Marketingová komunikácia a digitálne médiá

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o význame marketingovej komunikácie ako nástroja marketingového mixu, o digitálnych médiach, o modeloch marketingovej komunikácie, o subjektoch zapojených do tvorby marketingového mixu. Oboznámia sa so súčasťami komunikačného plánu, komunikačnej, mediálnej a kreatívnej stratégie a ich aplikáciou. Získajú vedomosti o jednotlivých nástrojoch komunikačného mixu a ich postavení v moderných prístupoch k marketingovej komunikácii. Získajú prehľad o mediálnom trhu, multimédiách a typoch médií využívaných v digitálnom marketingu. V oblasti digitálnych médií nadobudnú vedomosti o audio a video formátoch využívaných v digitálnej marketingovej komunikácii, o ich produkčných rozmeroch a interakcii s užívateľom. Nadobudnú tiež vedomosti o Corporate Identity a jej jednotlivých zložkách.
Absolventi predmetu budú vedieť identifikovať a analyzovať podmienky, vzťahy a procesy týkajúce sa marketingovej komunikácie a využívania digitálnych médií. Pochopia význam komunikačného mixu. Budú vedieť pripraviť mediaplán a digitálny brief. Dokážu spracovať základné prvky audio a video formátu, statických grafických podkladov pre digitálnu marketingovú komunikáciu. Budú vedieť posúdiť vhodnosť výberu marketingovej, komunikačnej, mediálnej, reklamnej agentúry a spoluprácu s nimi pre vybraný produkt a daný trh. Porozumejú novým trendom marketingu a marketingovej komunikácie na internete a sociálnych sieťach.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa pozíciách stredného manažmentu na úsekoch marketingu a marketingovej komunikácie tak obchodných ako aj výrobných podnikov, či podnikov služieb. Budú schopní pôsobiť na juniorských pozíciách v marketingových, komunikačných, mediálnych, reklamných agentúrach. Dokážu riešiť problémy operatívneho charakteru pri riešení otázok spojených s tvorbou komunikačného mixu a nastavením jeho jednotlivých prvkov.

Stručná osnova predmetu

Marketingová komunikácia. Modely marketingovej komunikácie. Nástroje komunikačného mixu.
Mediálny trh. Komunikačný plán. Digitálny brief. Komunikačná stratégia. Mediálna stratégia. Kreatívna stratégia. Subjekty digitálnej marketingovej komunikácie. Kontroling v marketingovej komunikácii. Výskum v marketingovej komunikácii. Multimédia, typy médií. Reklama. Textový obsah digitálneho marketingu. Priamy marketing. Event marketing. Statické grafické podklady. PR.
Media relations. Audiovizuálny formát. Outsourcing komunikačných aktivít. Marketingová, komunikačná, mediálna, reklamná agentúra Video formát. Audio formát. Osobný predaj. Podpora predaja. Buzz marketing. Content marketing. Priamy marketing na internete. Corporate Identity. Media relations. Sociálne siete. Internet.

Odporúčaná literatúra

1. Drábik, P. a kol.: Marketingová komunikácia a digitálne médiá. Bratislava. 2021. 317s. Vydavateľstvo EKONÓM. 2021. ISBN:978-80-225-4913-4
2. Bohuněk, B.: P.R.činy. Praha. Vydáno vlastním nákladem. 2019. 287 s. ISBN: 978-80-270-6960-6
3. Losekoot, M., Vyhnánková, E.: Jak na sítě. Jan Melvil Publishing. Brno. 2019. 325 s. ISBN: 978-80-7555-084-2
4. Scott, D., M.: Nové pravidlá marketingu a PR. Bratislava. Easton books. 2010. 257s. ISBN: 978-80-8109-149-0
5. Rusbridger, A.: News and how to use it (what to believe in a fake news world). Edinburgh. Canongate. 2020. 316s. ISBN: 978-1-83885-161-3
6. Kahneman, D.: Myslenie rýchle a pomalé. Bratislava. Aktuell. 2019. ISBN: 9788081720567
7. Sálová, A. – Veselá, Z.- Raková, M.: Copywriting. Brno. Computer Press. 2020. ISBN: 9788025150177
8. Jesenský, D.: Marketingová komunikace v místě prodeje. Praha. Grada Publishing 2017. ISBN: 9788027102525. (E-kniha 2019)
9. Kol.: Tvorba úspešného zarábajúceho blogu. Dognet2019. ISBN: 978-80-89969-04-3
10. Young, Miles: Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Praha. Svojtka &Co., 2018. ISBN: 978-80-256-2159-2
11. Jirák, J., Köpplová, B.: Masová média. 2. prepracované vyd. Praha. Portál, s.r.o., 2015. ISBN: 9788073674663
12. Schellmann, Bernhard.: Média: Základní pojmy, návrhy, výroba. Praha. Europa-Sobotáles. 2004. ISBN: 8086706060
13. Negroponte, N.: Digitální svět. Praha. Management Press. 2001. ISBN: 8072610465
14. Pavlíček, A.: Nová média a web 2.0. Praha. Oeconomica. 2007. ISBN: 978-80-245-1272-3
15. Macek, J.: Úvod do nových médií. Ostrava. Ostravská univerzita v Ostrave. 2011. ISBN: 978-80-7464-025-4
16. Stratégie (časopisecká literatúra, mesačník)

Sylabus predmetu

1. Podstata marketingovej komunikácie. Modely marketingovej komunikácie. Nástroje komunikačného mixu. Mediálny trh. 2. Komunikačný plán. Rozpočet a časový plán. Definícia cieľov na internete, digitálny brief. 3. Komunikačná stratégia. Mediálna stratégia. Kreatívna stratégia. Subjekty digitálnej marketingovej komunikácie. 4. Kontroling v marketingovej komunikácii. Výskum v marketingovej komunikácii. Multimédia, typy médií. 5. Reklama. Textový obsah digitálneho marketingu. 6. Priamy marketing. Event marketing. Statické grafické podklady. Fotografia, grafika. 7. PR. Interakcia užívateľa statických grafických podkladov. 8. Media relations a príprava textov. Produkčný rozmer audiovizuálneho formátu. 9. Outsourcing komunikačných aktivít. Portfólio služieb komunikačnej, marketingovej, kreatívnej a mediálnej agentúry. Video formát v digitálnej marketingovej komunikácii. 10. Príprava briefu pre komunikačnú agentúru. Audio formát digitálnej marketingovej komunikácii. 11. Osobný predaj. Podpora predaja. Podpora predaja na internete. 12. Buzz marketing. Content marketing. Priamy marketing na internete. 13. Corporate Identity (Corporate Design, Corporate Culture, Corporate Communication) Media relations a komunikácia na sociálnych sieťach.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % - semestrálny projekt
60 % - písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celková študijná záťaž: 208 hodín
Účasť na konzultáciách: 48 hodín
Samoštúdium: 60 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 54 hodín
Príprava na skúšku: 46 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.01.2022