Trade Operations

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je osvojiť si systém zahranično-obchodných operácií a medzinárodného platobného styku s dôrazom na kvalitu domáceho i medzinárodného podnikateľského prostredia. Znalosť modelovanie rôznych obchodných transakcií v procese globalizácie a porovnanie výsledkov s podnikateľskou praxou podnikov.
Vedomosti:
Študenti získavajú základné teoretické vedomosti o zahranično-obchodných operáciách a medzinárodnom platobnom styku, ako aj schopnosť porozumieť zahraničnému obchodu SR a spoločnej obchodnej politike Európskej únie.
Kompetentnosti:
Študenti sú schopní využiť nadobudnuté vedomosti vo väzbe k požiadavkám podnikateľskej praxe a aplikovať ich pri spracovaní kúpnej zmluvy v zahraničnom obchode, posúdení rizík v zahraničnom obchode a medzinárodnom platobnom styku, ako aj spracovať dovozný a vývozný obchodný prípad v zahraničnom obchode.
Zručnosti:
Z nadobudnutých teoretických vedomostí sú študenti schopní systematizovať svoje znalosti o medzinárodných obchodných transakciách, kriticky vyhodnotiť situáciu, posúdiť vhodnosť jednotlivých druhov obchodných operácií pre konkrétne prípady, či navrhnúť riešenia v oblastiach zjednodušenia a zrýchlenia obchodných transakcií.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Organizačná štruktúra inštitúcií vo sfére ZO. Zahraničný obchod SR.
2. Spoločná obchodná politika Európskej únie.
3. Kúpna zmluva v zahraničnom obchode.
4. Špecifické typy obchodných operácií v procese globalizácie a internacionalizácie.
5. Riziká v zahraničnom obchode.
6. Nové formy financovania medzinárodného obchodu.
7. Technické prekážky v zahraničnom obchode.
8. Clá v zahraničnom obchode.
9. Tvorba cien v medzinárodnom obchode.
10. Dovozný a vývozný obchodný prípad v zahraničnom obchode.
11.Proces zjednodušenia a zrýchlenia obchodných transakcií v rámci EÚ.
12. Obchodné rokovanie a jeho fázy.
13. Etika v obchodnom styku so zahraničným partnerom.
Semináre:
1. Úvodné informácie. Podmienky získania priebežného hodnotenia.
2. Riešenie prípadových štúdií na poznatkovej báze teória obchodu a globalizácia – práca v skupinách.
3. Riešenie organizačnej štruktúry inštitúcií vo sfére ZO. Zahraničný obchod SR. Spoločná obchodná politika Európskej únie – práca v skupinách.
4. Diskusia k špecifických typom obchodných operácií v procese globalizácie a internacionalizácie.
5. Riešenie kúpnej zmluvy v zahraničnom obchode – práca v skupinách.
6. Riešenie rizík v zahraničnom obchode – práca v skupinách.
7. Kontrolná písomná previerka.
8. Prípadová štúdia k aktuálnym témam – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov.
9. Riešenie problematiky ciel v zahraničnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov.
10. Riešenie tvorby cien v medzinárodnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov.
11. Riešenie dovozného a vývozného obchodného prípadu v zahraničnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov.
12. Proces zjednodušenia a zrýchlenia obchodných transakcií v rámci EÚ – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov.
13. Sumarizácia poznatkov a stanovenie priebežného hodnotenia predmetu.

Odporúčaná literatúra

BRAND, R.A. International Business Transactions Fundamentals. Kluwer Law International;, 2018, 1264 p. ISBN 978-9041190925
FELLMETH, A.X. Introduction to International Business Transactions. Edward Elgar Pub, 2020, 864 p. ISBN ‎ 978-1839107412
CHOW, D.C.K., SCHOENBAUM, T.J. International Business Transactions: Problems, Cases, and Materials. Wolters Kluwer, 2020, 864 p. ISBN 978-1543801040
BRADLOW, D.D., FINKELSTEIN, J.G. Negotiating Business Transactions: An Extended Simulation Course. Wolters Kluwer, 2018, 304 p. ISBN 9781454888451
FOLSOM, R., VAN ALSTINE, M., RAMSEY, M. International Business Transactions: A Problem-Oriented Coursebook. West Academic Publishing, 2019, 1332 p. ISBN 978-1640202566

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Organizačná štruktúra inštitúcií vo sfére ZO. Zahraničný obchod SR. 2. Spoločná obchodná politika Európskej únie. 3. Kúpna zmluva v zahraničnom obchode. 4. Špecifické typy obchodných operácií v procese globalizácie a internacionalizácie. 5. Riziká v zahraničnom obchode. 6. Nové formy financovania medzinárodného obchodu. 7. Technické prekážky v zahraničnom obchode. 8. Clá v zahraničnom obchode. 9. Tvorba cien v medzinárodnom obchode. 10. Dovozný a vývozný obchodný prípad v zahraničnom obchode. 11.Proces zjednodušenia a zrýchlenia obchodných transakcií v rámci EÚ. 12. Obchodné rokovanie a jeho fázy. 13. Etika v obchodnom styku so zahraničným partnerom. Semináre: 1. Úvodné informácie. Podmienky získania priebežného hodnotenia. 2. Riešenie prípadových štúdií na poznatkovej báze teória obchodu a globalizácia – práca v skupinách. 3. Riešenie organizačnej štruktúry inštitúcií vo sfére ZO. Zahraničný obchod SR. Spoločná obchodná politika Európskej únie – práca v skupinách. 4. Diskusia k špecifických typom obchodných operácií v procese globalizácie a internacionalizácie. 5. Riešenie kúpnej zmluvy v zahraničnom obchode – práca v skupinách. 6. Riešenie rizík v zahraničnom obchode – práca v skupinách. 7. Kontrolná písomná previerka. 8. Prípadová štúdia k aktuálnym témam – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov. 9. Riešenie problematiky ciel v zahraničnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov. 10. Riešenie tvorby cien v medzinárodnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov. 11. Riešenie dovozného a vývozného obchodného prípadu v zahraničnom obchode – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov. 12. Proces zjednodušenia a zrýchlenia obchodných transakcií v rámci EÚ – práca v skupinách a prezentácia samostatných prác/projektov. 13. Sumarizácia poznatkov a stanovenie priebežného hodnotenia predmetu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Hodnotenie: spolu za semester 100%.
Priebežné hodnotenie: 40 % (test/písomné preverenie vedomostí: 20 %, individuálna aktivita: 20 %).
Skúška: 60 % (Spracovanie a prezentovanie samostatnej práce/projektu: 20 %, písomná a ústna časť skúšky: 40 %).
Spolu: cvičenia + skúška - minimálne 51% na hodnotenie dostatočne a zároveň zo skúšky minimálne 51%.
Na splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné spracovanie projektu, ktorý je hodnotený tak, že 90 % z hodnotenia určeného pre projekt predstavuje kreativita a 10 % predstavujú technické, štylistické, gramatické a iné aspekty.

Pracovné zaťaženie študenta

Celková záťaž:
účasť na prednáškach – 26 h,
príprava na prednášky – 4,5 h,
účasť na aktívnych formách – 26 h,
príprava na aktívne formy – 26 h,
spracovanie samostatnej práce/projektu – 52 h,
príprava na semestrálny test – 6,5 h,
príprava na písomné a ústne priebežné hodnotenie – 15 h.
Spolu: 156 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 20.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022