Cestovný ruch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Študenti získajú základný prehľad o cestovnom ruchu z pohľadu aktéra, stakeholdera v tvorbe ponuky. Vedomosti, ktoré nadobudnú budú základom pre pochopenie procesov v cestovnom ruchu, systémových súvislostí a potrebnej synergie špecifík interdisciplinárneho, prierezového charakteru cestovného ruchu. Poznatky o základných a doplnkových službách vytvoria vedomostnú základňu pre tvorbu produktu cestovného ruchu. Ekonomické aspekty vedomostí tvoria nevyhnutný základ pre znalosti o ekonomickej podstate výkonov v cestovnom ruchu.
Zručnosti:
Študent sa naučí vyhľadávať a kriticky zhodnotiť dostupné informácie o turistických destináciách, prepojiť teoretické poznatky s aplikáciou v konkrétnom prostredí cestovného ruchu. Ide o schopnosti kombinovať vybrané služby cestovného ruchu z viacerých odvetví v rôznych špecifických podmienkach prostredia do ponuky produktu v cestovnom ruchu. Skúsenosti z tímovej práce tvorby projektu overia schopnosti študenta pôsobiť v praxi v tíme, resp. viesť tím spolupracovníkov.
Kompetencie:
Absolvovaním predmetu bude študent schopný zhodnotiť základné východiská územia pre rozvoj cestovného ruchu, získa základné kompetencie pre prácu na pozíciách stredného manažmentu v organizáciách cestovného ruchu, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu, ako aj v podnikoch, ktoré poskytujú služby súvisiace s cestovným ruchom.

Stručná osnova predmetu

Základy cestovného ruchu, od všeobecného ku konkrétnemu. Charakteristika podľa rôznych hľadísk s využitím štandardnej odbornej terminológie. Špecifiká cestovného ruchu z aspektu interdisciplinarity. Makroprostredie a mikroprostredie cestovného ruchu. Základné a doplnkové služby cestovného ruchu. Základné východiská ekonomického vyhodnotenia cestovného ruchu. Vybrané teoretické poznatky z teórie cestovného ruchu budú prezentované formou odbornej exkurzie na konkrétnom príklade z praxe.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
• Gúčik, M. 2020. Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti. Bratislava: Wolters Kluwer. 456 s. ISBN 9788057102731.
Odporúčaná literatúra:
• Herman, G. V., Matlovičová, K., Kostilníková, K., Pantea, L., Gozner, M., Demkova, M., & Zemanová, L. 2022. The Relationship Between the Degree of Knowledge and the Perception of the Importance of The Route of Tourist Routes. Case Study: Tourist Destination Arieseni, Romania. GeoJournal of Tourism and Geosites, 45(4spl), 1610–1617. https://doi.org/10.30892/gtg.454spl10-981.
• Matlovičová, K.; Šprochová, L., Morong, F. 2023. Ekonomický rozvoj územia prostredníctvom cestovného ruchu a nastavenia trhu práce. Štúdia - výstup z výskumného projektu ITMS: 312031V749: Podpora kvality sociálneho dialógu, financovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. [online], dostupné na: https://ia.gov.sk/wp-content/uploads/2023/10/AV-Ekonomicky-rozvoj-uzemia-prostrednictvom-cestovneho-ruchu-a-nastavenia-trhu-prace.pdf?csrt=10685757392074029842.
• Matlovičová, K.; Kolesárová, J.; Demková, M.; Kostilníková, K.; Mocák, P.; Pachura, P.; Payne, M. 2022. Stimulating Poverty Alleviation by Developing Tourism in Marginalised Roma Communities: A Case Study of the Central Spiš Region (Slovakia). Land 2022, 11, 1689. https://doi.org/10.3390/land11101689.
• Matlovičová K. 2019. Organizácia destinačného manažmentu v roku 2018 na príklade Prešovského samosprávneho kraja. In: Sedlák, V., Michalko, M. (Eds.) Slovensko-poľské pohraničie v kontexte rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, IRMIR Warszawa-Kraków, 446 s., pp. 389-414, ISBN 978-83-6510534-9.
• Szabó, Z., Matlovičová, K., Molnár, E.I., Bujdosó, Z., Hojcska Á., E., 2023. Territorial Inequalities of Medicinal Waters, as Natural Healing Factors, in Hungary. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 20, No. 10, pp. 13-31, DOI: 10.12700/APH.20.10.2023.10.2.

Sylabus predmetu

1. Cestovný ruch ako prierezová vedná disciplína; 2. Formy CR a ich aplikácia; 3. Druhy CR a ich aplikácia; 4. Ubytovacie služby v CR; 5. Ekonomické aspekty CR – trh CR, ponuka a dopyt po CR; 6. Inštitucionálne zabezpečenie CR (EU, SR); 7. Letecká doprava v CR; 8. Stravovacie služby v CR; 9. Autobusová a autokarová doprava v CR; 10. Integrovaná doprava, mestská doprava a zdieľaná doprava v CR; 11. Osobná vodná a železničná doprava v CR; 12. História CR; 13. Odborná exkurzia s dôrazom na vybrané služby cestovného ruchu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca;
10% odborná exkurzia;
50 % písomná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 208 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 26 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 26 hodín
Prípadová štúdia ku každej téme počas semestra (tímová práca) 26 hodín
Exkurzia: 15 hodín
Písomná správa s vyhodnotením a individuálnymi návrhmi z exkurzie 15 hodín
Príprava na skúšku: 48 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk, Anglický jazyk

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.02.2024

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.02.2024