Kolektívne investovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti a kompetencie:
Absolvovaním predmetu Kolektívne investovanie by mal študent získať rozsiahle teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti správy investičného portfólia, od samotného zostavenia portfólia na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov, až po jeho monitoring a operatívne riadenie. Študent sa zároveň oboznámi so špecifikami rôznych produktov kolektívneho investovania, ako sú podielové fondy, burzovo obchodované produkty (ETF, ETN, ETC), hedge fondy, venture kapitálové fondy, realitné fondy, dôchodkové fondy, suverénne fondy, atď. Absolvovanie tohto predmetu by malo študentovi poskytnúť rozsiahle základy pre prácu v oblasti správy aktív, či už v rámci investičných fondov a správcovských spoločností, alebo na individuálnej báze.
Zručnosti:
Absolvovaním predmetu sa zvýšia zručnosti študenta pri práci s databázami, analytickým softvérom. Študent zvládne navrhnúť a obhájiť svoje názory alebo odporúčania, kriticky zhodnotiť proces a navrhnúť riešenia na kvalitatívne zodpovedajúcej úrovni ako aj tvorivo myslieť a účinne komunikovať spôsobom vhodným pre finančné podnikateľské prostredie.

Stručná osnova predmetu

1. Fondový priemysel vo svete (typy fondov a geografická štruktúra fondového priemyslu vo svete, fondový priemysel v EÚ, fondový priemysel na Slovensku, regulácia fondového priemyslu (UCITS, MiFID, MiFID II))
2. Modelovanie portfólia vo finančnej teórii (Markowitzov prístup k modelovaniu portfólia, meranie rizika a koeficient korelácie výnosov, efektívne a optimálne portfólio)
3. Modelovanie dlhopisového portfólia (aktívne a pasívne stratégie modelovania portfólia, úloha durácie pri modelovaní dlhopisového portfólia, imunizácia dlhopisového portfólia)
4. Modelovanie akciového portfólia (Capital Asset Pricing Model (CAPM), riziko portfólia, faktor beta a faktor alfa)
5. Zaistené fondy a štruktúrované produkty (tvorba zaisteného fondu, rastové a klikacie štruktúry zaistených fondov, výhody a nevýhody zaistených fondov)
6. Kvantitatívne a kvalitatívne parametre fungovania fondov (riziko pri kolektívnom investovaní, rating fondov, scoring fondov)
7. Investičné stratégie v kolektívnom investovaní (investičné stratégie podľa typu investora, rastové investičné stratégie, hodnotové investičné stratégie, investičné stratégie podľa frekvencie obchodovania)
8. Hedge fondy a venture kapitálové fondy (systém fungovania hedge fondov, investičné stratégie hedge fondov, regulácia hedge fondov, špecifiká venture kapitálových fondov)
9. Indexové fondy a burzovo obchodované produkty (charakteristika indexových fondov, výhody a nevýhody indexových fondov, burzovo obchodované produkty (ETF, ETN, ETC))
10. Realitné fondy (špecifiká investovania na realitných trhoch, realitné indexy, riziká, výhody a nevýhody realitných fondov, typy realitných fondov, REITs)
11. Dôchodkové fondy vo svete (typy dôchodkových fondov, dohľad a regulácia dôchodkových fondov, špecifiká dôchodkových fondov a dôchodkových schém vo vybraných krajinách)
12. Dôchodkové fondy na Slovensku (vývoj slovenského dôchodkového systému, špecifiká slovenského dôchodkového systému, výhody, nevýhody a riziká, dôchodkové fondy II. piliera, dôchodkové fondy III. piliera)
13. Suverénne fondy (podstata a mechanizmus fungovania suverénnych fondov, postavenie suverénnych fondov na svetových finančných trhoch, najvýznamnejšie suverénne fondy)

Odporúčaná literatúra

1. CHOVANCOVÁ, B - ÁRENDÁŠ, P. (2020). Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Praha: Wolters Kluwer: 2020. ISBN 978-80-7598-638-2
2. GRAHAM, B. - ZWIEG, J. - BUFFET, W.E. (2003). The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel. London: Collins Business, 2003. ISBN 978-00-6055-566-5
3. PEDERSEN, L.H. (2015). Efficiently Inefficient: How Smart Money Invest and Market Prices Are Determined. Princeton: Princeton University Press, 2015. ISBN 978-06-9116-619-3

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % tímová práca na správe portfólií
15 % tímová práca na zadaniach
15 % semestrálna písomná práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

– účasť na prednáškach 26 hodín
– účasť na seminároch 26 hodín
- príprava na semináre 39 hodín
– príprava na skúšku 65 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021