Manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť
Získanie systémového pohľadu na problematiku riadenia s ohľadom na súčasné poznatky a trendy v tejto oblasti a s ohľadom na dynamiku vonkajšieho a vnútorného prostredia. Osvojenie si ucelených základných poznatkov z teórie manažmentu vo väzbe na udržateľný rozvoj podnikov z hľadiska funkčného, rozhodovacieho a informačného. Porozumenie kľúčovému pojmovému aparátu vo vzťahu k jednotlivým funkciám manažmentu. Nadobudnutie vedomostí z pohľadu metód a nástrojov, využívaných pri implementácii jednotlivých funkcií manažmentu. Pochopenie vzájomných súvislostí medzi uplatňovaním mäkkých a tvrdých nástrojov manažmentu a možnostiach ich využitia v praxi.
Kompetentnosť
• využívať súbor poznatkov o princípoch, metódach, postupoch a technikách riadenia podnikov v podmienkach trhového hospodárstva,
• identifikovať, analyzovať a aplikovať získané vedomosti pri riešení problémov súvisiacich s manažérskymi funkciami,
• usmerňovať aktivity podnikových útvarov, kolektívov a jednotlivcov pomocou manažérskych funkcií na dosahovanie stanovených cieľov,
• porozumieť a navrhnúť spôsoby racionálneho riešenia problémov spojených s riadením,
• kombinovať a spájať vedomosti z manažmentu s vedomosťami zo súvisiacich spoločensko-vedných disciplín
Zručnosť
• koncepčne riešiť problémy podniku, identifikovať najdôležitejšie otázky, tendencie a pravdepodobnosti vývoja a chápať veci vo vzájomnom vzťahu,
• uplatňovať špecifické metódy a postupy v manažérskej praxi,
• efektívne usmerňovať podnikové procesy prostredníctvom techník a metód rozhodovania, plánovania, organizovania, riadenia ľudských zdrojov, vedenia a kontrolovania,
• efektívne motivovať podriadených a komunikovať so všetkými zainteresovanými skupinami podniku,
• efektívne pracovať v tíme a viesť tím.

Stručná osnova predmetu

Tematické vymedzenie prednášok:
1. Manažment a manažér.
2. Historické aspekty manažmentu a teritoriálne odlišnosti manažmentu.
3. Podnikateľská a manažérska etika.
4. Strategické riadenie.
5. Plánovanie.
6. Rozhodovanie.
7. Orgaizovanie.
8. Riadenie ľudských zdrojov.
9. Motivácia.
10. Komunikácia.
11. Vodcovstvo.
12. Kontrolovanie.
13. Manažment v 21. storočí.
Tematické vymedzenie cvičení:
1. Úvod do problematiky manažmentu.
2. Historické aspekty manažmentu a teritoriálne odlišnosti manažmentu.
3. Princípy podnikateľskej a manažérskej etiky.
4. Strategické riadenie.
5. Plánovanie.
6. Rozhodovanie.
7. Organizovanie.
8. Riadenie ľudských zdrojov.
9. Motivácia.
10. Komunikácia.
11. Vodcovstvo.
12. Kontrolovanie.
13. Manažment v 21. storočí.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. JANKELOVÁ, Nadežda a kol. Manažment. Praha : Wolters Kluwer, 2022. (v tlači)
2. JANKELOVÁ, Nadežda a kol. Manažment – prípadové štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. (v tlači)
3. MAJTÁN, Miroslav. Manažment. Bratislava: Sprint dva, 2016. 412 s. ISBN 978-80-89710-27-0.
4. MAJTÁN, Miroslav. Manažment – prípadové štúdie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2015.
5. PORVAZNÍK, Ján. Celostný manažment. 5. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Sprint dva, 2011. 360 s. ISBN 978-80-8939-358-9.
6. VEBER, Jan a kol. Management. Praha : Management Press, 2012. 736 s. ISBN 978-80-7261-274-1.
7. ROBBINS, Stephen P. – COULTER, Mary A. Management. Pearson Education, 2021. 624 p. ISBN 9780136714491.
8. BATEMAN, Thomas et al. Management: Leading & Collaborating in a Competitive World. 13th ed. McGraw-Hill Education, 672 p. ISBN 978-12-5992-764-5.
9. CERTO, Samuel C. – CERTO, Trevis S. Modern Management: Concepts and Skills. 15th ed. New York, NY : Pearson, 2019, 501 p. ISBN 978-01-3472-913-8.
10. DAFT, Richard L. Management. 12th ed. Cengage Learning, 2015, 800 p. ISBN 978-13-0548-071-1.
Doplnková literatúra:
1. DRUCKER, Peter. Management. Routledge, 2012. 576 s. ISBN 978-11-3600-689-0.
2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažment a globálna hospodárska kríza.1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. 122 s. ISBN 978-80-7556-024-7.
