Teória obchodu a služieb

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je identifikovať súbor poznatkov o úlohách obchodu a služieb a ich štruktúre v ekonomickej výkonnosti krajiny. Pomocou komparácie ukázať rozdiely vo filozofii prístupov k obchodu a k službám.
Vedomosti: Porozumieť problematike obchodu a služieb, ich významu, vývoju a implementácii v konkrétnych podmienkach. Orientovať sa v relevantných teóriách a identifikovať rozdiely v prístupoch. Poznať trendy v obchode a službách.
Kompetentnosti: Študent získa kompetentnosti potrebné na využitie teórií obchodu a služieb pri činnosti podnikateľských subjektov a je schopný tvorivo pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať, klasifikovať obchodné činnosti a služby. Vie alternatívne posúdiť možné aplikácie trendov v obchode a službách.
Zručnosti: Schopnosť špecifikovať východiská a predpoklady jednotlivých teórií, rozpoznať a aplikovať abstrakcie súvisiace s jednotlivými teóriami na podnikovo-hospodárskej úrovni, formulovať závery na základe benchmarkingu.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1.História obchodu a služieb.
2.Teória obchodu - obsah pojmu, funkcie obchodu, rozdelenie obchodu, formy obchodu.
3.Teória koncentrácie v obchode.
4.Inštitucionálna bezpečnosť obchodu.
5.Miesto obchodu a služieb v národnom hospodárstve - makroekonomické funkcie obchodu a služieb, obchodné štruktúry obchodu a služieb.
6.Teórie obchodu - základný prehľad vybraných teórií.
7.Teória kooperácie v obchode, teória koncentrácie, Teória priestorového rozloženia obchodu.
8.Ukazovatele postavenia služieb v ekonomike. Segmentácia trhu služieb.

9.Umiestňovanie a diferenciácia služieb, konkurenčná diferenciácia v rámci umiestňovania služieb.
10.Trhové služby, determinanty štruktúry trhu, netrhové služby, iné netrhové služby.
11.Vývojové tendencie v obchode - predikcia vývoja obchodu.
12.Trendy vývoja v službách.
13.Kritika teórií obchodu.

Cvičenia:
1.Organizácia práce počas semestra, podmienky priebežného hodnotenia.
2.Eseje – história obchodu a služieb.
3.Základné pojmy v obchode – diskusia, tímová práca.
4.Veľkoobchod, maloobchod, predajňa – diskusia, tímová práca
5.Kontrolné testovanie 1.
6.Pedagogická hra – obchodné reťazce.
7.Podnik služieb orientovaný na zákazníka – diskusia, tímová práca.
8.Ukazovatele postavenia obchodu a služieb v ekonomike.
9.Kvalita služieb – diskusia, tímová práca.
10.Kontrolné testovanie 2.
11.Vývojové trendy v obchode – príklady, tímová práca.
12.Vývojové trendy v službách – príklady.
13.Vyhodnotenie priebehu semestra - diskusia. Kontrola splnenia podmienok.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
KRIST, W. (2021). Chapter 3 Trade Agreements and Economic Theory. In: Trade Policy in Crisis. Washington: Wilson center, 2021. Dostupné na .
VIESTOVÁ, K. a kol. (2008). Teória obchodu. Bratislava: Ekonóm, 2008. ISBN 978-80-225-2505.
MICHALOVÁ, V. a kol. (2013). Služby v modernej ekonomike. Bratislava: Ekonóm 2013. ISBN 978-80-225-3767-4.
WIRTZ, J. – LOVELOCK, CH. (2016). Services marketing: People, technology, Strategy. New Jersey: World Scientific, 2016. ISBN 9781944659011.

Doplňujúca literatúra:
VIESTOVÁ, K., ŠTOFILOVÁ, J., DROZEN, F. 2003. Teória a prax vnútroobchodnej politiky. Bratislava: Ekonóm, 2003. ISBN 80-225-1639-2.
MICHALOVÁ, V.: Manažment a marketing služieb. Bratislava: Daniel Netri, 2006, ISBN 80-969567-1-X.

Sylabus predmetu

Prednášky: História obchodu a služieb. Teória obchodu - obsah pojmu, funkcie obchodu, rozdelenie obchodu, formy obchodu. Teória koncentrácie v obchode. Inštitucionálna bezpečnosť obchodu. Miesto obchodu a služieb v národnom hospodárstve - makroekonomické funkcie obchodu a služieb, obchodné štruktúry obchodu a služieb. Teórie obchodu - základný prehľad vybraných teórií. Teória kooperácie v obchode, teória koncentrácie, Teória priestorového rozloženia obchodu. Ukazovatele postavenia služieb v ekonomike. Segmentácia trhu služieb. Umiestňovanie a diferenciácia služieb, konkurenčná diferenciácia v rámci umiestňovania služieb. Trhové služby, determinanty štruktúry trhu, netrhové služby, iné netrhové služby. Vývojové tendencie v obchode - predikcia vývoja obchodu. Trendy vývoja v službách. Kritika teórií obchodu. Cvičenia: Organizácia práce počas semestra, podmienky priebežného hodnotenia. Eseje – história obchodu a služieb. Základné pojmy v obchode – diskusia, tímová práca. Veľkoobchod, maloobchod, predajňa – diskusia, tímová práca Kontrolné testovanie 1. Pedagogická hra – obchodné reťazce. Podnik služieb orientovaný na zákazníka – diskusia, tímová práca. Ukazovatele postavenia obchodu a služieb v ekonomike. Kvalita služieb – diskusia, tímová práca. Kontrolné testovanie 2. Vývojové trendy v obchode – príklady, tímová práca. Vývojové trendy v službách – príklady. Vyhodnotenie priebehu semestra - diskusia. Kontrola splnenia podmienok.

Podmienky na absolvovanie predmetu

zadania, priebežné testy
kombinovaná skúška
zadania - 25 %
priebežné hodnotenie – 15 %
kombinovaná skúška - 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach = 26 hod.
účasť na seminároch = 26 hod.
samoštúdium a zadania = 56 hod.
príprava na priebežné hodnotenie = 16 hod.
príprava na skúšku = 32 hod.
Spolu = 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 02.07.2022