Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základné znalosti o legislatívnych a ekonomických podmienkach potrebných pre založenie podniku a o možnostiach a spôsoboch rozvoja podnikateľskej činnosti v malých a stredných podnikoch. Predmet sa sústreďuje na proces zakladania malých a stredných podnikov a praktické zvládnutie metodiky na spracovanie podnikateľského modelu z hľadiska rozvoja úspešnej podnikateľskej činnosti. Zameriava sa na daňové a odvodové povinností podnikateľov a zamestnancov v malých a stredných podnikoch. Oboznamuje študentov s legislatívnym, programovým a inštitucionálnym rámcom systému podpory malých a stredných podnikov na Slovensku a v Európskej únii a so základnými prístupmi k hodnoteniu podnikateľského prostredia.
Vedomosti:
poznatky o legislatívnych a ekonomických podmienkach potrebných pre založenie firmy,
základné znalosti z oblasti metód a postupov na spracovanie podnikateľských projektov z hľadiska získavania finančných prostriedkov pre úspešnú podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikoch,
oboznámenie sa s možnosťami a alternatívami rozvoja podnikateľskej činnosti v malých a stredných podnikoch v nadväznosti na regionálne aspekty, odvetvie, daňové a odvodové povinnosti podnikateľských subjektov.
Zručnosti:
aplikácia metodiky CANVAS pri tvorbe podnikateľského modelu,
zostavenie zakladateľského rozpočtu podniku,
schopnosť reagovať na zmenu jednotlivých prvkov podnikateľského prostredia,
kvantifikovať možnosti rozvoja vo vybraných MSP vo väzbe na disponibilné zdroje,
schopnosť nadviazať efektívne formy spolupráce s organizáciami na podporu rozvoja podnikania a s ostatnými malými a strednými podnikmi,
rozvoj prezentačných a rečníckych zručností, podpora efektívnej komunikácie,
využívanie technických a grafických pomôcok pri prezentovaní vlastných návrhov.
Kompetentnosti:
rozvoj odbornej kompetentnosti v oblasti metód prostredníctvom aplikácie získaných poznatkov pri tvorbe konkrétneho podnikateľského modelu v reálnych podmienkach hospodárskej praxe,
rozvoj schopnosti tímovej práce a kooperatívnosti a schopnosti zvládania konfliktných situácií prostredníctvom riešenia semestrálneho zadania a úloh na seminároch v 3 – 4 členných skupinách.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
Vymedzenie malých a stredných podnikov (ďalej MSP) v SR a vo svete.
Rodinné podniky.
Legislatívne úpravy ovplyvňujúce vznik a rozvoj malých a stredných podnikov.
Proces plánovania a riadenia malého, stredného, resp. rodinného podniku.
Pracovno - právne vzťahy v podmienkach MSP.
Odmeňovanie zamestnancov v MSP, vytváranie pracovných príležitostí.
Zdaňovanie podnikateľských subjektov – vybrané priame a nepriame dane, legislatíva upravujúce oblasť daní.
Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov.
Financovanie v malých a stredných podnikoch.
Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia.
Inštitucionálna podpora malých a stredných podnikov.
Bariéry rozvoja podnikania v MSP.
Ukončenie podnikateľskej činnosti.
Cvičenia:
Prípadové štúdie o rôznych možnostiach vnímania MSP a rodinných podnikov.
Zadanie písomnej semestrálnej práce.
Založenie malého podniku.
Podnikateľský model – metodika CANVAS.
Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku. – hodnotová časť.
Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – časť efektivity.
Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – finančná časť.
Práva a povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľov pri prijímaní zamestnancov, pri ich odmeňovaní a ukončení pracovného pomeru.
Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov – výpočet príkladov.
Tvorba zakladateľského rozpočtu.
Indexy kvality podnikateľského prostredia.
Prezentácie písomných semestrálnych prác.
Prezentácie písomných semestrálnych prác.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. BUKOVOVÁ, S. – GAJDOVÁ, D. – KOVALEV, A. 2019. Podnikanie v malých a stredných podnikoch - Vybrané problémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 252 s. ISBN 978–80–225–4610–2.
2. STRÁŽOVSKÁ, H. a kol. 2016. Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov/. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2016. 323 s. ISBN 978-80-89710-21-8.
3. BAMFORD, CH. E. 2016. Entrepreneurship: A Small Business Approach. New York : McGraw-Hill, 2016. 348 s. ISBN 978-1-25-925420-8.
