Strategický marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s procesom tvorby marketingovej stratégie, jej základnými komponentmi a nástrojmi, ktoré využíva. Definovať jednotlivé zložky marketingového mixu na funkčnej úrovni – v rámci strategickej podnikateľskej jednotky. Vytvoriť komplexný marketingový mix rešpektujúci strategické varianty v konkurenčnom prostredí.
Vedomosti:
Študenti si rozširujú svoje vedomosti z ostatných marketingových disciplín, pričom ťažisko je položené na marketingovú stratégiu a komplex problémov spojených s koncipovaním, výberom a hodnotením marketingových strategických variantov.
Kompetentnosti:
Z nadobudnutých teoretických vedomostí sú študenti schopní systematizovať svoje znalosti z oblasti strategického marketingu vo väzbe k požiadavkám podnikateľskej praxe, vybrať a použiť vhodnú marketingovú stratégiu, ako aj adekvátne zhodnotiť dosiahnuté výsledky.
Zručnosti:
Po absolvovaní predmetu budú schopní poslucháči realizovať marketingovú situačnú analýzu a riešiť komplex problémov spojených s koncipovaním, výberom a hodnotením marketingových strategických variant v závislosti od pozície na trhu konkrétneho subjektu.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Úvod do strategického marketingu a jeho základné kategórie.
Strategický riadiaci proces, identifikácia SPJ.
Analýza podnikateľského portfólia v marketingovom prostredí.
Rastové stratégie a ich implementácia v marketingu.
Stratégie trhového podielu.
Porterov konkurenčno-strategický prístup.
Proces marketingového riadenia a marketingové plánovanie.
Vytvorenie efektívnej marketingovej organizácie.
Produktové stratégie.
Cenové stratégie.
Stratégie marketingovej komunikácie.
Distribučné stratégie.
Nové trendy v strategickom marketingu.

Cvičenia:
Oboznámenie študentov s organizáciou práce počas semestra, podmienkami, ktoré musia byť splnené pre udelenie zápočtu a skúšky, ukážka a diskusia k vzorovému zadaniu.
Metodologický návod k spracovaniu marketingového plánu.
Názorná ukážka spracovania situačnej marketingovej analýzy.
Produktová stratégia – analýza konkrétnych prípadov.
Cenová stratégia – analýza konkrétnych prípadov.
Komunikačná stratégia, nové trendy v marketingovej komunikácii – analýza konkrétnych prípadov.
Distribučná stratégia – aplikácia konkrétnych situácií.
Priebežný test.
Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní.
Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní.
Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní.
Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní.
Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní, kontrola plnenia zápočtových kritérií, uzatvorenie semestra

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
LESÁKOVÁ, D. a kol. Strategický marketing, vydavateľstvo Sprint dva, Bratislava 2014, 350 s. ISBN 9788089710072.
KOTLER, M. et al. Marketing Strategy In The Digital Age: Applying Kotler's Strategies To Digital Marketing. World Scientific, 2020, 404 p. ISBN 9789811216992
ABRATT, R., BENDIXEN, M. Strategic Marketing: Concepts and Cases. Routledge, 2018, 158 p. ISBN 9780429951558
HOOLEY, G. et al. Marketing Strategy and Competitive Positioning, 7th Edition. Pearson, 2020, 616 p. ISBN 978-1292276540
CHERNEV, A. Strategic Marketing Management - The Framework, 10th Edition. Cerebellum Press, 2019, 320 p. ISBN: ‎ 978-1936572595

Sylabus predmetu

Prednášky: Úvod do strategického marketingu a jeho základné kategórie. Strategický riadiaci proces, identifikácia SPJ. Analýza podnikateľského portfólia v marketingovom prostredí. Rastové stratégie a ich implementácia v marketingu. Stratégie trhového podielu. Porterov konkurenčno-strategický prístup. Proces marketingového riadenia a marketingové plánovanie. Vytvorenie efektívnej marketingovej organizácie. Produktové stratégie. Cenové stratégie. Stratégie marketingovej komunikácie. Distribučné stratégie. Nové trendy v strategickom marketingu. Cvičenia: Oboznámenie študentov s organizáciou práce počas semestra, podmienkami, ktoré musia byť splnené pre udelenie zápočtu a skúšky, ukážka a diskusia k vzorovému zadaniu. Metodologický návod k spracovaniu marketingového plánu. Názorná ukážka spracovania situačnej marketingovej analýzy. Produktová stratégia – analýza konkrétnych prípadov. Cenová stratégia – analýza konkrétnych prípadov. Komunikačná stratégia, nové trendy v marketingovej komunikácii – analýza konkrétnych prípadov. Distribučná stratégia – aplikácia konkrétnych situácií. Priebežný test. Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní. Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní. Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní. Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní. Prezentácia a obhajovanie semestrálnych zadaní, kontrola plnenia zápočtových kritérií, uzatvorenie semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

semestrálne zadanie, priebežný test
skúška
vypracovanie a prezentácia semestrálneho zadania – 20 %
výsledok priebežného testu – 10 %
aktivita na cvičeniach/seminároch – 10 %
skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach – 26 hod.
účasť na cvičeniach – 26 hod.
príprava na cvičenia – 13 hod.
spracovanie semestrálneho zadania – 26 hod.
príprava na semestrálny test – 13 hod.
príprava na skúšku – 52 hod.
Spolu: 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 25.07.2022