Štatistika

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní predmetu budú mať študenti dobrý prehľad o základných štatistických metódach, ktoré majú v súčasnosti široké uplatnenie v rôznych oblastiach hospodárskej praxe, konkrétnejšie:
Zručnosti
Študenti budú schopní vyhodnotiť a identifikovať vhodné štatistické metódy na dosiahnutie cieľa analýzy s uvedením možností ich ďalšieho využitia.
Vedomosti
Študenti budú poznať princípy fungovania základných štatistických metód, východiská a podmienky ich použitia. Pri záverečnej skúške študenti tieto vedomosti využijú pri riešení praktických úloh.
Kompetencie
Študenti budú vedieť:
- aplikovať základné štatistické metódy,
- správne interpretovať a prezentovať získané výsledky analýzy,
- zhodnotiť získané poznatky a ďalej ich použiť pri rozhodovaní v rôznych oblastiach ekonomickej praxe.

Stručná osnova predmetu

Predmet poskytuje prehľad základných štatistických metód so zameraním na ich ekonomické aplikácie.

Odporúčaná literatúra

1. Labudová, V. - Pacáková, V. – Sipková, Ľ. – Šoltés, E. – Vojtková, M.: Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov. Wolters Kluver, Bratislava, 2021.
2. Kotlebová, E. a kol.: Štatistika pre bakalárov v praxi. Ekonóm, Bratislava, 2017.
3. Šoltés, E. a kol.: Štatistické metódy pre ekonómov. Zbierka príkladov. Wolters Kluwer, Bratislava, 2018.
4. Cyhelský, L. – Kahounová, J. – Hindls, R.: Elementární statistická analýza. Management Press, Praha, 2001.
5. Marek, L. a kol.: Statistika v příkladech (2. vyd.). Professional Publishing, Praha, 2015.
6. McClave, J. T. – Benson, P. G. – Sincich, T.: Statistics For Business and economics (13th ed.). Pearson Education, UK, 2018.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná o najnovšie odborné tituly.

Sylabus predmetu

1. Základné štatistické pojmy. Etapy štatistického skúmania a prezentácia štatistických údajov. 2. Charakteristiky úrovne, polohy a variability. 3. Charakteristiky šikmosti a špicatosti. Box plot. 4. Rozdelenia pravdepodobnosti. Princípy náhodného výberu a štatistickej indukcie. 5. Bodové a intervalové odhady parametrov jedného základného súboru. 6. Testovanie štatistických hypotéz jedného základného súboru. 7. Regresná a korelačná analýza. 8. Analýza kategoriálnych údajov. 9. Deskriptívna analýza časových radov. 10. Analytické a mechanické vyrovnávanie trendu časového radu. 11. Sezónna dekompozícia časových radov. 12. Individuálne a súhrnné indexy a rozdiely. 13. Zhrnutie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

30 % priebežné písomné práce (Dve priebežné písomné práce, z ktorých každá prispieva 15 % k celkovému hodnoteniu.)
70 % písomná skúška (Skúška sa skladá z dvoch častí: teoretická - testové a otvorené otázky, praktická - riešenie príkladov. Teoretická časť prispieva 30 % a praktická časť prispieva 40 % k celkovému hodnoteniu.)

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156
účasť na prednáškach 26 h,
účasť na seminároch 26 h,
príprava na semináre 26,
príprava na priebežné písomky 26 h,
príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.01.2022