Podnikateľské plánovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Pochopenie úlohy plánovania v manažmente. V predmete podnikateľské plánovanie študent získava vedomosti o plánovacích metódach, obsahovej stránke jednotlivých plánov v podniku a hlavne pochopenie o prepojení týchto plánov. Študenti sa naučia princíp tvorby plánov, ich obsah a nadväznosť. Samostatný význam je kladený na podnikateľský plán, ktorý patrí medzi základné dokumenty podnikov a má vysokú využiteľnosť v praxi absolventov. Po absolvovaní predmetu študenti vedia vytvoriť podnikateľský plán, ku ktorému sa môžu neskôr vrátiť a použiť ho v praxi.

Kompetentnosť:
• identifikovať a ohodnotiť príležitosti a odhadnúť budúci vývoj, či už pri rozvoji podniku, alebo vlastného podnikania,
• zefektívniť činnosti a procesy v podniku pomocou plánovania, ktoré vedie k efektívnemu a racionálnemu správaniu manažéra, vychádzajúc z rozhodnutí založených na údajoch,
• analyzovať a interpretovať údaje o podniku a jeho okolí a využiť ich v podniku,
• kreatívne rozmýšľať nad riešením reálnych podnikateľských situácií a neštandardných problémov v tíme i samostatne, zdôvodniť navrhované riešenie,
• riešenie štruktúrovaných problémov.
Zručnosť:
• extrapolovať a interpolovať údaje a ich pretavenie do plánu,
• tvorba podnikateľského plánu,
• tvorba a prepojenie plánov v podniku,
• hľadanie optimálneho riešenia problému podporené kalkuláciou,
• prezentačné zručnosti – výber vhodných faktov na prezentovanie a samotná prezentácia podnikateľského plánu a argumentovanie predpokladov.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Úvod do plánovania
2. Ciele a systém plánov a organizácia plánovania
3. Strategické plánovanie
4. Podnikateľský plán
5. Metódy a techniky plánovania
6. Plánovanie marketingu
7. Plánovanie výroby a výrobných kapacít, plánovanie nákupu materiálov a zásob a outsourcing
8. Dezagregácia plánov a operatívne plánovanie
9. Personálne plánovanie
10. Plánovanie investičných projektov a projektový plán
11. Finančný plán
12. Kontrola v plánovaní
13. Aktuálne témy v plánovaní
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod do plánovania
2. Metódy v plánovaní
3. Plánovanie marketingu
4. Nákladové aspekty v plánovaní
5. Plánovanie výroby a materiálových potrieb
6. Personálne plánovanie
7. Komplexná prípadová štúdia
8. Plánovanie investícií a investičných projektov
9. Písomná práca
10. Finančný plán
11. Finančný plán a kontrola
12. Prezentácia semestrálnych prác a diskusia

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. GRZNÁR, Miroslav - Peter ŠINSKÝ - Štefan MARSINA. Firemné plánovanie. 2. vydanie. Bratislava : Sprint dva, 2011, 260 s. ISBN 978-80-89393-35-0.
2. ZAGORŠEK, Branislav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Firemné plánovanie: materiály na cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, 142 s. ISBN 978-80-225-4575-4.
3. EHRMANN, H. Unternehmensplanung. 6. vydanie. Kiehl : NWB Verlag, 2013, 600 s. ISBN 978-3470468365.
4. DOLLINGER, Marc. Entrepreneurship. 4. vydanie. Lombard : MARSH PUBLICATIONS, 2008, 589 s. ISBN 978-0-9713130-6-4.
5. ZACHARAKIS, Andrew - William D. BYGRAVE - Andrew C. Corbett. Entrepreneurship. 5.vydanie. Hoboken : John Wiley & Sons., 2019, 512 s.. ISBN 978-0470450376.
6. COVELLO, Joseph A. - Brian J. HAZELGREN. The complete book of business plans: simple steps to writing powerful business plans. 2.vydanie. Naperville : Sourcebooks, 2006, 506 s. ISBN 978-1-4022-0763-1.
7. CASSON, Mark - Bernard YEUNG - Anuradha BASU - Nigel WADESON, eds. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. New York : Oxford University Press, 2009. 790 s. ISBN 978-0-19-954699-2.
