Teória hier

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základné vedomosti z teórie hier. Študent získa prehľad o základných typoch hier, ktoré je možné aplikovať na reálne situácie, bude schopný nájsť optimálne stratégie v rôznych rozhodovacích situáciách, či už v situácii odpovedajúcej nekooperatívnym hrám alebo kooperatívnym hrám, pri ktorých si navyše osvojí prácu v tíme. Prepojenie teórie hier s reálnymi situáciami si študenti precvičia aj pri hlasovacích hrách, kde je dôležité vedieť, aké koalície sú výhodné a prečo. Študent sa oboznámi so základnými modelmi trhu a so základnými typmi aukcií.
Vedomosti:
V teoretickej rovine má študent nevyhnutné znalosti o základných definíciách teórie hier, pozná spôsoby pre nájdenie optimálnych stratégií, pozná metódy riešenia maticových a bimaticových hier, má prehľad o možnostiach riešenia v situáciách odpovedajúcim rozhodovaniu za rizika a neurčitosti, pozná definície a princípy nekooperatívnych aj kooperatívnych hier, má vedomosti o tvorbe koalícií, o základných modeloch trhov a základných typoch aukcií.
Zručnosti:
Študent dokáže aplikovať pojmy teórie hier na reálne situácie, riešiť základné typy hier, nájsť optimálne riešenie maticových hier, nekooperatívnych aj kooperatívnych hier. Dokáže sa rozhodovať v situáciách odpovedajúcim hrám proti prírode. Pri riešení kooperatívnych hier a vytváraní koalícií sa uplatní schopnosť študenta pracovať v tíme.
Kompetentnosti:
Po absolvovaní predmetu má študent základné vedomosti z teórie hier a je schopný ich využiť pri riešení konkrétnej úlohy a to predovšetkým ekonomického charakteru, čo dokáže vypracovaním projektu a jeho následnou prezentáciou. Študent vie aplikovať získané vedomosti v reálnych situáciách ako napríklad výber vhodného spoločníka do firmy, lokalizácia vhodného objektu pre podnik či výber vhodnej stratégie v konkurenčnom boji na trhu.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Základné pojmy modelovania konfliktných situácií.
Hry v normálnom tvare, hry v extenzívnom tvare, nekonfliktné rozhodovacie situácie.
Hry dvoch hráčov. Definícia antagonistického konfliktu. Maticové hry a metódy ich riešenia. Optimálne stratégie hráčov, ich existencia a vlastnosti. Metóda fiktívnej hry, dominancia v maticových hrách.
Bimaticové hry.
Nekonečné antagonistické konflikty – hľadanie rovnovážnej stratégie hry.
Von Neumann-Morgensternova funkcia úžitku.
Rozhodovanie za rizika a neurčitosti. Hry proti prírode.
Nekooperatívne hry n hráčov. Rovnovážne body v čistých a zmiešaných stratégiách. Optimálne rozhodovanie v nekooperatívnych hrách.
Kooperatívne hry n hráčov. Koalície a ich charakteristické funkcie. Jadro hry. Shapleyho hodnota hry.
Hlasovacie hry. Shapleyho index sily. Banzhafov index sily. Teória formovania koalícií.
Modely trhu v teórii hier. Monopol, duopol, oligopol.
Úvod do teórie aukcií.
Aplikácie teórie hier v ekonomickom prostredí, paradoxy ekonomických zákonov.
Samoštúdium:
Základné pojmy modelovania konfliktných situácií.
Hry v normálnom tvare, hry v extenzívnom tvare, nekonfliktné rozhodovacie situácie.
Hry dvoch hráčov. Definícia antagonistického konfliktu. Maticové hry a metódy ich riešenia. Optimálne stratégie hráčov, ich existencia a vlastnosti. Metóda fiktívnej hry, dominancia v maticových hrách.
Bimaticové hry.
Nekonečné antagonistické konflikty – hľadanie rovnovážnej stratégie hry.
Von Neumann-Morgensternova funkcia úžitku.
Rozhodovanie za rizika a neurčitosti. Hry proti prírode.
Nekooperatívne hry n hráčov. Rovnovážne body v čistých a zmiešaných stratégiách. Optimálne rozhodovanie v nekooperatívnych hrách.
Kooperatívne hry n hráčov. Koalície a ich charakteristické funkcie. Jadro hry. Shapleyho hodnota hry.
Hlasovacie hry. Shapleyho index sily. Banzhafov index sily. Teória formovania koalícií.
Príprava na priebežné hodnotenie.
Príprava na prezentovanie projektov.

