Účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je zvládnutie problematiky základov jednoduchého účtovníctva, základného
princípu podvojného účtovníctva so zameraním na majetok, zdroje financovania majetku, ich
oceňovania na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia tak, aby v
nasledujúcom semestri mohla výučba pokračovať predmetom Účtovníctvo v organizáciách.
Vedomosti:
prehľad v právnej úprave účtovníctva, pochopenie základných princípov sústavy jednoduchého
účtovníctva, porozumenie dvojakého pohľadu na majetok v sústave podvojného účtovníctva
a osvojenie základných princípov podvojného účtovníctva pri účtovaní aktív, pasív, nákladov a
výnosov.
Kompetentnosti:
získané vedomostí a zručností zo základov účtovníctva sú nevyhnutnou bázou pre získanie
konkrétnych poznatkov pre vedenie Účtovníctva v organizáciách v užšom zameraní na vedenie
podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov.
Zručnosti:
uplatňovanie princípov sústavy podvojného účtovníctva pri účtovaní na účtoch aktív, pasív, nákladov a výnosov. Postup pri uzatváraní účtov na konci účtovného obdobia a prevod konečných zostatkov a konečných stavov na uzávierkové účty, z ktorých a vyhotovujú výkazy účtovnej závierky.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do účtovníctva. Miesto účtovníctva v informačnom systéme podniku. Právna úprava. Sústava
jednoduchého účtovníctva. Majetok podniku a zdroje financovania majetku. Súvaha – forma,
obsah, druhy. Zmeny súvahových stavov. Účtovanie na súvahových účtoch. Účtovanie na
výsledkových účtoch. Druhy účtov. Účtovná dokumentácia. Rámcová účtová osnova a účtový
rozvrh. Účtovné zápisy – kontrola správnosti účtových zápisov. Otváranie a uzatváranie účtových
kníh. Účtové formy a ich vývoj. Účtovná uzávierka a závierka.
Samoštúdium:
Zákon o účtovníctve. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve – peňažný denník. Súpis majetku,
súpis zdrojov krytia majetku. Zostavenie súvahy. Súvaha v pohybe – hospodárske operácie
nepôsobiace. Súvaha v pohybe a výkaz ziskov a strát (hospodárske operácie pôsobiace). Účtovanie
na súvahových účtoch. Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Doklady – práca s
dokladmi. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov – tabuľková predvaha. Riešenie
komplexného príkladu. Príprava na priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

1. MANOVÁ, E.: Základy účtovníctva. Učebné texty. Bratislava: Ekonóm, 2010. ISBN 978-
80-225-3108-5
2. MANOVÁ, E.: Základy účtovníctva. Praktikum. Bratislava: Ekonóm, 2018. ISBN 978-80-
225-4758-1
3. MANOVÁ,E.,NIŽNÍKOVÁ, Z., FERANECOVÁ, A.: Podvojné účtovníctvo
podnikateľských subjektov. Príprava na štátnu skúšku. Bratislava: Vydavateľstvo
EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4361-3.
4. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom a účinnom znení
5. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného
účtovníctva v platnom a účinnom znení
6. NISHAT AZMAT, ANDY LYMER: Basic Accounting: Teach Yourself . 2015.
ISBN: 9781473609136
7. ROBERT PERKS : Accounting for non-specialists. 2013 McGraw-Hill Education - Europe.
ISBN 0077139135
8. MÁZIKOVÁ, K. – BOUŠKOVÁ, D. – MATEÁŠOVÁ, M.: Účtovníctvo A. Učebný text.
Bratislava: Iura Edition, 2009, 198 s. ISBN 978-80-807-8294-8
9. ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Účtovníctvo. Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-8168-444-9

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do účtovníctva. Miesto účtovníctva v informačnom systéme podniku. Právna úprava. Sústava jednoduchého účtovníctva. Majetok podniku a zdroje financovania majetku. Súvaha – forma, obsah, druhy. Zmeny súvahových stavov. Účtovanie na súvahových účtoch. Účtovanie na výsledkových účtoch. Druhy účtov. Účtovná dokumentácia. Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh. Účtovné zápisy – kontrola správnosti účtových zápisov. Otváranie a uzatváranie účtových kníh. Účtové formy a ich vývoj. Účtovná uzávierka a závierka. Samoštúdium: Zákon o účtovníctve. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve – peňažný denník. Súpis majetku, súpis zdrojov krytia majetku. Zostavenie súvahy. Súvaha v pohybe – hospodárske operácie nepôsobiace. Súvaha v pohybe a výkaz ziskov a strát (hospodárske operácie pôsobiace). Účtovanie na súvahových účtoch. Účtovanie na súvahových a výsledkových účtoch. Doklady – práca s dokladmi. Kontrola formálnej správnosti účtovných zápisov – tabuľková predvaha. Riešenie komplexného príkladu. Príprava na priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Hodnotenie: spolu za termín 100 %
· priebežné testy - písomná práca počet bodov 40, priebežný písomný test 40 %
· písomná skúška - záverečný písomný test 60 bodov (súvislý príklad zo základov
účtovníctva) 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

· účasť na konzultáciách – 20 hod.
· samoštúdium – 32 hod.
· príprava na konzultácie – 24 hod.
· príprava na semestrálny test – 20 hod.
· príprava na skúšku – 60 hod.
Spolu: 156 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022

Dátum schválenia: 10.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 14.12.2022