Doplnková literatúra:
1. ABRAMS, Rhonda. The successful business plan: secrets & strategies. 6. vydanie. Palo Alto : PlanningShop, 2014, 430 s. ISBN 978-1-933895-46-8.
2. BERRY, T. Hurdle: the book on business planning: How to develop and implement a successful business plan. 6. vydanie. Eugene : Palo Alto Software, Inc., 2006, 232 s. ISBN 978-0-9712185-2-9.
3. BURNS, Paul. Entrepreneurship and Small Business: Start-Up, Growth and Maturity. 4th Edition. New York : Palgrave Macmillan, 2016. 540 s. ISBN 978-1-137-43035-9.
4. COLLINS, James C. - PORRAS, Jerry I. Built to last: successful habits of visionary companies. London : Century Business, 1996. 322 s. ISBN 0-7126-7795-X.
5. ESCHENBACH, Rolf - GÜLDENBERG, Stefan - HOFFMANN, Werner. Controlling. Praha : ASPI Publishing, 2000. 812 s. ISBN 80-85963-86-8.
6. CHERMACK, Thomas J. Scenario planning in organizations: how to create, use, and assess scenarios. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2011. 274 s. ISBN 978-1605094137.
7. KOTLER, Philip - ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
8. MATSCHKE, Manfred Jürgen - HERING, Thomas - KLINGELHÖFER, Heinz Eckart. Finanzanalyse und Finanzplanung. Mníchov : Oldenbourg Verlag, 2002. 270 s. ISBN 978-3486259346.
9. OSTERWALDER, Alexander - PIGNEUR, Yves. Business model generation: handbook for visionaries, game changers and challengers. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 278 s. ISBN 978-0-470-87641-1.
10. PORTER, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York : Free Press, 1998. 396 s. ISBN 978-0-7432-6088-6.
11. GASSMANN, Oliver - FRANKENBERGER, Karolin - CSIK, Michaela. Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler business model navigator. 2 vydanie. Mníchov : Carl Hanser Verlag, 2020. 402 s. ISBN 978-3-446-45175-9.
12. CLAUSS, Francis J. Apllied Management Science and Spreadsheet Modeling. Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1996. 772 s. ISBN 978-0534258429.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Úvod do plánovania – Na úvodnej prednáške poskytneme študentom ako prvé informácie o predmete a podmienkach jeho absolvovania. Pokračujeme definíciou plánovania a rozborom rôznych definícií plánovania. Rozoberáme plánovanie a jeho pozíciu v procese manažmentu, zmysel plánovania, pozitívne a negatívne stránky plánovania, základné prepojenie plánov v podnikoch a jednotlivé fázy plánovacieho procesu. Na záver prednášky poukážeme na moderné trendy vplývajúce na plánovanie ako big data, databázy a machine learning, podnikateľské experimenty, turbulentné a nepredvídateľné prostredie. 2. Ciele a systém plánov a organizácia plánovania – Prednášku začíname definíciou a rozborom definície cieľa. Pokračujeme rozoberaním dopadu prostredia podniku na plánovanie a ciele. Nasleduje vysvetlenie SMART kritérií dôležitých pre dobré stanovenie cieľa a ako stanovujú svoje ciele úspešné podniky podľa autorov Collins a Porras. Predstavujeme a uvádzame príklady cieľov v praxi. Ďalším bodom prednášky je vysvetlenie fáz procesu stanovenia cieľov a členenie cieľov. Na záver prednášky rozoberieme systém plánov v podniku a ich integráciu, plánovacie postupy a prvky plánovacieho systému podniku. 3. Strategické plánovanie – Začíname definíciou strategického plánovania a obsahom strategického plánovania. Vysvetľujeme definíciu stratégie a znaky stratégie, strategické faktory úspechu, časový horizont strategického plánu, strategické plánovanie na úrovni podniku, strategické plánovanie na úrovni podnikateľskej jednotky. Definujeme strategickú podnikateľskú jednotku. Predstavujeme nástroje strategického plánovania, štúdiu PIMS a jej uplatnenie v strategickom plánovaní, miesto podnikateľského plánu v strategickom plánovaní, prepojenie stratégie podnikateľského modelu a podnikateľského plánu. V poslednom bloku preberáme podnikateľskú príležitosť a jej hľadanie, strategické zdroje a spôsobilosti, konkurenčnú výhodu, zdroje konkurenčnej výhody a podnikateľský model ako nástroj pre zastrešenie a prepojenie jednotlivých plánov podniku a samotného konceptu podniku. 