Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základné znalosti o legislatívnych a ekonomických podmienkach potrebných pre založenie podniku a o možnostiach a spôsoboch rozvoja podnikateľskej činnosti v malých a stredných podnikoch. Predmet sa sústreďuje na proces zakladania malých a stredných podnikov a praktické zvládnutie metodiky na spracovanie podnikateľského modelu a podnikateľského plánu z hľadiska rozvoja úspešnej podnikateľskej činnosti. Zameriava sa na daňové a odvodové povinností podnikateľov a zamestnancov v malých a stredných podnikoch. Oboznamuje študentov s legislatívnym, programovým a inštitucionálnym rámcom systému podpory malých a stredných podnikov na Slovensku a v Európskej únii a so základnými prístupmi k hodnoteniu podnikateľského prostredia.
Vedomosti:
• poznatky o legislatívnych a ekonomických podmienkach potrebných pre založenie firmy,
• základné znalosti z oblasti metód a postupov na spracovanie podnikateľských projektov z hľadiska získavania finančných prostriedkov pre úspešnú podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch,
• oboznámenie sa s možnosťami a alternatívami rozvoja podnikateľskej činnosti v malých a stredných podnikoch v nadväznosti na regionálne aspekty, odvetvie, daňové a odvodové povinnosti podnikateľských subjektov.
Zručnosti:
• aplikácia metodiky CANVAS pri tvorbe podnikateľského modelu,
• zostavenie zakladateľského rozpočtu podniku,
• schopnosť reagovať na zmenu jednotlivých prvkov podnikateľského prostredia,
• kvantifikovať možnosti rozvoja vo vybraných MSP vo väzbe na disponibilné zdroje,
• schopnosť nadviazať efektívne formy spolupráce s organizáciami na podporu rozvoja podnikania a s ostatnými malými a strednými podnikmi,
• rozvoj prezentačných a rečníckych zručností, podpora efektívnej komunikácie,
• využívanie technických a grafických pomôcok pri prezentovaní vlastných návrhov.
Kompetentnosti:
• rozvoj odbornej kompetentnosti v oblasti metód prostredníctvom aplikácie získaných poznatkov pri tvorbe konkrétneho podnikateľského modelu v reálnych podmienkach hospodárskej praxe,
• rozvoj schopnosti tímovej práce a kooperatívnosti a schopnosti zvládania konfliktných situácií prostredníctvom riešenia semestrálneho zadania a úloh na seminároch v 3 – 4 členných skupinách.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Vymedzenie malých a stredných podnikov (ďalej MSP) v SR a vo svete. Rodinné podniky. Legislatívne úpravy ovplyvňujúce vznik a rozvoj malých a stredných podnikov. Proces plánovania a riadenia malého, stredného, resp. rodinného podniku. Pracovno - právne vzťahy v podmienkach MSP. Odmeňovanie zamestnancov v MSP, vytváranie pracovných príležitostí. Zdaňovanie podnikateľských subjektov – vybrané priame a nepriame dane, legislatíva upravujúca oblasť daní. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov. Financovanie v malých a stredných podnikoch. Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia. Inštitucionálna podpora malých a stredných podnikov. Bariéry rozvoja podnikania v MSP. Ukončenie podnikateľskej činnosti.
Samoštúdium:
Prípadové štúdie o rôznych možnostiach vnímania MSP a rodinných podnikov. Zadanie písomnej semestrálnej práce. Založenie malého podniku. Podnikateľský model – metodika CANVAS. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku. – hodnotová časť. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – časť efektivity. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – finančná časť. Práva a povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľov pri prijímaní zamestnancov, pri ich odmeňovaní a ukončení pracovného pomeru. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov – výpočet príkladov. Tvorba zakladateľského rozpočtu. Indexy kvality podnikateľského prostredia. Príprava na prezentácie písomných semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BUKOVOVÁ, S. – GAJDOVÁ, D. – KOVALEV, A. 2019. Podnikanie v malých a stredných podnikoch - Vybrané problémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 252 s. ISBN 978–80–225–4610–2.
2. STRÁŽOVSKÁ, H. a kol. 2016. Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov/. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2016. 323 s. ISBN 978-80-89710-21-8.