3. KOONTZ, Harold – WEIHRICH, Heinz. Essentials of management. 10th ed. Chennai: Tata McGraw Hill Education, 2015, 540 pp., Rs. 647, ISBN: 978-9-3392-2286-4.
4. LUSSIER, Robert N. Management fundamentals : concepts, applications, and skill development. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019. 597 p. ISBN 9781506389394.
5. PLUNKETT, Warren R. Management. 10th ed. South-Western College Pub, 2012, 744 p. ISBN 978-11-1122-134-8.
6. SCHERMERHORN, John R Jr. – BACHRACH, Daniel G. Exploring Management. 6th ed. John Wiley & Sons, 2017, 348 p. ISBN: 978-1-119-53760-1
7. WILKINSON, Adrian et al. The Oxford Handbook of Management. Oxford University Press, 2017, 571 p. ISBN 978-01-9870-861-2.

Sylabus predmetu

Tematické vymedzenie prednášok: 1. Manažment a manažér. Charakteristika a základné východiská manažmentu. Podstata, význam a úlohy manažmentu. Obsah manažmentu, vrátane jednotlivých funkcií. Manažér. Manažérske roly a zručnosti. Manažérske kompetencie. Profil manažéra. 2. Historické aspekty manažmentu a teritoriálne odlišnosti manažmentu. Základné etapy historického vývoja manažmentu. Význam znalosti histórie manažmentu. Základné vlastnosti jednotlivých škôl manažmentu. Pochopenie rozdielov v jednotlivých školách manažmentu s aplikáciou poznatkov do súčasnosti. Teritoriálne odlišnosti vývoja manažmentu. Vplyv kultúry krajiny na manažment. Americký, európsky a ázijský manažment. 3. Podnikateľská a manažérska etika. Rozdiel medzi morálkou, mravnosťou, etikou a etiketou. Podnikateľská etika a etika v manažmente. Hlavné etické problémy v riadení ľudí. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť. Etické štandardy a etické kódexy. Inštitucionalizácia a zvyšovanie účinnosti štandardov. Rozdiel medzi korupciou a lobingom. 4. Strategické riadenie. Vývoj strategického riadenia. Základné pojmy v strategickom riadení. Proces strategického riadenia. Metódy a techniky strategickej analýzy prostredia. Podnikové a podnikateľské stratégie – úrovne, vybrané stratégie. 5. Plánovanie. Podstata a obsah plánovania. Význam plánovania. Fázy plánovacieho procesu. Druhy a integrácia plánovania. Funkčné zložky plánov. Plánovacie metódy a techniky. Moderné metódy plánovania. 6. Rozhodovanie. Podstata a miesto rozhodovania v manažmente. Prvky rozhodovacieho procesu. Charakteristika a druhy rozhodovacích procesov a rozhodnutí. Fázy rozhodovacieho procesu. Spôsoby prípravy a prijatia rozhodnutia. Metódy rozhodovania. Psychologické aspekty v rozhodovaní a štýly rozhodovania. 7. Organizovanie. Zmysel existencie organizácií. Podnik ako otvorený systém. Organizačná diferenciácia a organizačná integrácia činností. Proces organizovania. Tvorba organizačných štruktúr. Dimenzie organizačnej štruktúry. Vybrané typy organizačných štruktúr. 8. Riadenie ľudských zdrojov. Obsah, úlohy, teoretické východiská riadenia ľudských zdrojov. Ciele, subjekty a obsahová náplň riadenia ľudských zdrojov. Aktuálne zmeny v charaktere pracovnej sily a vo svete práce. Úloha manažéra pri výkone jednotlivých personálnych činností. 9. Motivácia. Motivácia zamestnancov. Význam a obsah motivácie, stimulácia. Zdroje motivácie, dynamika motivácie, spôsob ovplyvňovania výkonu a správania zamestnanca. Proces motivácie. Obsahové a procesné teórie motivácie. Nástroje manažéra pri stimulácii zamestnancov. 10. Komunikácia. Komunikácia v pracovnom prostredí a jej úloha v organizácii. Informácie ako základ manažérskej komunikácie. Informačné potreby manažéra. Komunikačný proces a komunikačné prostredie v organizácii. Komunikácia a manažér. Komunikačné kompetencie a zručnosti Možnosti aplikácie komunikačných princípov. Špecifické komunikačné situácie. Krízová komunikácia. Elektronická komunikácia v organizácii. Komunikácia pri home office. 11. Vodcovstvo. Podstata vedenia ľudí a vodcovstva. Rozdiely medzi manažérom a vodcom. Základné prístupy a teórie vodcovstva. Aktuálne trendy a prístupy k vedeniu ľudí. Význam vodcovstva v podnikovej praxi. 