4. Podnikateľský plán – Prednášku začíname definíciou podnikateľského plánu a vysvetlením jeho významu pre podnik. Pokračujeme štruktúrou a obsahom podnikateľského plánu, funkciami podnikateľského plánu, kritériami a požiadavkami na podnikateľský plán. Nasledujú organizačné aspekty, prepojenie prvkov podnikateľského plánu, forma a prezentácia. Ďalej poukazujeme na výhody podnikateľského plánu, preberáme detaily jednotlivých častí podnikateľského plánu ako sumár a jeho dôležité postavenie v rámci podnikateľského plánu, opis podniku, podnikateľský model, identifikácia podnikateľskej príležitosti a potrebných zdrojov, analýza prostredia, marketingový plán, výrobný plán, investičný plán, finančný plán, kritické rizikové faktory. 5. Metódy a techniky plánovania – V prednáške sa na začiatku zaoberáme významom kvalitných zdrojov informácií pri plánovaní a následkom ich nevhodného výberu. Vysvetľujeme a na príklade uvádzame racionálne rozhodnutie. Pokračujeme základným delením metód na kvalitatívne metódy a kvantitatívne metódy, kde ponúkame prehľad týchto metód. Nasleduje podrobné rozobratie a vysvetlenie metódy benchmarking a jej procesu. Spomenú sa súhrnné metódy plánovania, extrapolácia časového radu, aktuálne trendy v plánovacích metódach a techniky plánovania. Na záver prednášky sú preberané nástroje plánovania vhodné na použitie v jednotlivých častiach podnikateľského plánu vrátane praktických ukážok. 6. Plánovanie marketingu- Na úvod prednášky definujeme marketing a plánovanie marketingu. Pokračujeme vysvetlením základných funkcií marketingu. Definujeme a rozoberáme marketingovú stratégiu. Ďalej sa venujeme prepojeniu podnikateľskej stratégie, marketingovej stratégie a 4P marketingového plánu. Nasledujúcim bodom prednášky je vysvetlenie postupu tvorby marketingového plánu, typov marketingových plánov a metód a postupov v marketingovom plánovaní. Ukazujeme študentom ako sa zisťuje trhový potenciál produktu, veľkosť trhu a očakávaný podiel na trhu. Na záver sa venujeme získavaniu informácií o trhu a moderným formám marketingu. 7. Plánovanie výroby a výrobných kapacít, plánovanie nákupu materiálov a zásob a outsourcing – Prednáška zahŕňa plán výroby, obsah a postavenie plánu výroby v systéme plánov, cieľ plánu výroby, agregované plánovanie výroby, cieľ agregovaného plánu, východiská a postup agregovaného plánovania, metódy plánovania výrobného sortimentu, plán výrobných kapacít, plánovanie výrobných procesov, plánovanie výrobných zdrojov, a plánovanie kvality. Nasleduje úvod do dezagregovaného a operatívneho plánovania výroby, kde sa po jeho definovaní zaberáme riadením zásob, metódou just in time, kritériami a metódami plánovania zásob, metódou ABC a minimalizáciou celkových nákladov na zásoby. Na záver preberáme hospodárenie so zásobami a outsourcing. 8. Dezagregácia plánov a operatívne plánovanie – Na začiatku prednášky sa uvedie problematika a vysvetlí sa zmysel dezagregácie plánov a operatívneho plánovania. Pokračujeme časovým horizontom operatívnych plánov. Ďalšou témou prednášky je produkčné plánovanie a kontrola, pričom predstavujeme aj špecifické softvérové systémy plánovania a kontroly produkcie. Pokiaľ podnik nevyužíva spomínané softvérové riešenia, postupuje klasickými metódami, ktoré vysvetľujeme v časti operatívne plánovanie a rozpočtovanie, kde spomenieme základné kritériá zostavovania operatívnych plánov a metódy operatívneho plánovania. 