Finančná analýza a finančné plánovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z finančnej analýzy - z hodnotenia
a riadenia finančnej situácie, umožniť získať zručnosti pri spracovaní finančných analýz
a príprave finančných plánov podnikov.
Vedomosti: Teoretické a hlavne praktické poznatky a pochopenie poznatkov týkajúcich sa
problematiky finančnej analýzy a finančného plánovania.
Zručnosti: Schopnosť samostatne posudzovať finančné výsledky podniku na základe
zhodnotenia nielen kvantitatívnych, ale predovšetkým kvalitatívnych faktorov v podniku, a to aj
v kontexte medziodvetvového porovnania. Získané zručnosti k príprave finančných plánov
podnikov, ktoré sú dôležitou súčasťou podnikového plánovania a finančného riadenia podniku.
Kompetentnosti: Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať,
syntetizovať, implementovať a navrhovať riešenia s orientáciou na využitie pri finančnom
riadení podniku v časti finančná analýza podniku a finančné plánovanie.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie: Podstata, ciele, význam a úlohy finančnej analýzy, zdroje informácií a užívatelia finančnej analýzy. Techniky a metódy finančnej analýzy. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Analýza absolútnych ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze II. Analýza sústav ukazovateľov vo finančnej analýze. Predikčne zameraná finančná analýza. Moderné trendy v predikčne zameranej finančnej analýze. Finančné plánovanie. Podstata, úlohy, štruktúra finančného plánu. Moderné trendy v plánovaní. Metódy a modely tvorby finančného plánu. Dlhodobé finančné plánovanie. Krátkodobé finančné plánovanie. Moderné trendy v plánovaní. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy II. Samoštúdium: Horizontálna a vertikálna analýza bilancie. Analýza prehľadu peňažných tokov. Postup finančnej analýzy využívajúcej pomerové finančné ukazovatele. Porovnanie podniku s odvetvím a konkurenciou. Metódy medzipodnikového porovnávania Príprava na písomnú priebežnú prácu. Bonitné a bankrotové modely. Zostavenie dlhodobého finančného plánu. Zostavenie krátkodobého finančného plánu. Hodnotenie úrovne a kvality vypracovaného finančného plánu. Kontrola plnenia plánu , úpravy a zmeny plánu. Príprava na písomnú priebežnú prácu. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint 2, 2016.
ISBN 978-80-8971-022-5.
2. KOTULIČ, R. – KIRÁLY, P. – RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-888-1.
3. RUČKOVÁ, P.: Finanční analýza. 2019. 6.vyd., Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2028.
Doplňujúca literatúra:
4. ALEXANDER, J.: Financial Planning & Analysis and Performance Management. 1. vyd.
2019. New Jersey: Wiley, ISBN 978-1119491484.
5. CFA Institute Investment Series: International Financial Statement Analysis. 4. vyd. 2020.
New Jersey: Wiley, ISBN 978-1119628057.
6. EASTON, P.D. – MCANALLY, M.L. – SOMMERS, G.A.: Financial Statement Analysis
& Valuation. 6. vyd. 2020. Westmont: Cambridge Business Publishers, ISBN 978-
1618533609.
7. KISEĽÁKOVÁ, D. – ŠOLTÉS, M.: Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi
malých a středních podniků. 2018. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-0680-6.
8. KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: Komplexní
průvodce s příklady. 2012. 2.vyd., Praha: Grada, ISBN 978-80-247-4456-8.
9. KRÁĽOVIČ, Jozef. 2010. Finančné plánovanie podniku. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 2010.
212 s. ISBN 978-80-89393-20-6.
10. GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-26-2.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Podstata, ciele, význam a úlohy finančnej analýzy, zdroje informácií a užívatelia finančnej analýzy. Techniky a metódy finančnej analýzy. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Analýza absolútnych ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze II. Analýza sústav ukazovateľov vo finančnej analýze. Predikčne zameraná finančná analýza. Moderné trendy v predikčne zameranej finančnej analýze. Finančné plánovanie. Podstata, úlohy, štruktúra finančného plánu. Moderné trendy v plánovaní. Metódy a modely tvorby finančného plánu. Dlhodobé finančné plánovanie. Krátkodobé finančné plánovanie. Moderné trendy v plánovaní. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy II. Samoštúdium: Horizontálna a vertikálna analýza bilancie. Analýza prehľadu peňažných tokov. Postup finančnej analýzy využívajúcej pomerové finančné ukazovatele. Porovnanie podniku s odvetvím a konkurenciou. Metódy medzipodnikového porovnávania Príprava na písomnú priebežnú prácu. Bonitné a bankrotové modely. Zostavenie dlhodobého finančného plánu. Zostavenie krátkodobého finančného plánu. Hodnotenie úrovne a kvality vypracovaného finančného plánu. Kontrola plnenia plánu , úpravy a zmeny plánu. Príprava na písomnú priebežnú prácu. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce 20 %
Písomné priebežné práce 20 %
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

130 hod. celkom, z toho:
· 20 hod. účasť na konzultáciách
· 32 hod. samoštúdium
· 39 hodín príprava semestrálnej práce
· 39 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022