Účtovníctvo v organizáciách

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je Poskytnúť základnú charakteristiku a obsah jednotlivých účtových tried podľa rámcovej účtovej osnovy a postupov účtovania pre podnikateľov. Účtovanie na účtoch jednotlivých účtových tried, zisťovanie výsledku hospodárenia v štruktúre podľa postupov účtovania pre podnikateľov. Súčasne oboznámiť študentov so všeobecnými zásadami účtovnej závierky pre podnikateľov a to súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Vedomosti: po absolvovaní predmetu študent ovláda teoretické a praktické súvislosti týkajúce sa účtovania majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov, výnosov. Pozná postup vedenia podvojného účtovníctva v praxi podnikateľských subjektov, teoretické a praktické princípy zostavenia účtovnej závierky a vyhotovenia výkazov účtovnej závierky. Kompetentnosti: zhodnotením úrovne vedomostí a zručností sa študent orientuje v ekonomických informáciách pri vedení účtovníctva, v riadiacich a metodických funkciách účtovníctva, v oblasti finančného rozhodovania a finančnej kontroly. Získané vedomosti zhodnotí pri analýze a interpretácii základných ekonomických a finančných vzťahov podnikateľských subjektov. Zručnosti: študent je zorientovaný v problematike podvojného účtovníctva v zmysle aktuálnej právnej úpravy. Je zručný v oblastiach dokumentácie účtovných prípadov a ich zaúčtovania. Orientuje sa v oblasti obstarania, oceňovania a účtovania majetku, odpisovania a vyraďovania dlhodobého majetku. Ovláda vedenie analytickej evidencie a účtovanie finančného majetku, pohľadávok a záväzkov. Rozumie účtovaniu daní, vyzná sa v účtovaní nákladov a výnosov a v zisťovaní výsledku hospodárenia podniku podľa činností.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Účtová osnova pre podnikateľov. Princípy uplatnené pri jej konštrukcii. Účtovanie na
účtoch účtovej triedy 2 – Finančné účty.
2. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok – dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný
majetok – charakteristika, oceňovanie, obstaranie, odpisovanie, vyradenie.
3. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok – dlhodobý finančný majetok.
4. Účtová trieda 1 – Zásoby – druhy, oceňovanie, obstarávanie, spotreba (predaj).
Inventarizácia zásob.
5. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy – účtovanie pohľadávok a záväzkov.
6. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy – zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi
sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, účtovanie daní a dotácií.
7. Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – základné imanie a kapitálové
fondy, fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, výsledok
hospodárenia.
8. Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – rezervy, bankové úvery,
dlhodobé záväzky a záväzky zo sociálneho fondu, odložený daňový záväzok a odložená
daňová pohľadávka, účtovanie u fyzickej osoby – podnikateľa. 9. Účtová trieda 5 – Náklady – štruktúra a účtovanie. 10. Účtová trieda 6 – Výnosy – štruktúra a účtovanie. 11. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov. 12. Výsledok hospodárenia podniku – jeho zisťovanie, štruktúra, účtovanie. 13. Účtovanie prenájmu dlhodobého majetku formou finančného prenájmu. Cvičenia: 1. Účtovanie peňažných prostriedkov: pokladnica, ceniny, bankové účty, krátkodobé bankové úvery, eskontné úvery, vydané krátkodobé dlhopisy a ostatné krátkodobé finančné výpomoci, krátkodobý finančný majetok, opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. 2. Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Odpisovanie dlhodobého majetku. 3. Vyraďovanie dlhodobého majetku. Dlhodobý finančný majetok. Opravné položky k dlhodobému majetku. 4. Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B. 5. Účtovanie pohľadávok a záväzkov, daní a dotácií. 6. Účtovanie miezd a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Priebežné hodnotenie I. 7. Účtovanie na účtoch účtovej triedy 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – základné imanie a kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia. 8. Účtovanie na účtoch účtovej triedy 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – rezervy, bankové úvery, dlhodobé záväzky a záväzky zo sociálneho fondu, odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, účtovanie u fyzickej osoby – podnikateľa. 9. Účtovanie nákladov – náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady 10. Účtovanie výnosov – výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy 11. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Účtovanie nákladov a výnosov budúcich období, výdavkov a príjmov budúcich období. Komplexné náklady budúcich období. 12. Priebežné hodnotenie II. 13. Zisťovanie výsledku hospodárenia podniku. Komplexný príklad s účtovnou uzávierkou na účtoch 702 – Konečný účet súvahový a 710 – Účet ziskov a strát.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MANOVÁ,E.,NIŽNÍKOVÁ, Z.,FERANECOVÁ, A.: Podvojné účtovníctvo podnikateľských
subjektov. Príprava na štátnu skúšku. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN
978-80-225-4361-3.
2. MANOVÁ, E.: Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov Praktikum. Bratislava:
Ekonóm, 2013. ISBN 978-80-225-381-8
3. CENIGOVÁ, A.: Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. Bratislava: CENIGA, 2020.
ISBN 9788097327415.
4. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom a účinnom znení
5. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v platnom a účinnom znení Doplňujúca literatúra: 1. HOGGETT, J.: Financial Accounting. John Wiley & Sons Australia Ltd. 2015. ISBN (EAN): 9781118608203 2. ŽÁROVÁ M., PEPRNÍČKOVÁ M., VAŠEK L., VÁCHA P.: Essentials of Financial Accounting for non-specialists. University of Economics, Prague.2017. ISBN 978-80-245- 2187-9. 3. MANOVÁ, E.: Podvojné účtovníctvo v obchodných podnikoch. Bratislava: Ekonóm, 2011, 110 s. 978-80-225-3321-8. 4. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Účtovníctvo. Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-8168-444-9