9. Personálne plánovanie – Prednášku začíname definovaním personálneho plánu a jeho postavením v systéme plánov. Vysvetlíme, čo je cieľ personálneho plánu, systém odmeňovania, vnútorné a vonkajšie faktory, analýza bilancovania ľudských zdrojov, krátkodobé a výhľadové plánovanie práce, algoritmus bilancovania ľudských zdrojov a faktory pôsobiace na potrebu pracovníkov. Ďalej sa venujeme metódam plánovania potreby pracovníkov, krátkodobému plánovaniu práce a výhľadovému (dlhodobému) plánovaniu práce, postupu plánovania potreby pracovníkov a plánovaniu produktivity práce. Prednášku ukončíme inovatívnymi režimami práce a aktuálnym výskumom z oblasti plánovania ľudských zdrojov. 10. Plánovanie investičných projektov a projektový plán- Prednášku začíname definíciou a rozborom definície projektu, definíciou a rozborom investícií. Nasleduje prebratie skutočností vyvolávajúcich potrebu investičných projektov v podniku, hľadísk pri plánovaní investícií, plánovanie investičných projektov, porovnanie podnikateľského plánu, projektového plánu a programu. Ďalším bodom sú prvky charakterizujúce investičný projekt, proces tvorby projektového plánu, algoritmus investičného plánovania, spôsoby myslenia na riešenie komplexných úloh. Ďalej vysvetlíme štruktúru projektového plánu, štúdiu uskutočniteľnosti, financovanie investícií, finančné investície, prednosti akvizície, metódy hodnotenia investícií a projekciu príjmov. 11. Finančný plán- Prednášku začíname vysvetlením významu finančného plánu a postavením finančného plánu v systéme plánov. Pokračujeme štruktúrou finančného plánu, postupom tvorby finančného plánu, metódami a modelmi tvorby finančného plánu, dlhodobým horizontom vo finančnom plánovaní, krátkodobým horizontom vo finančnom plánovaní. Ďalšou súčasťou je rozpočtovanie potreby prevádzkového kapitálu, financovanie obežných aktív, rozpočtovanie hotovosti, rozpočtovanie poskytovaných úverov, projektovanie výkazu ziskov a strát, projektovanie súvahy, projektovanie toku hotovosti a plán rozdelenia hospodárskeho výsledku. V poslednom bloku sa zaoberáme obmedzeniami finančných projekcií, tvorbou finančných projekcií, zdrojmi informácií pre finančné projekcie, prístupmi k finančným projekciám a prednášku ukončíme prezentáciou častých chýb pri tvorbe finančných plánov a ukážkou, ako možno prezentovať finančné projekcie. 12. Kontrola v plánovaní – Na prednáške je najprv zadefinovaná kontrola a vykoná sa rozbor definície. Ďalším bodom je pojednávanie vzťahu kontroly a plánovania a aký zmysel má kontrola a čo sa robí s jej výsledkami. Prednáška pokračuje vysvetlením členenia a postupu kontrolného procesu a poukázaním na rôzne prístupy k stanoveniu sekvencie krokov kontroly. Postupujeme ku kontrole plnenia funkčného plánu, kde prechádzame jednotlivými funkčnými plánmi a rozoberáme vhodné ukazovatele, ktoré sa využívajú ku kontrole. Pokračujeme s metódy kontroly plánu a na koniec riešime najčastejšie príčiny odchýlok skutočnosti od plánu. 13. Aktuálne témy v plánovaní - Na poslednej prednáške sú vyhodnotené študentské práce počas semestra a zopakované podmienky na skúšku. Pokračujeme prezentáciou vlastných výsledkov výskumu v oblasti plánovania, doplnených novými výsledkami z výskumu svetového významu. Pokračujeme modernými trendami v plánovaní a rozoberáme rôzne scenáre budúceho vývoja. Ďalším bodom sú zaujímavé riešenia pri podnikovom plánovaní, ktoré zahŕňajú praktické príklady elegantných riešení problémov plánovania. Nasleduje rekapitulácia tém na skúšku a na štátnu skúšku a semester ukončuje kvíz. