Účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je zvládnutie problematiky základov jednoduchého účtovníctva, základného princípu podvojného účtovníctva so zameraním na majetok, zdroje financovania majetku, ich oceňovania na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia tak, aby v nasledujúcom semestri mohla výučba pokračovať predmetom Účtovníctvo v organizáciách
Vedomosti:
prehľad v právnej úprave účtovníctva, pochopenie základných princípov sústavy jednoduchého účtovníctva, porozumenie dvojakého pohľadu na majetok v sústave podvojného účtovníctva a osvojenie základných princípov podvojného účtovníctva pri účtovaní aktív, pasív, nákladov a výnosov.
Kompetentnosti:
získané vedomostí a zručností zo základov účtovníctva sú nevyhnutnou bázou pre získanie konkrétnych poznatkov pre vedenie Účtovníctva v organizáciách v užšom zameraní na vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.
Zručnosti:
uplatňovanie princípov sústavy podvojného účtovníctva pri účtovaní na účtoch aktív, pasív, nákladov a výnosov. Postup pri uzatváraní účtov na konci účtovného obdobia a prevod konečných zostatkov a konečných stavov na uzávierkové účty, z ktorých a vyhotovujú výkazy účtovnej závierky.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1.Úvod do účtovníctva. Miesto účtovníctva v informačnom systéme podniku.
2.Právna úprava účtovníctva. Sústava jednoduchého účtovníctva.
3.Majetok podniku a zdroje financovania majetku. Súvaha – forma, obsah, druhy.
4.Zmeny súvahových stavov.
5.Účtovanie na súvahových účtoch.
6.Účtovanie na výsledkových účtoch.
7.Druhy účtov.
8.Účtovná dokumentácia.
9.Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh.
10.Účtovné zápisy – kontrola správnosti účtových zápisov.
11.Otváranie a uzatváranie účtových kníh.
12.Účtové formy a ich vývoj.
13.Účtovná uzávierka a závierka.
Semináre:
1.Úvod do účtovníctva
2.Zákon o účtovníctve.
3.Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva – peňažný denník.
4.Súpis majetku, súpis zdrojov krytia majetku
5.Zostavenie súvahy
6. Súvaha v pohybe – hospodárske operácie nepôsobiace.
7.Súvaha v pohybe a výkaz ziskov a strát (hospodárske operácie pôsobiace).
8.Účtovanie na súvahových účtoch.
9.Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch.
10.Účtovné doklady – práca s dokladmi.
11.Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov – tabuľková predvaha.
12.Riešenie komplexného príkladu.
13.Priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

1. MANOVÁ, E.: Základy účtovníctva. Učebné texty. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-3108-5
2. MANOVÁ, E.: Základy účtovníctva. Praktikum. Bratislava: Ekonóm, 2018. ISBN 978-80-225-4758-1
3. MANOVÁ,E.,NIŽNÍKOVÁ, Z., FERANECOVÁ, A.: Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov. Príprava na štátnu skúšku. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4361-3.
4. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom a účinnom znení
5. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v platnom a účinnom znení
6. NISHAT AZMAT, ANDY LYMER: Basic Accounting: Teach Yourself . 2015. ISBN: 9781473609136
7. ROBERT PERKS : Accounting for non-specialists. 2013 McGraw-Hill Education - Europe. ISBN 0077139135
8. MÁZIKOVÁ, K. – BOUŠKOVÁ, D. – MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovníctvo A. Učebný text. Bratislava: Iura Edition, 2009, 198 s. ISBN 978-80-807-8294-8
9. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Účtovníctvo. Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-8168-444-9

Sylabus predmetu

Prednášky: 1.Úvod do účtovníctva. Miesto účtovníctva v informačnom systéme podniku. 2.Právna úprava účtovníctva. Sústava jednoduchého účtovníctva. 3.Majetok podniku a zdroje financovania majetku. Súvaha – forma, obsah, druhy. 4.Zmeny súvahových stavov. 5.Účtovanie na súvahových účtoch. 6.Účtovanie na výsledkových účtoch. 7.Druhy účtov. 8.Účtovná dokumentácia. 9.Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh. 10.Účtovné zápisy – kontrola správnosti účtových zápisov. 11.Otváranie a uzatváranie účtových kníh. 12.Účtové formy a ich vývoj. 13.Účtovná uzávierka a závierka. Semináre: 1.Úvod do účtovníctva 2.Zákon o účtovníctve. 3.Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva – peňažný denník. 4.Súpis majetku, súpis zdrojov krytia majetku 5.Zostavenie súvahy 6. Súvaha v pohybe – hospodárske operácie nepôsobiace. 7.Súvaha v pohybe a výkaz ziskov a strát (hospodárske operácie pôsobiace). 8.Účtovanie na súvahových účtoch. 9.Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. 10.Účtovné doklady – práca s dokladmi. 11.Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov – tabuľková predvaha. 12.Riešenie komplexného príkladu. 13.Priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Hodnotenie: spolu za termín 100%
priebežné testy - písomná práca počet bodov 40, priebežný písomný test 40 % na priebežné hodnotenie je potrebných 21 bodov
písomná skúška - záverečný písomný test 60 bodov (súvislý príklad zo základov účtovníctva) 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach – 26 hod.
účasť na cvičeniach – 26 hod.,
príprava na cvičenia – 20 hod.
príprava na semestrálny test – 18 hod.
príprava na skúšku – 66 hod.
Spolu: 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022