnosť – práca v skupinách. 11. Odmeňovanie zamestnancov. Rozdiely v peňažnom a nepeňažnom odmeňovaní zamestnancov. Prípadová štúdia – nehmotné odmeňovanie. Návrh rozdeľovania odmien zamestnancom – prezentácia riešení a diskusia o nich. 12. Starostlivosť o zamestnancov a kvalitu pracovného života. Časové podmienky práce, rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času. Prestávky v práci. Dištančná práca. 13. Uvoľňovanie zamestnancov. Skupinové riešenie prípadovej štúdie – návrh procesu uvoľňovania zamestnancov vo vybranom podniku. Diskusia o prezentovaných riešeniach. Outplacement. Celkové vyhodnotenie predmetu, udeľovanie bodov a spätná väzba k predmetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežná práca na zadaniach, 20% vypracovanie a prezentácia projektu, 60 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, práca na záverečnom projekte 32 h, príprava na skúšku 46 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022