12. Kontrolovanie. Podstata kontrolovania. História kontrolovania a kontroly. Prístupy ku kontrolovaniu. Kontrolný proces. Druhy kontrol. Metódy a techniky kontrolovania. 13. Manažment v 21. storočí. Moderné a osvedčené prístupy v riadení. Nástroje a metódy riadenia v 21. storočí. Tematické vymedzenie cvičení: 1. Úvod do problematiky manažmentu. Manažment a manažér. Obsah a východiská manažmentu. Podstata, význam a úlohy manažmentu. Funkcie manažmentu. Manažér a jeho profil. Manažérske roly. Manažérske kompetencie. 2. Historické aspekty manažmentu a teritoriálne odlišnosti manažmentu. Vznik, vývoj a hlavné prístupy v manažmente. Analýza klasických a súčasných koncepcií manažmentu vo svete. Pochopenie historických koncepcií v kontexte súčasného manažmentu. Analýza teritoriálnych odlišností manažmentu. Americký manažment, európsky manažment (francúzsky, nemecký a manažment v ostatných európskych krajinách). Ázijský manažment s dôrazom na japonský, čínsky, kórejský a indický manažment. 3. Princípy podnikateľskej a manažérskej etiky. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť. Analýza účastníkov ako súčasť spoločenskej zodpovednosti podnikov. Reporting a meranie spoločenskej zodpovednosti. Etické problémy v riadené ľudí. 4. Strategické riadenie. Základné pojmy. Klasifikácia a druhy stratégií. Analýza prostredia, formulácia stratégie. Analýza SWOT a jej implementácia. Ďalšie metódy a techniky strategickej analýzy. Príklady najpoužívanejších stratégií z praxe. 5. Plánovanie. Plánovanie v organizácii. Ciele, zdroje, činnosti pri plánovaní. Plánovací proces. Podstata a druhy plánov. Kritériá členenia plánov. Plánovacie metódy a ich využitie. Metódy podľa typov plánu. Moderné metódy plánovania. Informácie pre potreby plánu. 6. Rozhodovanie. Rozhodovacie procesy v manažmente. Druhy rozhodovacích situácií. Metódy rozhodovania. Psychologické aspekty rozhodovania, štýly rozhodovania. 7. Organizovanie. Podstata a obsah organizovania a organizačnej štruktúry. Tvorba organizačnej štruktúry podniku. Podstata a dimenzie organizačnej štruktúry. Divizionálne štruktúry. Maticové štruktúry. 8. Riadenie ľudských zdrojov. Podstata riadenia ľudských zdrojov. Intelektuálny kapitál. Ciele a subjekty RĽZ. Funkcie RĽZ. Zmeny vo svete práce. Digitalizácia sveta práce. Nástup nových generácií zamestnancov. Líniový manažér a riadenie ľudských zdrojov. 9. Motivácia. Obsah motivácie a stimulácie. Dimenzie motivovanej činnosti. Angažovanosť zamestnancov. Vzťah potreby a motivácie. Motivácia a výkon. Motivačné konflikty. Motivačné teórie a ich využiteľnosť v manažérskej praxi. Motivačné programy. 10. Komunikácia. Komunikácia v riadení. Komunikačný proces a komunikačné modely v organizácii. Interná a externá komunikácia v organizácii. Komunikačné nástroje. Komunikačné kompetencie a zručnosti manažéra. Formy komunikácie. Krízová komunikácia v organizácii. Elektronická komunikácia v organizácii. 11. Vodcovstvo. Vodcovstvo a manažment. Podstata vodcovstva. Prístupy k vedeniu ľudí a teórie vodcovstva. Aktuálne trendy vodcovstva. Zmeny vo vodcovstve vyvolané pandemickou krízou. 12. Kontrolovanie. Charakteristika kontrolovania. Ciele kontrolovania v organizácii. Druhy kontroly. Formálne a neformálne kontrolovanie. Úrovne kontroly. Kontrolný proces. Kontrola v manažmente. Metódy a techniky kontrolovania. Trendy v kontrolovaní. 13. Manažment v 21. storočí. Prístupy v riadení – manažment diverzity, zelený manažment, učiaca sa organizácia, Manažment 4.0, participatívny manažment, riadenie podľa cieľov. Nástroje a metódy v riadení – outsourcing, benchmarking, Just in Time, Reinžiniering, Kaizen, CRM, organizačná agilita.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20% vypracovanie a prezentácia seminárnej práce; 20% prípadové štúdie; 60% záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie seminárnej práce 39 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.05.2022