Účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovaním predmetu študenti získajú vedomosti, kompetencie a zručnosti potrebné na pochopenie ekonomických východísk účtovníctva, východiskových princípov podvojného účtovníctva, jeho regulačného rámca a zostavenia účtovnej závierky a interpretáciu účtovných informácií.
Vedomosti
Študent nadobudne vedomosti o základných kategóriách účtovnej závierky (majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady, výnosy), ich využití pri stanovení, prezentovaní a posudzovaní ekonomických výsledkov a o tom, ako transakcie a iné skutočnosti tieto kategórie ovplyvňujú. Na základe toho získa vedomosti aj o účtovníctve ako informačnom systéme poskytujúcom údaje potrebné pre rozhodovanie do budúcnosti a pre konfirmačné účely. Dozvie sa aj o potrebe a existencii rôznych regulačných rámcov pre účtovníctvo relevantných v slovenskom prostredí, o technike podvojného účtovníctva a o zásadách, postupoch a formálnych pravidlách ktoré sa účtovníctve uplatňujú a o obsahu a štruktúre účtovnej závierky.
Kompetencie
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný identifikovať vzťah medzi transakciami resp. iným skutočnosťami a základnými účtovnými kategóriami a aplikovať východiskové zásady a formálne požiadavky na vedenie účtovných záznamov a na prípravu podkladov pre zostavenie účtovnej závierky.
Zručnosti
Študenti budú schopní aplikovať pravidlá podvojného účtovníctva na ekonomické transakcie a iné skutočnosti v súlade s relevantnými regulačnými rámcami účtovníctva. Na druhej strane, na základe účtovných informácií, budú vedieť odvodiť ekonomické postavenie účtovnej jednotky a jej zmeny v dôsledku týchto skutočnosti.

Stručná osnova predmetu

Účtovníctvo ako zdroj ekonomických informácií s konfirmačnou a predikčnou hodnotou; Oceňovanie majetku a záväzkov a jeho všeobecný vplyv na účtovné informácie; Regulačný rámec účtovníctva; Právna úprava účtovníctva v SR; Obsah a štruktúra účtovných závierok; Všeobecné požiadavky na účtovné informácie; ekonomická činnosť podniku a jej rámcové zobrazenie v účtovníctve; Princíp podvojného účtovania a jeho využitie; Formálno-technická stránka účtovníctva; Porovnávanie účtovných závierok mikroúčtovných jednotiek malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek.

Odporúčaná literatúra

Juhászová, Z. a kol. (2021). Účtovníctvo. Bratislava : Wolters Kluwer
Užík, J. - Sigetová, K. - Užíková, L. (2023). Účtovníctvo zbierka príkladov. Bratislava : SKCÚ
Pakšiová, R. – Janhuba, M. (2012). Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja. Bratislava : Wolters Kluwer.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctvo, v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
Opatrenie Ministerstva financií č. 23054/2002 –92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov

Sylabus predmetu

1. Účtovníctvo ako zdroj ekonomických informácií s konfirmačnou a predikčnou hodnotou Základné kategórie používané v účtovníctve (majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady, výnosy) ich ekonomické vymedzenie a využitie pri rozhodovaní o budúcnosti a posudzovaní minulosti. Používatelia účtovných informácií a ich typické požiadavky na ich obsah a kvalitu. Posúdenie bohatstva podniku a jeho zmien v dôsledku reálnych transakcií a iných skutočností. Porovnateľnosť účtovných informácií a jej vplyv na vznik účtovných predpisov 2. Oceňovanie majetku a záväzkov a jeho všeobecný vplyv na účtovné informácie Význam oceňovania pri posudzovaní dosiahnutých výsledkov a rozhodovaní do budúcnosti. Väzba základných účtovných kategórií na peňažné toky. Ocenenie na základe cien na vstupe a cien na výstupe. Využitie trhových cien, modelov zohľadňujúcich diskontované peňažné toky z pokračujúceho využitia a modelov zohľadňujúcich plánovaný úbytok hodnoty. Alokácia ocenenia v prípade spoločných cien na vstupe či výstupe. Postup v prípade nepeňažných plnení a plnení s odloženou úhradou. 3. Regulačný rámec účtovníctva Medzinárodné (IFRS) a národné (SR, ČR, US GAAP) účtovné predpisy – ich vplyv na porovnateľnosť účtovných informácií a na náklady na poskytovanie účtovných informácií. Rozsah účtovných informácií požadovaných používateľmi a jeho vplyv na typickú organizáciu účtovného systému. Cyklus vzniku účtovných informácií: účtovné prípady zahŕňajúce transakcie a iné skutočnosti, účtovné zápisy, účtovné knihy a účtovná závierka. Potreba agregácie a dôvernosť záznamov ako dôvod vzniku účtovnej závierky. Rámcový obsah účtovnej závierky. Porovnanie ustanovení o účtovných knihách v národných predpisoch (SR a ČR), porovnanie ustanovení o základnej štruktúre účtovnej závierky v SR, ČR a podľa IFRS. 4. Právna úprava účtovníctva v SR Rámcová úloha zákona o účtovníctve a opatrení MF SR a oblasti ktorým sa venujú. Väzba účtovníctva na iné zákony (zákon konkurze a reštrukturalizácii, obchodný zákonník, zákon o dani z príjmov, trestný zákon). Účtovná jednotka a povinnosti osôb poverených jej spravovaním a riadením za oblasť účtovníctva. Účtovné jednotky zamerané na dosahovanie zisku a iné účtovné jednotky. Význam overovania účtovnej závierky. 5.Obsah a štruktúra účtovných závierok Členenie účtovných závierok z rôznych hľadísk (časové, pravidelnosti, veľkostných kritérií, podľa odvetvia, počtu účtovných jednotiek zahrnutých do závierky). Všeobecná štruktúra účtovnej závierky a jej súčastí. Potreba rozlišovania vlastného imania a záväzkov a rozlišovania neobežných a obežných záväzkov a neobežného a obežného majetku. Otvorené zdroje údajov o účtovných závierkach v SR a USA. 6. Všeobecné požiadavky na účtovné informácie Vymedzenie zásad vernej prezentácie finančnej situácie a výkonnosti účtovnej jednotky, relevantnosti, porovnateľnosti, zrozumiteľnosti, včasnosti, významnosti, prednosti obsahu pred formou, pokračujúceho fungovania účtovnej jednotky časového rozlišovania, opatrnosti, konzistentnosti a overiteľnosti. Ilustrácia vplyvu ich použitia a absencie uplatňovania na prijímanie rozhodnutí zainteresovaných strán 7. Ekonomická činnosť podniku a jej rámcové zobrazenie v účtovníctve I Ekonomická činnosť podniku, prevádzkový cyklus podniku a ich vzťah k účtovníctvu. Základné ukazovatele hodnotiace činnosť podniku. Transakcie a skutočnosti (vrátane zmeny ocenenia) pôsobiace a nepôsobiace na výsledok hospodárenia. Transakcie a skutočnosti (vrátane zmeny ocenenia) pôsobiace a nepôsobiace na zadĺženosť a na okamžitú schopnosť podniku vysporiadať svoje záväzky. 8. Ekonomická činnosť podniku a jej rámcové zobrazenie v účtovníctve II Rámcová charakteristika nasledujúcich typických transakcii a skutočností a ich vplyv na súčtové (resp. individuálne) položky súvahy a výkazu ziskov a strát: nákup, spotreba, predaj, zúčtovacie vzťahy k dodávateľom, odberateľom a zamestnancom. 9. Ekonomická činnosť podniku a jej rámcové zobrazenie v účtovníctve III Rámcová charakteristika nasledujúcich typických transakcii a skutočností ich vplyv na súčtové (resp. individuálne) položky súvahy a výkazu ziskov a strát: opotrebovanie, mimoriadne zníženie hodnoty, preceňovanie, založenie podniku, financovanie prostredníctvom úverov a pôžičiek, vzťah k štátu. 10. Princíp podvojného účtovania a jeho využitie Hlavná kniha ako súčasť účtovných kníh, účet a podvojnosť účtovných zápisov. Využitie podvojného účtovania a bilančnej rovnice ako kontrolných prvkov účtovníctva. Základné princípy otvárania účtov, príklady bežného účtovania a základné princípy uzatvárania účtov. 11. Formálno-technická stránka účtovníctva I Účtovná dokumentácia, jej obsah, náležitosti a požiadavky na jej vedenie a archiváciu. Príklady obchodnej dokumentácie (cenové ponuky, objednávky, pokladničné doklady, faktúry, výpis z bežného účtu, inventárne a skladové karty) a ich vzťah k ekonomickej činnosti a prevádzkovému cyklu podniku. 12. Formálno-technická stránka účtovníctva II Konfirmácie pohľadávok a záväzkov. Oprava chýb. Inventarizácia, jej obsah, požiadavky na jej vykonávanie a jej využitie ako kontrolného nástroja účtovníctva. Predvaha, jej obsah, využitie ako nástroja kontroly podvojnosti a ilustratívne zostavenie na základe vybraných údajov. 13.Porovnávanie účtovných závierok mikroúčtovných jednotiek malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek

Podmienky na absolvovanie predmetu

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
26 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
39 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášky
26 hodín cvičenia
13 hodín príprava na prednášku
26 hodín príprava na cvičenia
26 hodín príprava na priebežnú písomnú prácu (40 % hodnotenia z výslednej skúšky)
39 hodín príprava na záverečnú písomnú skúšku (60 % hodnotenia z výslednej skúšky)
Pracovné zaťaženie študenta na dennom štúdiu (v hodinách): 156

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.10.2023