Odporúčaná literatúra

1. CORCHÓN, L. C. – MARINI, M. A. 2018. Handbook of Game Theory and Industrial Organization, Volume I. Edward Elgar Publishing. 2018. ISBN: 978-1-78536-327-6
2. CORCHÓN, L. C. – MARINI, M. A. 2018. Handbook of Game Theory and Industrial Organization, Volume II. Edward Elgar Publishing. 2018. ISBN: 978- 1-78811-277-2
3. DLOUHÝ, M. – FIALA, P. 2020. Teórie ekonomických a politických her. Oeconomica, 2020. ISBN: 978-80-245-2366-8
4. DÉMUTH, A. 2013. Teória hier a problém rozhodovania. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. ISBN: 978-80-8082-580-5
5. GOGA, M. 2013. Teória hier. Ekonómia, Iura Edition, 2013.
6. MUNOZ-GARCIA, F. – TORO-GONZALES, D. 2016. Strategy and Game Theory: Practice Excercises with Answers. Springer International Publishing Switzerland. 2016. ISBN: 978-3319329628.
7. MUROS, F. J. 2018. Cooperative Game Theory Tools in Coalitional Control Networks. Springer, Cham. 2018. ISBN: 978-3-030-10489-4
8. PETROSYAN, L. A.- ZENKEVICH, N. A. 2016. Game Theory. Second Edition. World Scientific Publishing. 2016.
9. VESELOVSKÁ, L. 2018. Aplikácia teórie hier v manažérskom rozhodovaní. Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018. ISBN 978-80-557-1528-5
10. KUHN, H. W. (ed.) 1997. Classics in Game Theory. Princeton : Princeton University Press, 1997.
11. OWEN, G. 1995. Game theory. Academic Press, London, 1995.
12. PETERSON, M. 2010. An Introduction to Decision Theory. Cambridge University Press, 2010.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základné pojmy modelovania konfliktných situácií. Hry v normálnom tvare, hry v extenzívnom tvare, nekonfliktné rozhodovacie situácie. Hry dvoch hráčov. Definícia antagonistického konfliktu. Maticové hry a metódy ich riešenia. Optimálne stratégie hráčov, ich existencia a vlastnosti. Metóda fiktívnej hry, dominancia v maticových hrách. Bimaticové hry. Nekonečné antagonistické konflikty – hľadanie rovnovážnej stratégie hry. Von Neumann-Morgensternova funkcia úžitku. Rozhodovanie za rizika a neurčitosti. Hry proti prírode. Nekooperatívne hry n hráčov. Rovnovážne body v čistých a zmiešaných stratégiách. Optimálne rozhodovanie v nekooperatívnych hrách. Kooperatívne hry n hráčov. Koalície a ich charakteristické funkcie. Jadro hry. Shapleyho hodnota hry. Hlasovacie hry. Shapleyho index sily. Banzhafov index sily. Teória formovania koalícií. Modely trhu v teórii hier. Monopol, duopol, oligopol. Úvod do teórie aukcií. Aplikácie teórie hier v ekonomickom prostredí, paradoxy ekonomických zákonov. Samoštúdium: Základné pojmy modelovania konfliktných situácií. Hry v normálnom tvare, hry v extenzívnom tvare, nekonfliktné rozhodovacie situácie. Hry dvoch hráčov. Definícia antagonistického konfliktu. Maticové hry a metódy ich riešenia. Optimálne stratégie hráčov, ich existencia a vlastnosti. Metóda fiktívnej hry, dominancia v maticových hrách. Bimaticové hry. Nekonečné antagonistické konflikty – hľadanie rovnovážnej stratégie hry. Von Neumann-Morgensternova funkcia úžitku. Rozhodovanie za rizika a neurčitosti. Hry proti prírode. Nekooperatívne hry n hráčov. Rovnovážne body v čistých a zmiešaných stratégiách. Optimálne rozhodovanie v nekooperatívnych hrách. Kooperatívne hry n hráčov. Koalície a ich charakteristické funkcie. Jadro hry. Shapleyho hodnota hry. Hlasovacie hry. Shapleyho index sily. Banzhafov index sily. Teória formovania koalícií. Príprava na priebežné hodnotenie. Príprava na prezentovanie projektov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

projekt, priebežný test
písomná skúška
• projekt – 20 %
• priebežný test – 20 %
• písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 20 hod.
• samoštúdium – 32 hod.
• príprava na konzultácie – 10 hod.
• príprava na semestrálny test – 10 hod.
• spracovanie projektu – 10 hod.
• príprava na skúšku – 22 hod.
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 17.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022

Dátum schválenia: 17.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.11.2022