Prevádzka maloobchodnej jednotky

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je sústrediť pozornosť na problematiku prevádzky maloobchodnej jednotky. Poskytuje komplexné informácie o klasifikácii maloobchodnej siete, špecifických oblastiach súvisiacich s prevádzkou maloobchodnej prevádzky a približuje základné zákonitosti úspešnosti maloobchodnej prevádzky.
Vedomosti: Úspešným absolvovaním predmetu študenti budú vedieť legislatívny rámec fungovania maloobchodných jednotiek, získajú poznatky podmieňujúce úspešné využitie nástrojov marketingového mixu a ich aplikáciu na maloobchodnú jednotku.

Zručnosti: Problematika chodu maloobchodnej prevádzky predstavuje súhrn navzájom prepojených činností, ktorých znalosť je primárnym predpokladom úspechu na trhu. Študenti absolvovaním predmetu Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky budú poznať kroky k úspešnému etablovaniu v oblasti maloobchodu. Absolvovaním predmetu si prehĺbia zručnosti z práce s údajmi, v interpersonálnej komunikácii, kolaborácii s využitím OKT, ako aj schopnosti adresovať a prijímať kritiku, zručnosti prezentovať a komunikovať výsledky svojich zistení.

Kompetentnosti: Študenti získajú kompetencie podnikového obchodníka plne orientovaného v komplexnej problematike maloobchodu. Umožňujú im tvorivo posudzovať základné súvislosti v riadení maloobchodných prevádzok a rozhodovať na základe ich poznania. Cieľom je dosiahnuť vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Iniciatívne a zodpovedne pracovať ako súčasť pracovného tímu. Uplatnenie inovatívneho a tvorivého myslenia podporené odbornou prezentáciou výsledkov vlastného štúdia alebo praxe

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Úvod do maloobchodného podnikania, maloobchod a maloobchodná sieť.
Klasifikácia maloobchodných prevádzok.
Lokalizácia maloobchodných prevádzok.
Interiér a exteriér maloobchodnej prevádzky.
Marketingový mix maloobchodu, tvorba sortimentu maloobchodnej prevádzky.
Efektívne riadenie zásob a skladovanie tovaru.
Category management, Merchandising.
Ľudské zdroje v maloobchodnej prevádzke.
Obchodné operácie v maloobchode.
Technické prostriedky v maloobchode.
Nákupné centrá.
Spoločenská zodpovednosť a etika v maloobchode.
Nové trendy v maloobchodnom podnikaní.

Cvičenia:
Úvod do problematiky.
Technické prostriedky v maloobchode.
Maloobchod SR, prezentácia obchodných zámerov.
Analýza maloobchodu prostredníctvom údajov ŠU SR.
Analýza základných ukazovateľov slovenského maloobchodu v komparácií so zahraničím.
Riadenie zásob maloobchodnej prevádzky, základné finančné ukazovatele maloobchodu.
Práca v teréne, retail manažment.
Aktuálne problémy maloobchodnej praxe.
Prezentácia individuálnych projektov.
Písomný test, prezentácia individuálnych projektov.
Prezentácia individuálnych projektov.
Prezentácia individuálnych projektov.
Záverečné zhodnotenie predmetu: zdôraznenie významu jednotlivých prednášaných tém a kritické úseky ich aplikácie v hospodárskej praxi.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
LIESKOVSKÁ, Vanda – PETROVČIKOVÁ, Katarína – HESKOVÁ, Marie. Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. 1. Vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4452-8.
VIESTOVÁ, K. A kol.: Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky. Vybrané časti. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2008.
CIMLER, P. – ZADRAŽILOVÁ, D.: Retail Management. Praha: Management Press, 2007.
PRAŽSKÁ, L. – JINDRA, J. a kol.: Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002.

Doplňujúca literatúra:
VIESTOVÁ, K a kol: Lexikón obchodu (1) Trh, obchod, tovar. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2006
VIESTOVÁ, K a kol.: Lexikón obchodu (2) Predajňa, obchodný podnik. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2006
FECHER, A., ROBBERT, T., ROTH, S.: Per piece or per kilogram? Deflaut-unit effects in retailing. Journal of Retailing and Consumer Services. Volume 53, March 2020
BURSTINER, I.: Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1991
Časopisy: Moderní obchod, Tovar a predaj

Sylabus predmetu

Prednášky: Úvod do maloobchodného podnikania, maloobchod a maloobchodná sieť. Klasifikácia maloobchodných prevádzok. Lokalizácia maloobchodných prevádzok. Interiér a exteriér maloobchodnej prevádzky. Marketingový mix maloobchodu, tvorba sortimentu maloobchodnej prevádzky. Efektívne riadenie zásob a skladovanie tovaru. Category management, Merchandising. Ľudské zdroje v maloobchodnej prevádzke. Obchodné operácie v maloobchode. Technické prostriedky v maloobchode. Nákupné centrá. Spoločenská zodpovednosť a etika v maloobchode. Nové trendy v maloobchodnom podnikaní. Cvičenia: Úvod do problematiky. Technické prostriedky v maloobchode. Maloobchod SR, prezentácia obchodných zámerov. Analýza maloobchodu prostredníctvom údajov ŠU SR. Analýza základných ukazovateľov slovenského maloobchodu v komparácií so zahraničím. Riadenie zásob maloobchodnej prevádzky, základné finančné ukazovatele maloobchodu. Práca v teréne, retail manažment. Aktuálne problémy maloobchodnej praxe. Prezentácia individuálnych projektov. Písomný test, prezentácia individuálnych projektov. Prezentácia individuálnych projektov. Prezentácia individuálnych projektov. Záverečné zhodnotenie predmetu: zdôraznenie významu jednotlivých prednášaných tém a kritické úseky ich aplikácie v hospodárskej praxi.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
písomná previerka: 10 %
aktívna účasť na cvičeniach – 10%
tímová semestrálna práca, prezentácia – 20%.
záverečné hodnotenie: písomná skúška: - 60%.
Tím pre spracovanie semestrálnej práce pozostáva z 3 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálnej práce sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.

Pracovné zaťaženie študenta

prednášky: 26 h
cvičenia: 26 h
príprava na cvičenia: 26 h
príprava na písomný test: 20 h
príprava na záverečnú skúšku: 38 h
príprava tímovej semestrálnej práce: 20 h
spolu: 156 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.07.2022