Študijný plán - Právo a ekonómia

Študijný program: mPaE_17 – Právo a ekonómia
Fakulta: Národohospodárska fakulta
Akademický rok: 2022/2023
Typ štúdia: medziodborové štúdium
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 8. – ekonómia a manažment; 30. – právo;
Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:

Povinné predmety

Blok - PP PaE

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KET NHF/NNE21003/21   Mikroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 zimný
KET NHF/NNEP1705/17   Medzinárodná ekonómia a právo 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KHP NHF/NNDP1701/17   Hospodárska súťaž (Právo EÚ 2) 5 2P + 2C Skúška 1 letný
KSRaP NHF/NNFP1701/17   Ekonómia trhu práce a pracovné právo 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KET NHF/NNE21004/21   Makroekonómia 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/NNG21202/21   Etika, korupcia, transparentnosť 3 2C Skúška zimný
KHP NHF/NNDP1702/18   Industriálna ekonómia 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KF NHF/NNBP17061/17   Daňové právo a politika 3 2P Skúška 1 zimný

Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP PaE

PP Rozsah Ukončenie Ročníky Vyučujúci
KPedag NHF/NNEP15042/18   Rétorika 3 2C Skúška 2 letný
KET NHF/NNE21007/21   Teória verejnej voľby 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KVSaRR NHF/LNG15502/18   Verejná ekonomika a správa 4 2P + 2C Skúška 1 letný
KPOI NHF/NNS21201/21   Manažment rizika finančných inštitúcií 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KPOI NHF/NNS21202/21   Poistný trh 6 2P + 2C Skúška 2 zimný
KVSaRR NHF/NNG15518/15   Regionálna politika EÚ 3 2P Skúška 2 letný
KSRaP NHF/NNFP1702/17   Teória a prax sociálneho zabezpečenia 4 2P + 2C Skúška 1 zimný
KF NHF/NNBP17063/22   Špeciálny seminár z daňovníctva 3 0P + 2C Skúška 1 zimný
KBaMF NHF/NNC21202/21   Kolektívne investovanie 6 2P + 2C Skúška 1 letný
KBaMF NHF/NNC21208/21   Regulácia a dohľad na finančných trhoch 3 1P + 1C Skúška 2 letný

Výberové predmety

Štátne skúšky

Povinné predmety

Povinne voliteľné predmety

Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d – Dní za semester
h – Hodín za týždeň
s – Hodín za semester
t – Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah “hodín za týždeň”

PP – profilový predmet