Manažment rizika finančných inštitúcií

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o:
- procese riadenia rizík, nástrojoch na identifikáciu, analýzu a kvantifikáciu rizík
- princípom manažmentu rizika a jeho špecifikám v oblasti riadenia poisťovní a bánk
- manažmente rizika na celopodnikovej úrovni (ERM)
Praktické zručnosti a kompetencie spočívajú v schopnosti:
- vyhodnotenia závažnosti a početnosti rizík ovplyvňujúcich podnikateľské subjekty a subjekty finančného trhu
- implementovať manažment rizika a prijímať stratégie a riešenia pre rôzne druhy rizík
- formulovať a zdôvodniť zistenia zainteresovaným subjektom finančného trhu

Stručná osnova predmetu

Predmet je zameraný na získanie teoretických poznatkov, ako aj ich praktické uplatnenie z oblasti manažmentu rizík v poisťovníctve, bankovníctve a ďalších inštitúciách finančného trhu. Predmet sa zameriava na využívanie nástrojov analýzy rizík a rozhodovania sa o dopade rizík na rôzne oblasti činností finančných inštitúcií.

Odporúčaná literatúra

HOPKIN, P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, Kogan Page, 2018. ISBN: 978-0749483074.
SMEJKAL, V. – RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3051-6.
TICHÝ, M. Ovládání rizika. Analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.

Sylabus predmetu

1. Význam a úlohy manažmentu rizika 2. Základný rámec a charakteristika systému riadenia rizík 3. Enterprise risk management 4. Riziká a špecifiká manažmentu rizík v poisťovníctve 5. Riziká a špecifiká manažmentu rizík v bankovníctve 6. Proces manažmentu rizika 7. Metódy a nástroje v identifikácii rizík 8. Metódy a nástroje analýzy rizík 9. Metódy a techniky kvantifikácie rizík 10. Stratégie rozhodovania sa o riziku, rizikový apetít 11. Monitorovanie, kontrola a reporting v manažmente rizika 12. Regulácia v manažmente rizika 13. Implementácia systému manažmentu rizika v poisťovníctve a bankovníctve

Podmienky na absolvovanie predmetu

20% vypracovanie priebežných zadaní a prípadových štúdií, 10% priebežná písomná práca, 10% vypracovanie skupinových zadaní zameraných na tímovú prácu, 60% písomná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2021