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod do plánovania – Na úvodnej hodine sa predstaví cvičiaci a študenti. Následne sa prezentujú podmienky pre absolvovanie predmetu, sú poskytnuté informácie o prednáškach, o literatúre potrebnej ku skúške a k cvičeniam. Vysvetlené sú aj prepojenia predmetu na prax a zmysel jednotlivých cvičení, a teda zručností, ktoré študenti získajú z perspektívy dopytu zo strany podnikov. Ďalej sú študenti informovaní o prednáške hosťa z praxe a o nástrojoch, ktoré sú počas semestra využívané. Dôležitou súčasťou je aj informácia o poskytovaní spätnej väzby a o kanáloch, ktoré môžu študenti využívať v prípade, že majú problém s počítaním príkladov. Informácie zahŕňajú aj semestrálny projekt, vrátane jeho prezentácie. Vedie sa diskusia na tému plánovanie. 2. Metódy v plánovaní – Na cvičení sa preberú základné metódy plánovania, ktoré sú využívané počas celého semestra. Medzi ne patrí extrapolácia časového radu, kde sa na základe predchádzajúceho vývoja plánovaného ukazovateľa plánujú jeho hodnoty v budúcnosti. Precvičované sú techniky ako aritmetický prírastok, geometrický prírastok, index a metóda najmenších štvorcov. Medzi ďalšie základné precvičované metódy patria metódy vyhladzovania výkyvov, metódy riešiace cyklickosť a sezónnosť, scenáre a simulácia. 3. Plánovanie marketingu – V plánovaní marketingu začíname metódami na vyrovnanie volatility plánovaných údajov. Nasleduje sezónnosť a možné kalkulovanie sezónnosti využiteľné pri plánovaní predaja. Ďalej precvičujeme prognózovanie predaja nových výrobkov vzhľadom na predaj ich predchodcu. Cvičenie uzatvárame precvičením tvorby výrobkového mixu, metódami tvorby cien výrobkov a kalkuláciou trhového potenciálu produktu, ktorý je dôležitou súčasťou podnikateľského plánu začínajúceho podniku. 4. Nákladové aspekty v plánovaní – Na cvičení sa venujeme príspevku na úhradu, dolnej hranici ceny a percentuálnemu variabilnému príspevku na úhradu, tieto metódy umožňujú študentom urobiť racionálne rozhodnutia o výrobe a o produktovej skladbe. Kalkulácia nulového bodu či už v eurách, alebo kusoch má široké uplatnenie v plánovaní a je dôležitou súčasťou podnikateľského plánu. Pokračujeme jedným z viacerých príkladov rozhodovania podniku či vyrobiť alebo kúpiť komponenty do výroby. Na záver predstavujeme metódu na odhad fixnej a variabilnej zložky nákladov, ktorá má význam hlavne v strategickom plánovaní pri analýze konkurencie. 5. Plánovanie výroby a materiálových potrieb – Cvičenie začíname klasickou kvantitatívnou metódou plánovania a modelovania zásob, kde počítame optimálnu veľkosť dodávky minimalizujúcu celkové náklady na zásoby, ďalej počítame frekvenciu obstarania zásob, výpočet celkových nákladov na zásoby a kalkuláciu ceny pri požadovanej rentabilite nákladov. Ďalej je precvičená metóda agregovaného plánovania výroby, analýza ABC, rozhodovanie, či vyrobiť, alebo kúpiť komponenty, kapacitná zabezpečenosť výroby a metóda pokusov a omylov. 6. Personálne plánovanie - Počas cvičenia precvičujeme metódy plánovania potreby pracovníkov. Medzi precvičované metódy patrí metóda normohodín vhodná v prípade výroby s normovanou spotrebou času, metóda noriem obsluhy používaná v prípade aparatúrnych výrobných procesov a metóda obsluhovaných miest vhodná hlavne na kalkuláciu potreby obslužných, či pomocných pracovníkov. Cvičenie ukončíme precvičením metódy plánovania produktivity práce, konkrétne metódou úspory času. 7. Komplexná prípadová štúdia – Na cvičení sú najprv študenti rozdelení do skupín. Následne dostanú komplexné zadanie, ktorým precvičia aplikáciu metód plánovania na praktickom príklade. Študenti dostávajú zadaný podnik a úlohy vytvoriť jednotlivé plány podniku, pričom majú využiť doteraz precvičené metódy. Študenti potrebujú niektoré údaje potrebné pre aplikáciu týchto metód získať, iné substituovať logickou úvahou. Po spracovaní zadania nasleduje jeho diskusia. 