Manažment inovácií

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• o invenciách, inováciách, inovačnom procese a ich manažmente,
• porozumieť základným rozdielom medzi inováciou a invenciou,
• o fázach inovačného procesu, ako zhodnotiť inovačné príležitosti a využívať inovačný potenciál podniku s cieľom zvýšiť jeho konkurencieschopnosť,
• o fázach vývoja inovácie výrobku,
• o rizikách, bariérach, úspechu a neúspechu inovačného procesu,
• o možnostiach financovania inovačných aktivít.
Zručnosti:
• plánovanie inovácií a kontrola ich priebehu (Valentovo inovačné spektrum),
• výber a návrh paralelného alebo funkčného modelu inovácií,
• tvorba mapy procesov a inovácií pomocou aplikácie relevantných techník,
• využívanie základných kvantitatívnych aj kvalitatívnych nástrojov,
• aplikovať získané vedomosti pri príprave samostatnej práce,
• interpretovať výsledky individuálnej a tímovej práce,
• príprava projektu v tíme.
Kompetentnosti:
• syntetizovať základné poznatky z oblasti inovácií, inovačných procesov, manažmentu a ich vzájomnú prepojenosť so zvyšovaním konkurencieschopnosti podniku,
• zhodnotiť úroveň prístupu k inováciám v podniku,
• aplikovať vedomosti a kriticky analyzovať bariéry inovačného podnikania.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Vymedzenie základných pojmov z oblasti inovácií a klasifikácia inovácií.
2. Prístupy k inováciám a inovačné modely.
3. Potreba inovácií. Hodnotenie inovačných príležitostí.
4. Inovačný proces. Životný cyklus produktu.
5. Fáza vývoja inovácie výrobku.
6. Manažment inovačných aktivít a techniky IMTs.
7. Organizovanie v rámci inovačného procesu.
8. Riziká, efekty, neúspech a úspech inovačných aktivít.
9. Bariéry zavádzania inovácií.
10. Súkromné zdroje financovania inovačných aktivít.
11. Verejné zdroje financovania inovačných aktivít.
12. Podpora inovačných aktivít z fondov Európskej únie.
13. Dokumenty podpory inovačných aktivít.
Cvičenia:
1. Trendy vývoja ekonomiky v transformačnom procese.
2. Vývoj progresívnych odvetví priemyslu (strojársky, elektrotechnický, chemický priemysel a pod.) Definovanie nového podnikateľského priestoru, novej podnikateľskej stratégie.
3. Valentovo inovačné spektrum. Identifikácia hlavných druhov strát vo výrobnom procese. Implementácia 7 rádov inovácií v konkrétnej forme.
4. Implementácia techník manažmentu inovácií v podnikoch. Identifikácia hlavných prekážok manažovania inovácií. Aplikácia techník tvorivosti a technologickej podpory.
5. Funkčný model inovačného procesu v podniku. Návrh nových organizačných štruktúr v pridelených konkrétnych slovenských podnikoch.
6. Paralelný model vývoja výrobkov a jeho charakteristika. Definovanie hodnotiacich kritérií.
7. Klasické a moderné prístupy k inováciám. Schumpeterove inovačné modely. Tvorba nových produktov, definovanie nových produkčných metód, nachádzanie nových zdrojov ponúk, prieskumy nových trhov, zavádzanie nových spôsobov organizovania obchodov.
8. Použitie modelov podľa Schmooklera, Rothwela a Beijeova. Aktualizácia strategického zamerania sa na inovačný proces. Vynájdenie nových trhových príležitostí.
9. Úlohy a funkcie znalostne intenzívnych služieb z hľadiska inovácií. Implementácia znalostne intenzívnych služieb v slovenských podnikoch.
10. Priebežný písomný test.
11. Výsledky prieskumov v priemyselných podnikoch.
12. Výber procesov pre reinžiniering a vytvorenie mapy podnikových procesov.
13. Prístup výrobných podnikov SR k zavádzaniu inovácií. Prezentácie návrhov skupiniek študentov na zavedenie inovácií v konkrétnom slovenskom podniku.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, E. - SABADKA, D. Inovácie výroby a výrobkov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. ISBN 978-80-553-3754-8.
2. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovačné aktivity podnikov, možnosti financovania inovácií a ich reálne využitie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. 228 s. ISBN 978-80-553-0587-5.
3. KOVÁČ, Milan - SABADKA, Dušan - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovácie : návody na cvičenia II : učebný text. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. 100 s. ISBN 978-80-553-2033-5.
4. DUGAS, J. – FERENCZ, V. 2015. Manažérstvo inovácií. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 252 s. ISBN 978-80-225-4178-7.
5. KNOŠKOVÁ, Ľ. 2015. Riadenie inovačných procesov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 124 s. ISBN 978-80-225-4008-7.
6. GUBOVÁ, K. 2016. Manažment inovácií v podniku. Praktikum Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 122 s. ISBN 978-80-225-4374-3.
