Študijný plán - právo a ekonómia

Študijný program: mPaE_17 – právo a ekonómia
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2023/2024
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment; 30. – právo;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP PaE

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPedag NHF/NNEP15042/18   Rétorika 3 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21007/21   Teória verejnej voľby 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/LNG15502/18   Verejná ekonomika a správa 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KPOI NHF/NNS21201/21   Manažment rizika finančných inštitúcií 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPOI NHF/NNS21202/21   Poistný trh 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG15518/15   Regionálna politika EÚ 3 2P Skúška 2 letný
KSRaP NHF/NNFP1702/17   Teória a prax sociálneho zabezpečenia 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNBP17063/22   Špeciálny seminár z daňovníctva 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21202/21   Kolektívne investovanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KBaMF NHF/NNC21208/21   Regulácia a dohľad na finančných trhoch 3 1P + 1C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“

PP – profilový predmet