Nákup 4.0

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom tohto modulového kurzu pre nákup a riadenie dodávateľského reťazca (PSM) v ére Priemyslu 4.0 je zabezpečiť, aby jednotliví študenti mali potrebné vedomosti a tak mohli nastúpiť do ľubovoľného oddelenia PSM akejkoľvek veľkej organizácie a boli pripravený reagovať na rôzne aspekty, ktorým bude nákup čeliť v (blízkej) budúcnosti. Predmet poskytuje príležitosti nato aby jednotliví študenti mali potrebné zručnosti a kompetencie na zlepšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce dnes a v budúcnosti a taktiež si kladie za úlohu z dlhodobého hľadiska rozvíjať ich profesionálne ako aj osobnostné schopnosti. Zvýšenie počtu vysoko kvalifikovaných študentov v oblasti PSM podporí vývoj rôznych riešení pre dodávateľské reťazce, logistiku, financie a všeobecne podnikateľské prostredie.
Vedomosti:
• Porozumenie odvetviu 4.0 a strategickému digitálnemu vodcovstvu
• Porozumenie požiadavkám na dodávky pomocou dát a technológií
• Porozumenie metódam a postupom získavania zdrojov, hodnotenia a výber dodávateľov v digitálnom veku
• Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní
Kompetencie:
• Strategické riadenie nákupu a riadenie dodávateľského reťazca
• Analýza údajov pre nákup a riadenie dodávateľského reťazca
• Robotická automatizácia procesov nákupu a riadenia dodávateľských reťazcov
• Riadenie sietí nákupcov a dodávateľov
• Hodnotiť a vyberať dodávateľov v digitálnom veku
• Implementovanie technológií elektronického obstarávania
• navrhnutie metód monitoringu a kontrolingu podnikateľských procesov
Zručnosť:
• Navrhovať a využívať automatizáciu v prostredí nákupu a riadenia dodávateľských reťazcov.
• Implementovať nástroje a techniky Industry 4.0 v prostredí nákupu a riadenia dodávateľských reťazcov
• Analyzovať údaje na podporu rozhodovania nákupu a riadenia dodávateľských reťazcov
• Digitálne vyjednávanie
• Využívanie technológií elektronického obstarávania eProcurement
• zlepšovanie podnikových procesov
• realizovanie auditov kvality

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Obstarávanie a nákup v podniku
2. Riadenie dodávateľského reťazca
3. Charakterizácia Priemyslu 4.0 z pohľadu PSM.
4. Modul I.: Strategické digitálne vedenie A.
5. Modul I.: Strategické digitálne vedenie B.
6. Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie A.
7. Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie B.
8. Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku A.
9. Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku B.
10. Modul IV.: Výber dodávateľov A.
11. Modul IV.: Výber dodávateľov B.
12. Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní A.
13. Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní B.
Cvičenia:
1. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s nákupom a riadením dodávateľského reťazca
2. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Priemyslom 4.0 z pohľadu PSM.
3. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul I.: Strategické digitálne vedenie A.
4. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul I.: Strategické digitálne vedenie B.
5. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie A.
6. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie B.
7. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku A.
8. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku B.
9. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul IV.: Výber dodávateľov A.
10. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul IV.: Výber dodávateľov B.
11. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní A.
12. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní B.
13. Priebežné hodnotenie

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Delina, R. Vajda, V. Teria a prax elektronickho obchodovania. Copyright: Ekonomick fakulta, Technick univerzita v Koiciach 2006.
2. MIKŠOVSKÝ, Petr. (2009). Aukce a elektronické aukce. [Praha]: Informační centrum ARK.
3. KAPLAN, Milan, a kol.. Firemní nákup a e-aukce. Grada Publishing as, 2007
4. NICOLETTI, Bernardo, et al. Procurement 4.0 and the Fourth Industrial Revolution. Springer Books, 2020.
5. ZIJM, Henk, et al. (ed.). Operations, logistics and supply chain management. Berlin: Springer, 2019.
6. V. Zeimpekis, E. Aktas, M. Bourlakis, I. Minis (eds.), Supply Chain 4.0: Improving Supply Chains with Analytics and Industry 4.0 Technologies, Kogan Page Publications, UK, ISBN: 978-1789660753
Odporúčaná literatúra:
1. BIENHAUS, Florian; HADDUD, Abubaker. Procurement 4.0: factors influencing the digitisation of procurement and supply chains. Business Process Management Journal, 2018.
2. BAG, Surajit, et al. Procurement 4.0 and its implications on business process performance in a circular economy. Resources, conservation and recycling, 2020, 152: 104502.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Obstarávanie a nákup v podniku 2. Riadenie dodávateľského reťazca 3. Charakterizácia Priemyslu 4.0 z pohľadu PSM. 4. Modul I.: Strategické digitálne vedenie A. 5. Modul I.: Strategické digitálne vedenie B. 6. Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie A. 7. Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie B. 8. Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku A. 9. Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku B. 10. Modul IV.: Výber dodávateľov A. 11. Modul IV.: Výber dodávateľov B. 12. Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní A. 13. Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní B. Cvičenia: 1. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s nákupom a riadením dodávateľského reťazca 2. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Priemyslom 4.0 z pohľadu PSM. 3. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul I.: Strategické digitálne vedenie A. 4. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul I.: Strategické digitálne vedenie B. 5. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie A. 6. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul II.: Stanovenie požiadaviek na dodávateľov využívajúc dáta a technológie B. 7. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku A. 8. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul III.: Zabezpečovanie zdrojov a hodnotenie dodávateľov v digitálnom veku B. 9. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul IV.: Výber dodávateľov A. 10. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul IV.: Výber dodávateľov B. 11. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní A. 12. Vybrané prípadové štúdie a príklady súvisiace s Modul V.: Pokročilá automatizácia v operatívnom obstarávaní B. 13. Priebežné hodnotenie

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežná písomná práca
písomná skúška
Priebežné hodnotenie:
priebežná písomná práca 40% ( počet bodov spolu 40)
priebežné hodnotenie: min. 21 bodov (z 40 bodov)
Záverečné hodnotenie:
písomná skúška 60% – 60 bodov
písomná skúška – min. počet 31 bodov

Pracovné zaťaženie študenta

• 26 hod. účasť na prednáškach
• 26 hod. účasť na cvičeniach
• 26 hod. príprava na cvičenia
• 30 hod. príprava na semestrálne testy
• 22 hod. príprava na skúšku
Spolu: 130 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022