Doplňujúca literatúra:
7. TIDD, J. – BESSANT, J. R. 2018. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. WILEY, 2018. 6. vyd., 608 s. ISBN: 978-1-119-37945-4.
8. LESÁKOVÁ, Ľ. et al. 2017. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. 326 s. ISBN 978-80-557-1347-2.
9. DODGSON, M. 2015. Oxford Handbook of Innovation Management. Oxford University Press, 2015. 720 s. ISBN: 9780198746492.
10. MAJTÁN, M. - MIZLA, M. - MIZLA, P. Využitie simulácii pri manažovaní projektov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 0013-3035, 2014, roč. 62, č. 5, s. 508-521. VEGA 1/0328/13.MIZLA, M. Innovation and its potentials. In Acta Oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2013. ISSN 1337-6020, 2013, roč. 6, č. 1, s. 82-92.
11. ŠOOŠ, Ľ. - FERENCZ, V. - DUGAS, J. Innovative management techniques in the field of environmental education. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on new horizons in education. Procedia Social and Behavioral Sciences : international conference on new horizons in education, INTE 2014: 25-27 June 2014, Paris, France. - [s.l]. : Elsevier, 2015. ISSN 1877-0428, 2015, vol. 174, pp. 3542-3546 online.
12. DUGAS, J. - SEŇOVÁ, A. - DUGAS, J., ml. - ZÁVADSKÝ, C.. Innovation processes and their informational provision. In Acta Oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 2585-8785, 2017, vol. 10, no. 2, s. 23-34 online.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Vymedzenie základných pojmov z oblasti inovácií a klasifikácia inovácií. 2. Prístupy k inováciám a inovačné modely. 3. Potreba inovácií. Hodnotenie inovačných príležitostí. 4. Inovačný proces. Životný cyklus produktu. 5. Fáza vývoja inovácie výrobku. 6. Manažment inovačných aktivít a techniky IMTs. 7. Organizovanie v rámci inovačného procesu. 8. Riziká, efekty, neúspech a úspech inovačných aktivít. 9. Bariéry zavádzania inovácií. 10. Súkromné zdroje financovania inovačných aktivít. 11. Verejné zdroje financovania inovačných aktivít. 12. Podpora inovačných aktivít z fondov Európskej únie. 13. Dokumenty podpory inovačných aktivít. Cvičenia: 1. Trendy vývoja ekonomiky v transformačnom procese. 2. Vývoj progresívnych odvetví priemyslu (strojársky, elektrotechnický, chemický priemysel a pod.) Definovanie nového podnikateľského priestoru, novej podnikateľskej stratégie. 3. Valentovo inovačné spektrum. Identifikácia hlavných druhov strát vo výrobnom procese. Implementácia 7 rádov inovácií v konkrétnej forme. 4. Implementácia techník manažmentu inovácií v podnikoch. Identifikácia hlavných prekážok manažovania inovácií. Aplikácia techník tvorivosti a technologickej podpory. 5. Funkčný model inovačného procesu v podniku. Návrh nových organizačných štruktúr v pridelených konkrétnych slovenských podnikoch. 6. Paralelný model vývoja výrobkov a jeho charakteristika. Definovanie hodnotiacich kritérií. 7. Klasické a moderné prístupy k inováciám. Schumpeterove inovačné modely. Tvorba nových produktov, definovanie nových produkčných metód, nachádzanie nových zdrojov ponúk, prieskumy nových trhov, zavádzanie nových spôsobov organizovania obchodov. 8. Použitie modelov podľa Schmooklera, Rothwela a Beijeova. Aktualizácia strategického zamerania sa na inovačný proces. Vynájdenie nových trhových príležitostí. 9. Úlohy a funkcie znalostne intenzívnych služieb z hľadiska inovácií. Implementácia znalostne intenzívnych služieb v slovenských podnikoch. 10. Priebežný písomný test. 11. Výsledky prieskumov v priemyselných podnikoch. 12. Výber procesov pre reinžiniering a vytvorenie mapy podnikových procesov. 13. Prístup výrobných podnikov SR k zavádzaniu inovácií. Prezentácie návrhov skupiniek študentov na zavedenie inovácií v konkrétnom slovenskom podniku.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semináre – spolu 40 %, z toho:
• priebežné hodnotenie – 30 %
• semestrálna práca (individuálna a skupinová prezentácia) – 10 %
Skúška – spolu 60 %
Na splnenie podmienok priebežného hodnotenia je potrebné spracovanie semestrálnej práce, ktorá je hodnotená tak, že 90 % z hodnotenia určeného pre semestrálnu prácu predstavuje kreativita a 10 % predstavujú technické, štylistické, gramatické a iné aspekty.

Pracovné zaťaženie študenta

130 hodín
• účasť na prednáškach: 26 hodín
• účasť na seminároch: 26 hodín
• príprava semestrálnej práce: 13 hodín
• príprava na priebežné hodnotenie: 26 hodín
• príprava na skúšku: 39 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022