3. BAMFORD, CH. E. 2016. Entrepreneurship: A Small Business Approach. New York : McGraw-Hill, 2016. 348 s. ISBN 978-1-25-925420-8.
Doplňujúca literatúra:
4. Von BERG, S. 2020. The business model cycle: A dynamic and user-centric perspective on business model design and change. Göttingen : Cuvillier Verlag, 2020. ISNB 978-3-7369-6332-0.
5. MATRICANO, D. 2019. Entrepreneurship Trajectories: Entrepreneurial Opportunities, Business Models, and Firm Performance. London : Elsevier, 2019. ISBN 978-0-12-818650-3.
6. ANDREINI, D. – BETTINELLI, C. 2018. Business Model Innovation: From Systematic Literature Review to Future Research Directions. Cham : Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-85132-7.
7. WEILL, P. – WOERNER, S. 2018. What's Your Digital Business Model?: Six Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise. Harvard Business Press, 2018. ISBN 978-1-6336-9271-8.
8. ENSARI, S. M. – KIYGI-CALLI, M. 2017. How Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) can be competitive: An Environmental Approach. Zürich : LIT Verlag Münster, 2017. ISBN 978-3-643-90969-5.
9. BAMFORD, CH. E. – BRUTON, G. D. 2016. Entrepreneurship: The Art, Science, and Process for Success. New York : McGraw-Hill, 2015. 352 s. ISBN 978-0-07-802318-7.
10. ZURECK, A. 2014. Financial Communication in Small and Medium-Sized Enterprises: Patents in Financial Communication. Wiesbaden : Springer, 2014. ISBN 978-3-658-07487-6.
11. QSTERWALDER, A. – PIGNEUR, Y. 2013. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781118656402.
12. VEBER, J. – SRPOVÁ, J. a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing a.s., 2012. 3. doplnené a aktualizované vydanie. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
13. PAPULA, J. a kol. 2015. Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 240 s. ISBN 978-80-7478-950-2.
14. PAPULA, J. a kol. 2016. Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 236 s. ISBN 978-80-7478-994-6.
15. MAJKOVÁ SOBEKOVÁ, M. 2011. Ako financovať malé a stredné podniky. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2011. 228 s. ISBN 978-80-8078-413-3.
16. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
17. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
18. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
19. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
20. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
21. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
22. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Vymedzenie malých a stredných podnikov (ďalej MSP) v SR a vo svete. Rodinné podniky. Legislatívne úpravy ovplyvňujúce vznik a rozvoj malých a stredných podnikov. Proces plánovania a riadenia malého, stredného, resp. rodinného podniku. Pracovno - právne vzťahy v podmienkach MSP. Odmeňovanie zamestnancov v MSP, vytváranie pracovných príležitostí. Zdaňovanie podnikateľských subjektov – vybrané priame a nepriame dane, legislatíva upravujúca oblasť daní. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov. Financovanie v malých a stredných podnikoch. Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia. Inštitucionálna podpora malých a stredných podnikov. Bariéry rozvoja podnikania v MSP. Ukončenie podnikateľskej činnosti. Samoštúdium: Prípadové štúdie o rôznych možnostiach vnímania MSP a rodinných podnikov. Zadanie písomnej semestrálnej práce. Založenie malého podniku. Podnikateľský model – metodika CANVAS. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku. – hodnotová časť. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – časť efektivity. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – finančná časť. Práva a povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľov pri prijímaní zamestnancov, pri ich odmeňovaní a ukončení pracovného pomeru. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov – výpočet príkladov. Tvorba zakladateľského rozpočtu. Indexy kvality podnikateľského prostredia. Príprava na prezentácie písomných semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• priebežné hodnotenie: semestrálne zadanie - vypracovanie podnikateľského modelu podľa metodiky CANVAS, vypracovanie zakladateľského rozpočtu (práca v 3-4 členných skupinách) – 40%
• záverečné hodnotenie (písomná skúška) – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách - 20 hod.
• samoštúdium - 32 hod.
• príprava na cvičenia – 26 hod.
• vypracovanie semestrálneho zadania – 26 hod.
• príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 156 hod

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 18.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 18.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022