Doplňujúca literatúra:
4. Von BERG, S. 2020. The business model cycle: A dynamic and user-centric perspective on business model design and change. Göttingen : Cuvillier Verlag, 2020. ISNB 978-3-7369-6332-0.
5. MATRICANO, D. 2019. Entrepreneurship Trajectories: Entrepreneurial Opportunities, Business Models, and Firm Performance. London : Elsevier, 2019. ISBN 978-0-12-818650-3.
6. ANDREINI, D. – BETTINELLI, C. 2018. Business Model Innovation: From Systematic Literature Review to Future Research Directions. Cham : Springer International Publishing, 2018. ISBN 978-3-319-85132-7.
7. WEILL, P. – WOERNER, S. 2018. What's Your Digital Business Model?: Six Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise. Harvard Business Press, 2018. ISBN 978-1-6336-9271-8.
8. ENSARI, S. M. – KIYGI-CALLI, M. 2017. How Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) can be competitive: An Environmental Approach. Zürich : LIT Verlag Münster, 2017. ISBN 978-3-643-90969-5.
9. BAMFORD, CH. E. – BRUTON, G. D. 2016. Entrepreneurship: The Art, Science, and Process for Success. New York : McGraw-Hill, 2015. 352 s. ISBN 978-0-07-802318-7.
10. ZURECK, A. 2014. Financial Communication in Small and Medium-Sized Enterprises: Patents in Financial Communication. Wiesbaden : Springer, 2014. ISBN 978-3-658-07487-6.
11. QSTERWALDER, A. – PIGNEUR, Y. 2013. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781118656402.
12. VEBER, J. – SRPOVÁ, J. a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing a.s., 2012. 3. doplnené a aktualizované vydanie. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
13. PAPULA, J. a kol. 2015. Podnikanie a podnikateľské myslenie I. Kto a prečo podniká. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 240 s. ISBN 978-80-7478-950-2.
14. PAPULA, J. a kol. 2016. Podnikanie a podnikateľské myslenie II. Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 236 s. ISBN 978-80-7478-994-6.
15. MAJKOVÁ SOBEKOVÁ, M. 2011. Ako financovať malé a stredné podniky. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2011. 228 s. ISBN 978-80-8078-413-3.
16. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
17. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
18. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
19. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
20. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.
21. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
22. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Sylabus predmetu

Prednášky: Vymedzenie malých a stredných podnikov (ďalej MSP) v SR a vo svete. Rodinné podniky. Legislatívne úpravy ovplyvňujúce vznik a rozvoj malých a stredných podnikov. Proces plánovania a riadenia malého, stredného, resp. rodinného podniku. Pracovno - právne vzťahy v podmienkach MSP. Odmeňovanie zamestnancov v MSP, vytváranie pracovných príležitostí. Zdaňovanie podnikateľských subjektov – vybrané priame a nepriame dane, legislatíva upravujúce oblasť daní. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov. Financovanie v malých a stredných podnikoch. Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia. Inštitucionálna podpora malých a stredných podnikov. Bariéry rozvoja podnikania v MSP. Ukončenie podnikateľskej činnosti. Cvičenia: Prípadové štúdie o rôznych možnostiach vnímania MSP a rodinných podnikov. Zadanie písomnej semestrálnej práce. Založenie malého podniku. Podnikateľský model – metodika CANVAS. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku. – hodnotová časť. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – časť efektivity. Vypracovanie podnikateľského modelu v podmienkach konkrétneho podniku – finančná časť. Práva a povinnosti zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľov pri prijímaní zamestnancov, pri ich odmeňovaní a ukončení pracovného pomeru. Zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie podnikateľských subjektov – výpočet príkladov. Tvorba zakladateľského rozpočtu. Indexy kvality podnikateľského prostredia. Prezentácie písomných semestrálnych prác. Prezentácie písomných semestrálnych prác.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné hodnotenie: semestrálne zadanie - vypracovanie podnikateľského modelu podľa metodiky CANVAS, vypracovanie zakladateľského rozpočtu (práca v 3-4 členných skupinách) – 40%
záverečné hodnotenie (písomná skúška) – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na prednáškach - 26 hod.
účasť na cvičeniach - 26 hod.
príprava na cvičenia – 26 hod.
vypracovanie semestrálneho zadania – 26 hod.
príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022