8. Plánovanie investícií a investičných projektov – Na cvičení sa venujeme hlavne dynamickým ukazovateľom posudzovania výhodnosti investície. Základným takýmto ukazovateľom, ktorý na cvičeniach kalkulujeme, je čistá súčasná hodnota. Tento ukazovateľ umožňuje precvičiť niekoľko aspektov rozhodovania o investícii počnúc určením kvantitatívnych charakteristík, cez ekonomické vyhodnotenie po rozhodnutie o prijatí investície. Ďalšou precvičovanou metódou je vnútorná miera výnosnosti, ktorá umožňuje nájsť výnosnosť projektu, čo môže slúžiť či už pri porovnávaní investícií, alebo pri tvorbe prospektu. 9. Písomná práca – Písomná práca, trvá celu hodinu. Jej cieľom je precvičiť čo najviac príkladov, podporiť samostatnú prácu študentov a pripraviť ich na skúšku, keďže formulácia, ako aj disponibilný čas na výpočet príkladov zodpovedá času, ktorý majú k dispozícii na skúške. Písomná práca nie je bodovaná, ale je potrebné dosiahnuť minimálny štandard. Ďalšou pridanou hodnotou je priebežná kontrola a spätná väzba o napredovaní študentov pri porozumení učiva. 10. Finančný plán – Cvičenie je zamerané na precvičenie výpočtu potreby prevádzkového kapitálu. Toto je veľmi dôležitou súčasťou plánovania, keďže pohyby pracovného kapitálu majú významný dopad na toky hotovosti podniku, čo zas priamo ovplyvňuje jeho životaschopnosť. Prvá časť kalkulácie potreby prevádzkového kapitálu sa venuje výpočtu obratového cyklu peňazí, ako času medzi platbou za nákup tovaru, či materiálu a inkasom z predaja výrobkov, či tovaru. Druhou časťou výpočtu sú priemerné denné prevádzkové náklady. 11. Finančný plán a kontrola – Na cvičení začíname precvičením metódy plánovania súvahy, a to konkrétne metódou percentuálneho podielu na tržbách. Pokračujeme plánovaním toku hotovosti, pričom precvičíme nepriamu metódu zostavovania prehľadu o peňažných tokoch, ktorá má široké uplatnenie v praxi. Komplexným príkladom ďalej precvičujeme prepojenie finančných plánov. Na záver sa venujeme rozdielovej a podielovej metóde kontroly. 12. Prezentácia semestrálnych prác a diskusia – Jednou z najvýznamnejších pridaných hodnôt nášho predmetu je získanie praktických zručností tvorby a prezentácie podnikateľského plánu. Tu získavajú študenti obrovskú príležitosť získať praktickú skúsenosť s týmto aspektom plánovania. Vďaka prezentácii svojich semestrálnych projektov získavajú praktickú zručnosť s prezentovaním, následná diskusia im poskytuje spätnú väzbu k nedostatkom ich práce a prezentácie, a teda možnosti, ako ju v budúcnosti zdokonaliť. Zo strany hodnotiaceho zas študenti získavajú praktické analytické zručnosti, identifikujú slabé miesta a prehlbujú svoje pochopenie problematiky a zdokonaľujú svoje zručnosti vďaka inšpirácii a poučeniu z prác ostatných. Svoje práce povinne prezentujú všetci študenti. 13. Prezentácia semestrálnych prác a diskusia - Jednou z najvýznamnejších pridaných hodnôt nášho predmetu je získanie praktických zručností tvorby a prezentácie podnikateľského plánu. Tu získavajú študenti obrovskú príležitosť získať praktickú skúsenosť s týmto aspektom plánovania. Vďaka prezentácii svojich semestrálnych projektov získavajú praktickú zručnosť s prezentovaním, následná diskusia im poskytuje spätnú väzbu k nedostatkom ich práce a prezentácie, a teda možnosti, ako ju v budúcnosti zdokonaliť. Zo strany hodnotiaceho zas študenti získavajú praktické analytické zručnosti, identifikujú slabé miesta a prehlbujú svoje pochopenie problematiky a zdokonaľujú svoje zručnosti vďaka inšpirácii a poučeniu z prác ostatných. Svoje práce povinne prezentujú všetci študenti.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % seminárna práca, 60 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, vypracovanie seminárnej práce 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022