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Účtová osnova pre podnikateľov. Princípy uplatnené pri jej konštrukcii. Účtovanie na účtoch účtovej triedy 2 – Finančné účty. 2. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok – dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok – charakteristika, oceňovanie, obstaranie, odpisovanie, vyradenie. 3. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok – dlhodobý finančný majetok. 4. Účtová trieda 1 – Zásoby – druhy, oceňovanie, obstarávanie, spotreba (predaj). Inventarizácia zásob. 5. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy – účtovanie pohľadávok a záväzkov. 6. Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy – zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, účtovanie daní a dotácií. 7. Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – základné imanie a kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia. 8. Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – rezervy, bankové úvery, dlhodobé záväzky a záväzky zo sociálneho fondu, odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, účtovanie u fyzickej osoby – podnikateľa. 9. Účtová trieda 5 – Náklady – štruktúra a účtovanie. 10. Účtová trieda 6 – Výnosy – štruktúra a účtovanie. 11. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov. 12. Výsledok hospodárenia podniku – jeho zisťovanie, štruktúra, účtovanie. 13. Účtovanie prenájmu dlhodobého majetku formou finančného prenájmu. Cvičenia: 1. Účtovanie peňažných prostriedkov: pokladnica, ceniny, bankové účty, krátkodobé bankové úvery, eskontné úvery, vydané krátkodobé dlhopisy a ostatné krátkodobé finančné výpomoci, krátkodobý finančný majetok, opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku. 2. Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Odpisovanie dlhodobého majetku. 3. Vyraďovanie dlhodobého majetku. Dlhodobý finančný majetok. Opravné položky k dlhodobému majetku. 4. Účtovanie zásob spôsobom A a spôsobom B. 5. Účtovanie pohľadávok a záväzkov, daní a dotácií. 6. Účtovanie miezd a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Priebežné hodnotenie I. 7. Účtovanie na účtoch účtovej triedy 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – základné imanie a kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia. 8. Účtovanie na účtoch účtovej triedy 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky – rezervy, bankové úvery, dlhodobé záväzky a záväzky zo sociálneho fondu, odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, účtovanie u fyzickej osoby – podnikateľa. 9. Účtovanie nákladov – náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady 10. Účtovanie výnosov – výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy 11. Časové rozlišovanie nákladov a výnosov. Účtovanie nákladov a výnosov budúcich období, výdavkov a príjmov budúcich období. Komplexné náklady budúcich období. 12. Priebežné hodnotenie II. 13. Zisťovanie výsledku hospodárenia podniku. Komplexný príklad s účtovnou uzávierkou na účtoch 702 – Konečný účet súvahový a 710 – Účet ziskov a strát.

Podmienky na absolvovanie predmetu

· Priebežné hodnotenie: písomná práca – 40 bodov (2 písomné práce po 20 bodov)
· Písomná skúška – 60 bodov

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 hodín
· účasť na prednáškach – 26 hod.
· účasť na cvičeniach – 26 hod.,
· príprava na cvičenia – 24 hod.
· príprava na semestrálny test – 20 hod.
· príprava na skúšku – 60 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022