Krízový manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti právnych a
ekonomických aspektov konkurzu a reštrukturalizácie podnikateľských subjektov v rámci platnej
legislatívy SR a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Vedomosti: Prehĺbenie vedomostí z oblasti riešenia krízových situácii v podniku z pohľadu konkurzu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, reštrukturalizácie právnických osôb. Osobitnú časť bude tvoriť oddlženie fyzickej osoby prostredníctvom konkurzu a splátkového kalendára.
Zručnosti: Absolventi predmetu budú ovládať základné pojmy v oblasti krízového manažmentu PO a FO v rámci zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Budú ovládať podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, prihlásiť si pohľadávku, uplatniť odporovacie právo, poprieť pohľadávku, práva a povinnosti člena veriteľského výboru.
Kompetentnosti: Absolventi predmetu sa oboznámia s riešením vybraných problémov: konkurz podnikateľských subjektov, reštrukturalizácia podnikateľských subjektov, postavenie dlžníka a veriteľov v konkurze a reštrukturalizácii, reštrukturalizačný posudok a reštrukturalizačný plán, účtovné, daňové a pracovno-právne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy.
2. Návrh na vyhlásenie konkurzu.
3. Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní.
4. Správca konkurznej podstaty.
5. Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov.
6. Konkurzná podstata.
7. Uspokojovanie veriteľov – rozvrh.
8. Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata.
9. Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu.
10. Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii.
11. Povolenie reštrukturalizácie.
12. Schválenie reštrukturalizačného plánu.
13. Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3443-2.
2. FILIP, Stanislav. Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 106 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-713-6.
3. KARÁSEK, Petr. Léčení firem v krizi: krizové řízení z pohledu manažera, který vedl záchranu značky Tatra. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0681-3.
4. ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. preprac. vyd. Žilina: EDIS-vydavateľské centurm ŽU, 2016, 263 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-554-1165-1.
5. ZAPLETALOVÁ, Šárka. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-85-9.
6. MACEK, Jaroslav. Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami. JIURIS LIBRI, 2015. ISBN 9788089635160.
7. Zákon č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Všeobecné teoretické aspekty konkurzného práva. Úpadok a jeho formy. 2. Návrh na vyhlásenie konkurzu. 3. Účinky vyhlásenia konkurzu a rozhodnutia v konkurznom konaní. 4. Správca konkurznej podstaty. 5. Veritelia v konkurznom konaní a odporovateľnosť právnych úkonov. 6. Konkurzná podstata. 7. Uspokojovanie veriteľov – rozvrh. 8. Reštrukturalizácia podnikateľských subjektov – účel a podstata. 9. Finančno – ekonomické zásady, princípy a postupy zostavenia reštrukturalizačného posudku a plánu. 10. Ohodnocovanie majetku v konkurze a reštrukturalizácii. 11. Povolenie reštrukturalizácie. 12. Schválenie reštrukturalizačného plánu. 13. Účtovné, daňové, pracovnoprávne aspekty konkurzu a reštrukturalizácie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Kombinovaná skúška 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

78 hod. celkom, z toho:
• 26 hod. účasť na prednáškach
• 26 hod. príprava na prednášky
• 26 hod. príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022