Consumer Behaviour

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je analyzovať spotrebiteľské správanie vo vzťahu k faktorom, ktoré ho formujú a ovplyvňujú a vyhodnocovať relevantné informácie pre formuláciu vhodnej marketingovej koncepcie.
Vedomosti:
Študenti získavajú základné teoretické vedomosti o nákupnom správaní spotrebiteľa, rozhodovacom procese spotrebiteľa, ako aj schopnosť porozumieť segmentácii a typológii spotrebiteľov a vplyvom pôsobiacim na spotrebiteľa a jeho proces rozhodovania.
Kompetentnosti:
Z nadobudnutých teoretických vedomostí sú študenti schopní posúdiť použiteľnosť teórií správania spotrebiteľa pri interpretácii toho, prečo sa spotrebitelia správajú tak, ako sa správajú, ako aj pochopiť, vyhodnotiť a predpovedať správanie spotrebiteľa a riadiť identifikáciu kľúčových faktorov vplývajúcich na spotrebiteľské správanie vo vzťahu k voľbe marketingovej koncepcie.
Zručnosti:
Študenti rozvíjajú analytické uvažovanie o psychológii spotrebiteľov a predikcii toho, ako môže marketingová taktika ovplyvniť dopyt po produktoch a službách. Súčasne prehlbujú svoje zručnosti v oblasti vyhľadávania, získavania, spracovania, analyzovania a vyhodnocovania informácií potrebných pre formuláciu marketingovej koncepcie v nadväznosti na špecifiká spotrebiteľa a faktory, ktoré ho ovplyvňujú jeho správanie.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Zákazník a spotrebiteľ. Spotrebiteľský trh.
2. Osobnosť a spotrebiteľské správanie.
3. Typológia spotrebiteľov.
4. Modely spotrebiteľského správania.
5. Determinanty spotrebiteľského správania.
6. Psychologické aspekty spotrebiteľského správania
7. Vplyv kultúry na spotrebiteľské správania
8. Rozhodovaní proces a proces spotrebiteľského správania
9. Správanie sa spotrebiteľa a výskum trhu.
10. Nákupné správanie v online prostredí.
11. Spotrebiteľ, produkt a značka.
12. Marketing, etika a spoločenské zodpovednosť v dnešnej konzumnej spoločnosti
13. Globálne a európske trendy spotrebiteľského správania
Semináre:
1. Organizácia práce počas semestra, podmienky zápočtu.
2. Zákazník a spotrebiteľ.
3. Strom spotreby.
4. Model spotrebiteľského správania – rozpoznanie problému.
5. Model spotrebiteľského správania – hľadanie informácií.
6. Model spotrebiteľského správania – zdroje informácií.
7. Model spotrebiteľského správania – hodnotenie alternatív.
8. Model spotrebiteľského správania – výber produktu.
9. Model spotrebiteľského správania – ponákupné správanie.
10. Spotrebiteľ v online prostredí a vo svete.
11. Spotrebiteľ, produkt a značka.
12. Marketing, etika a spoločenské zodpovednosť
13. Vyhodnotenie semestra.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
MOTHERSBAUGH, D. et al. Consumer Behavior: Building Marketing Strategy. McGraw-Hill Education, 2019, 832 p. ISBN 978-1260100044
PHILLIPS, D. Consumer Behavior and Insights. Oxford University Press, 2021, 576 p. ISBN
978-0190857134
LANTOS, G. P. Consumer Behavior in Action. Real-life Applications for Marketing Managers. New York: Routledge, 2015, 648 p. ISBN 9781315705439
Doplňujúca literatúra:
EAST, R. Consumer Behaviour: Applications in Marketing. SAGE Publications Ltd, 2017, 368 p. ISBN 978-1473919501
SCHIFFMAN, L., WISENBLIT, J. Consumer Behavior (What's New in Marketing). Pearson,
2018, 512 p. ISBN 978-0134734828
SOLOMON, M. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being. Pearson, 2016, 624 p. ISBN 978-0134129938
MAISON, D. Qualitative Marketing Research: Understanding Consumer Behaviour. Routledge, 2018, 546 p. ISBN 978-1138607767
Časopisy: Journal of Consumer Behaviour

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Zákazník a spotrebiteľ. Spotrebiteľský trh. 2. Osobnosť a spotrebiteľské správanie. 3. Typológia spotrebiteľov. 4. Modely spotrebiteľského správania. 5. Determinanty spotrebiteľského správania. 6. Psychologické aspekty spotrebiteľského správania 7. Vplyv kultúry na spotrebiteľské správania 8. Rozhodovaní proces a proces spotrebiteľského správania 9. Správanie sa spotrebiteľa a výskum trhu. 10. Nákupné správanie v online prostredí. 11. Spotrebiteľ, produkt a značka. 12. Marketing, etika a spoločenské zodpovednosť v dnešnej konzumnej spoločnosti 13. Globálne a európske trendy spotrebiteľského správania Semináre: 1. Organizácia práce počas semestra, podmienky zápočtu. 2. Zákazník a spotrebiteľ. 3. Strom spotreby. 4. Model spotrebiteľského správania – rozpoznanie problému. 5. Model spotrebiteľského správania – hľadanie informácií. 6. Model spotrebiteľského správania – zdroje informácií. 7. Model spotrebiteľského správania – hodnotenie alternatív. 8. Model spotrebiteľského správania – výber produktu. 9. Model spotrebiteľského správania – ponákupné správanie. 10. Spotrebiteľ v online prostredí a vo svete. 11. Spotrebiteľ, produkt a značka. 12. Marketing, etika a spoločenské zodpovednosť 13. Vyhodnotenie semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Požiadavky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie 40 %:
- práca a aktivita na cvičeniach – 10 %,
- test – 10 %,
- semestrálne zadanie – 20 %.
Skúška (60 %).
Priebežné hodnotenie + skúška – minimálne 51 % na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51 %.

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové študijné zaťaženie:
účasť na prednáškach – 26 hod.
práca a účasť na cvičeniach – 26 hod.
príprava na cvičenia, spracovanie semestrálneho zadania a príprava na test – 26 hod.
príprava a absolvovanie skúšky – 26 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 21.07.2022

Dátum schválenia: 19.07.2022

Dátum poslednej zmeny: 21.07.2022