Finančná analýza a finančné plánovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky z finančnej analýzy - z hodnotenia
a riadenia finančnej situácie, umožniť získať zručnosti pri spracovaní finančných analýz
a príprave finančných plánov podnikov.
Vedomosti: Teoretické a hlavne praktické poznatky a pochopenie poznatkov týkajúcich sa
problematiky finančnej analýzy a finančného plánovania.
Zručnosti: Schopnosť samostatne posudzovať finančné výsledky podniku na základe
zhodnotenia nielen kvantitatívnych, ale predovšetkým kvalitatívnych faktorov v podniku, a to aj
v kontexte medziodvetvového porovnania. Získané zručnosti k príprave finančných plánov
podnikov, ktoré sú dôležitou súčasťou podnikového plánovania a finančného riadenia podniku.
Kompetentnosti: Schopnosť pracovať s informáciami – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať,
syntetizovať, implementovať a navrhovať riešenia s orientáciou na využitie pri finančnom
riadení podniku v časti finančná analýza podniku a finančné plánovanie.

Stručná osnova predmetu

Prednášky: 1. Podstata, ciele, význam a úlohy finančnej analýzy, zdroje informácií a užívatelia finančnej analýzy. 2. Techniky a metódy finančnej analýzy. 3. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Analýza absolútnych ukazovateľov vo finančnej analýze. 4. Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov vo finančnej analýze. 5. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze. 6. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze II. 7. Analýza sústav ukazovateľov vo finančnej analýze. 8. Predikčne zameraná finančná analýza. 9. Moderné trendy v predikčne zameranej finančnej analýze. 10. Finančné plánovanie. Podstata, úlohy, štruktúra finančného plánu. Moderné trendy v plánovaní. 11. Metódy a modely tvorby finančného plánu. Dlhodobé finančné plánovanie. Krátkodobé finančné plánovanie. Moderné trendy v plánovaní. 12. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy. 13. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy II. Cvičenia: 1. Horizontálna a vertikálna analýza bilancie. 2. Analýza prehľadu peňažných tokov. 3. Postup finančnej analýzy využívajúcej pomerové finančné ukazovatele. 4. Porovnanie podniku s odvetvím a konkurenciou. Metódy medzipodnikového porovnávania 5. Písomná priebežná práca. Bonitné a bankrotové modely. 6. Zostavenie dlhodobého finančného plánu. 7. Zostavenie krátkodobého finančného plánu. 8. Hodnotenie úrovne a kvality vypracovaného finančného plánu. 9. Kontrola plnenia plánu , úpravy a zmeny plánu. 10. Písomná priebežná práca. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 11. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 12. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 13. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnik. Subjektov. Priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ZALAI, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint 2, 2016.
ISBN 978-80-8971-022-5.
2. KOTULIČ, R. – KIRÁLY, P. – RAJČÁNIOVÁ, M.: Finančná analýza podniku.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-8168-888-1.
3. RUČKOVÁ, P.: Finanční analýza. 2019. 6.vyd., Praha: Grada. ISBN 978-80-271-2028.
Doplňujúca literatúra:
1. ALEXANDER, J.: Financial Planning & Analysis and Performance Management. 1. vyd.
2019. New Jersey: Wiley, ISBN 978-1119491484.
2. CFA Institute Investment Series: International Financial Statement Analysis. 4. vyd. 2020.
New Jersey: Wiley, ISBN 978-1119628057.
3. EASTON, P.D. – MCANALLY, M.L. – SOMMERS, G.A.: Financial Statement Analysis
& Valuation. 6. vyd. 2020. Westmont: Cambridge Business Publishers, ISBN 978-
1618533609.
4. KISEĽÁKOVÁ, D. – ŠOLTÉS, M.: Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi
malých a středních podniků. 2018. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-0680-6.
5. KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D., ŠTEKER, K. Finanční analýza: Komplexní
průvodce s příklady. 2012. 2.vyd., Praha: Grada, ISBN 978-80-247-4456-8.
6. KRÁĽOVIČ, Jozef. 2010. Finančné plánovanie podniku. 1. vyd. Bratislava : Sprint, 2010.
212 s. ISBN 978-80-89393-20-6. 7. GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress 2007. ISBN 978-80-86929-26-2.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Podstata, ciele, význam a úlohy finančnej analýzy, zdroje informácií a užívatelia finančnej analýzy. 2. Techniky a metódy finančnej analýzy. 3. Retrospektívne zameraná finančná analýza. Analýza absolútnych ukazovateľov vo finančnej analýze. 4. Analýza rozdielových a tokových ukazovateľov vo finančnej analýze. 5. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze. 6. Analýza pomerových ukazovateľov vo finančnej analýze II. 7. Analýza sústav ukazovateľov vo finančnej analýze. 8. Predikčne zameraná finančná analýza. 9. Moderné trendy v predikčne zameranej finančnej analýze. 10. Finančné plánovanie. Podstata, úlohy, štruktúra finančného plánu. Moderné trendy v plánovaní. 11. Metódy a modely tvorby finančného plánu. Dlhodobé finančné plánovanie. Krátkodobé finančné plánovanie. Moderné trendy v plánovaní. 12. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy. 13. Moderné trendy v oblasti finančnej analýzy II. Cvičenia: 1. Horizontálna a vertikálna analýza bilancie. 2. Analýza prehľadu peňažných tokov. 3. Postup finančnej analýzy využívajúcej pomerové finančné ukazovatele. 4. Porovnanie podniku s odvetvím a konkurenciou. Metódy medzipodnikového porovnávania 5. Písomná priebežná práca. Bonitné a bankrotové modely. 6. Zostavenie dlhodobého finančného plánu. 7. Zostavenie krátkodobého finančného plánu. 8. Hodnotenie úrovne a kvality vypracovaného finančného plánu. 9. Kontrola plnenia plánu , úpravy a zmeny plánu. 10. Písomná priebežná práca. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 11. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 12. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnikateľských subjektov. 13. Prezentácie finančných analýz konkrétnych podnik. Subjektov. Priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce 20 %
Písomné priebežné práce 20%
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

130 hod. celkom, z toho:
· 26 hod. účasť na prednáškach
· 26 hod. účasť na cvičeniach
· 26 hodín príprava na cvičenia
· 26 hodín príprava semestrálnej práce
· 26hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022